Els documents que segueixen a continuació són les meves dues tesis doctorals.
La millor manera de consultar-les és clicar amb el botó dret del ratolí sobre el link i "guardar destino como..."

Tesi doctoral
E-xcursionismeS 2.0. L'excursionisme català a l'inici del segle XXI. Una visió des de l'antropologia.

Universitat Ramon Llull, 2010

Tesi doctoral
La construcció medial de la muntanya a Cataluna (segles XV-XX). Una mirada al paisatge des de la geografia cultural.

Universitat Autònoma de Barcelona, 2000  
DESCARREGAR EN UN SOL DOCUMENT (atenció 16 Mb)   Versió original i completa

Versió HTML (menys completa)
1 - Primera part: Aproximació epistemològica i històrica. Fitxer 1 &nbsp-   Fitxer 2
2 - Segona part: Les descripcions de les muntanyes catalanes
3 - Tercera part: Muntanya i paisatge a l'edat moderna
4 - Quarta part: Les primeres representacions protopaisatgístiques de les muntanyes
5 - Cinquena part: La nova mediança de la modernitat
6- Sisena part: Els principals agents en la construcció contemporània de la muntanya a Catalunya
7 - Setena part: La muntanya catalana com a punt d'arribada
8 - Vuitena part: Conclusions


Tesi doctoral
La construction médiale des "paysages" montagneux de la Catalogne (XV-XX siècles).

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (París), 2002