1. 5 - Els dos nivells de realitat

En aquest capítol ens proposem demostrar que, en la història del món occidental, hi ha hagut maneres d’entendre l’ontologia que, en el debat entre percepció i representació, realitat immanent i realitat transcendent, han optat per considerar que les coses existeixen en elles mateixes i d’altres que han cregut que la seva realitat es vincula a la d’altres éssers. El nostre discurs no serà construït en abstracte sinó que sobretot utilitzarà els elements que ens permetin accedir a informacions rellevants sobre el món de la muntanya.

Pàgines enrere hem parlat del que hem anomenat procés de formalització. Aquest procés es vincula al que en podríem dir dos nivells de realitat, és a dir, a les dues formes a través de les quals entenem que les coses són reals i que, per tant, no depenen de la nostra voluntat. L’aparença externa d’una cosa depèn del que aquesta és, de com la percebem i de la representació que ens en fem; o sigui, d’una dialèctica entre objecte, subjecte i societat. Si la forma d’una cosa és la seva manera d’existència, d’acció o de manifestació, és pel procés de formalització que aquesta adquireix la seva deguda forma. Ja hem vist que podem formalitzar in visu o in situ, però tots dos procediments ens duen a resultats semblants: la creença que hi ha coses que existeixen més enllà de la nostra voluntat, que tenen una essència que (aparentment) no depèn de nosaltres.

En parlar de l’existència de dos nivells de realitat ho fem per indicar que qualsevol objecte posseeix una realitat material, físico-química, ecològica, etc. i una altra realitat simbòlica, representativa etc. Aquestes dues realitats són inseparables l’una de l’altra (només les podem distingir per interessos analítics i epistemològics), de manera que les coses són alhora el que semblen i el que són en elles mateixes, tot i que, per a nosaltres, en elles mateixes siguin un producte al qual només podem accedir a través de la nostra cultura. El món i els objectes que el formen sempre són de natura ecosimbòlica tot i que, per interessos analítics, puguem separar la realitat natural de la realitat simbòlica.

Aquesta duplicitat existencial ens porta a parlar de la diferenciació entre percepció i representació. Percebem les coses més o menys tal com són, tot i que aquesta percepció sigui deformada per la nostra situació social i individual, de manera que amb les nostres sensacions ens posem en contacte amb el món, encara que aquest contacte passi sempre pel sedàs de la cultura. En canvi, a través del procés representatiu accedim a la realitat simbòlica de les coses. No es tracta, en aquest punt, de suposar que les coses són reals -en el sentit físic i prou- i que a elles s’afegeixen elements mítics, màgics, simbòlics, valoratius o representatius, sinó que les coses són reals tant en un sentit com en l’altre. En aquest sentit, l’objecte resta inalterable mentre que la nostra percepció, i sobretot la nostra representació, poden variar amb el pas del temps.

Podríem dir que aquesta diferenciació entre els dos nivells de realitat és un universal, però ens acontentarem de dir que, com a mínim, ha marcat bona part del pensament occidental. En les pàgines que segueixen intentarem fer-ne un repàs, tot començant pel món bíblic.

 

1. 5. 1 - La doble realitat de la muntanya en els textos bíblics

En general, la muntanya en la Bíblia ens ofereix tres imatges. La primera d'elles en fa el punt d'unió de la terra i el cel, on Déu i els profetes es poden trobar i on alguns d'aquests, com Aaron o Moisès, han de morir i de ser enterrats. En la Bíblia, la muntanya és el lloc on Déu es manifesta, però, com que veure Déu era un perill mortal per als humans, aquest es manifestava a través dels profetes i s'amagava darrere la boira, com es veu clarament en el cas del Sinaí (Ex 19). També, en diversos passatges, és el lloc on Déu resideix: "Jo visc a les altures, en un lloc sant (...)" (Is 57, 7-16). Això fa que la muntanya sigui el lloc d'on pot venir l'ajuda: "Alço els ulls a les muntanyes: d'on em vindrà l'ajuda?" (Salms 121). Aquest fet queda especialment clar en els Salms 120-134, els quals duen un encapçalament que diu "càntic per al pelegrinatge", mot aquest darrer que pres en un sentit literal volia dir de les pujades. Pelegrinar era pujar, ascendir a trobar Déu i la seva ajuda.

En un segon sentit, la muntanya és la muntanya santa que està situada al centre del món, del qual és una imatge. El llibre dels Jutges (9, 36-37) parla de gent que baixa de les muntanyes, i acte seguit, diu: "Baixa gent del melic de la terra (...)".

Finalment, la muntanya és assimilada al temple. Diferents personatges bíblics eleven altars o fan sacrificis en els cims de les muntanyes: Abram, Jacob, Samuel, per exemple.

Pel que a nosaltres ens interessa, dins de l’estudi de la geografia de la muntanya bíblica, també cal destacar que, si bé la història de l'Exode del poble jueu transcorre pel desert, el país que regalima llet i mel que hi ha al final del seu trajecte, la Terra Promesa, és un país muntanyós: "Pugeu pel Nègueb i entreu en aquell país muntanyós" (Ex 13, 17).

En aquest mateix sentit, l'ordre que el Senyor dóna a Moisès és de fer "pujar" el poble escollit, dient-li que quan hauran sortit d'Egipte "(...) m'adorareu dalt d'aquesta muntanya" (Ex 3, 12). El càntic de Moisès, parlant del poble jueu, és molt clar quan demana a Déu: "Fes-lo entrar a la muntanya; implanta'l, Senyor, a la teva heretat, al lloc que has preparat per a residir-hi, al santuari" (Ex 15, 17).

En aquest punt, ens interessa ressaltar que en el llibre de l'Exode trobem una patent confusió (que ja veurem que fou molt més general) entre desert i muntanya: Aaron ha d'anar a buscar Moisès al desert i el troba a la muntanya de Déu (Ex 4, 27). Tanmateix, Moisès, després que torni per primer cop de la muntanya (mentre els israelites han construït el vedell d'or), pregunta a Déu: "Els vas fer sortir amb mala intenció, per matar-los a les muntanyes i fer-los desaparèixer de la terra?" (Ex 32-12). Aquestes muntanyes són el desert del Sinaí, que és on ha acampat el poble. Per si això fos poc, és Déu mateix qui ha prohibit als israelites de pujar al Sinaí, excepció feta del profeta. Per tant, tot i que és cert que existeixen muntanyes desèrtiques i que la Bíblia pot estar parlant d'un lloc amb aquestes característiques ecològiques, l'Èxode s'està referint a la plana que envolta el Sinaí.

També cal remarcar un altre sentit de la muntanya bíblica, tot i que simbòlic, menys sagrat: la muntanya era un símbol de la fortalesa, del poder diví: el darrer que es trepitjava d'un país eren les seves muntanyes: "Els teus enemics se't sotmetran, i tu trepitjaràs els cims del seu país" (Dt 33, 29). Davant la indignació del senyor, les muntanyes tremolen (Is 5, 25). La muntanya és un símbol del que passa al poble d'Israel, mal senyal si s'hi alça un estendard (Is 18, 3-4): "Davant un home, en fugiran mil, fugireu davant l'amenaça de cinc homes; i si en quedava algun, serà com un pal a la punta d'una muntanya o un estendard plantat dalt d'un turó" (Is 30, 17).

Tanmateix, aquestes muntanyes, a voltes tan fermes, no seran cap obstacle davant del poble d'Israel, si té Déu al seu costat: "(...) trillaràs les muntanyes i les trinxaràs, els tossals es tornaran palla fina" (Is 41, 15). Llavors, "Ni que les muntanyes s'apartin i se somoguin els tossals, el meu amor mai no s'apartarà de tu, no se somourà la meva aliança de pau" (Is 54, 10). En canvi, si les muntanyes i els turons es mouen sense l'acció divina, serà signe de mal averany. La fortalesa de les muntanyes expressa la relació del poble jueu, aquell poble que sempre "va a la seva" (Dt 9, 6), amb el seu Déu. Les muntanyes són objecte d'ira divina o del poder del poble en moments en què té Déu al seu costat.

Però hi ha dos passatges de la Bíblia que, des del nostre punt de vista, són essencials per entendre el paper que hi juga la muntanya. El Gènesi (8, 4-5) explica que l'arca de Noè va encallar a les muntanyes d'Ararat i que,

"Les aigües continuaren baixant a poc a poc, fins al mes desè, i el dia primer d'aquest mes aparegueren els cims de les muntanyes".

En aquest passatge es veu clarament com la muntanya té una doble condició: d'una banda, la muntanya especial, en aquest cas l'Ararat; i de l'altra, la muntanya "normal", la terra que s'eleva al cel, però només en un sentit físic. En el primer cas, la muntanya és un símbol, un lloc transcendent, de contacte amb el més enllà, com una segona creació, diferent de la muntanya objectiva del segon cas. Aquest sentit queda molt clar en el llibre d'Isaïes i en el de Miquees:

"En els darrers temps, la muntanya del temple del Senyor s'alçarà ferma sobre els cims de les muntanyes, dominarà per damunt dels turons" (Is 2, 2; ídem en Mi 4, 1).

Tot i que la Bíblia de Montserrat no diu exactament el mateix, el sentit no és massa divergent:

"I s'esdevindrà els darrers temps: la muntanya de Jahvè amb el temple del nostre Déu, serà ferma al cap de les muntanyes, i s'elevarà més alta que els puigs".

En aquests casos la muntanya despega de la seva realitat ecològica i esdevé LA realitat per se. És a dir que ja en els textos bíblics ens trobem clarament davant del que hem anomenat doble nivell de realitat i, davant d’aquesta dualitat, la Bíblia opta per acceptar que hi ha muntanyes que no es poden resumir en el fet de ser llocs físicament elevats, sinó que aquests també ho són moralment. Com veurem més endavant, el primer Cristianisme i el pensament medieval varen acceptar en bona part aquest dualisme.

 

1. 5. 2 - La natura dels éssers en el pensament grec

D’altra banda, el món occidental deu molt a les concepcions filosòfiques nascudes en el món clàssic, fins al punt que s’ha pogut dir que la nostra idea occidental de natura arrela, com tantes altres coses, en l'obra dels pensadors grecs. Ells la inventaren en adonar-se que una gran varietat de fenòmens que ens envolten es podien encabir sota un mateix nom i parlar d'ells com d'un objecte individual; d'aquesta manera acabava de néixer un concepte.

En general, les primeres filosofies gregues es basaren d'una manera clara en l'observació del món visible. Així, la filosofia presocràtica posava tot el seu interès en el món exterior, en l'objecte, en allò que està fora del jo; a diferència de Sòcrates i dels filòsofs posteriors, tots aquells pensadors es varen interessar pel cosmos. Per això se'ls ha qualificat de dogmàtics, en el sentit que creien en la possibilitat d'un coneixement objectiu de la realitat, tot partint d'una filosofia materialista que menyspreava l’ésser. Aquests pensadors consideraven que les formes canviaven i desapareixien per sempre més, però en canvi la matèria que les composava (el foc, l'aigua o l'aire) era eterna. Això els duia a menysprear la forma en favor de les essències que formaven els éssers. El fet que els mateixos pitagòrics creguessin en la transmutació de les ànimes -és per això que respectaven els animals fins al punt de declarar-se vegetarians-, feia decréixer la importància dels éssers en si, els quals només eren habitats per ànimes que podien prendre altres formes animades.

No sembla que cap d’aquestes concepcions acabés d’imposar-se sobre les altres. Per això, el fracàs de totes aquestes cosmologies va conduir a un gran interès pel subjecte com a base del pensament occidental. A més, la incapacitat d'estructurar una cosmologia compartida i sense contradiccions internes va permetre que Sòcrates, Plató i Aristòtil donessin més importància a la forma i a les realitats subjacents. Amb Sòcrates (469-399 aC) i Plató (427-347 aC), l'essència dels fenòmens es redefinia en termes de la seva aparença exterior (eidos), i no ja en termes de la seva matèria elemental. Amb ells es va donar un gran tomb a la investigació al transportar l'estudi dels fenòmens al de les realitats subjacents, i el de la filosofia natural, a la metafísica, de tendència idealista i mística, com es veu en la teoria platònica del coneixement o en el mite de la caverna.

Aristòtil (384-322) també distingeix entre forma i matèria (morphe i hyle) i en la Física s'esforça a mostrar que, en la mesura que se separen lògicament, la forma és més important que la matèria en la definició de la natura (physis) de les substàncies. Contra Antifó, Aristòtil veu la natura d'una cosa com la suma de les seves propietats formals més que la matèria informe, que pot canviar amb el temps. Aquesta manera d'entendre la Física hauria de perdurar durant segles, especialment quan va ser recuperada pels autors cristians.

Les filosofies de Plató i d'Aristòtil varen fixar dues de les grans maneres d'entendre la realitat que han ocupat la major part del pensament occidental. Plató acceptà de Protàgores la creença en la relativitat dels sentits i de la percepció sensible, tot i que no admetia un relativisme universal: al contrari, el coneixement vertader era abastable, encara que no l'igualava a la percepció sensible, que era relativa, il·lusòria i sotmesa a influències momentànies del subjecte i de l'objecte. Per a Plató, és el pensament el que capta la realitat; això fa que l'accent es posi en els objectes del pensar, és a dir, en uns universals que es consideren dotats de realitat. Plató trenca també amb el materialisme dels presocràtics, afirmant l'existència d'un ésser immaterial i invisible, que és real en un sentit molt més profund que no pas el món material. "Las cosas de este mundo no son plenamente reales, pero tampoco son puro no-ser: tienen participación en el ser, aunque el verdadero Ser no es material". Per a Plató, la forma no entra mai "en ninguna otra cosa de las del mundo": la forma no era el constituent intrínsec dels objectes físics. Els objectes físics són imitacions o reflexos de les Idees i, per tant, no calia posar gaire atenció en ells. Aquest punt de vista és l'oposat d'Aristòtil, per a qui com més abstracte era un concepte, més pobre el considerava. Aquesta discrepància queda força clara en la seva concepció de l'art: per a Aristòtil una part de l'art (les belles arts) pretén imitar la natura i aquesta imitació no té el sentit despectiu que tenia per a Plató.

Tot i que en la seva metafísica Aristòtil acaba per considerar les formes com a inútils per al coneixement de les coses, aquest filòsof, fill d'un metge, va ser capaç d'escriure una Física: "Con Aristóteles tiene lugar una mayor utilización de la abundancia y riqueza del mundo material (...)", diu Copleston. En el seu pensament, l'ànima es troba unida al cos com a necessitat per tal de poder exercir les seves facultats. Aquesta opinió serà adoptada pels aristotèlics medievals com sant Tomàs i suposarà un canvi radical respecte a altres pensadors com sant Agustí, que parlaran en llenguatges que recorden la tradició platònica.

 

1. 5. 3 - La muntanya en el període clàssic

Si bé els filòsofs presocràtics grecs foren els "inventors" de la naturalesa, les muntanyes i el paisatge en general no varen ser massa ben tractats pels autors clàssics. Arnold Lunn no troba en Homer ni una sola línia que parli d'una muntanya, d'un núvol o del mar en termes de bellesa (beautiful). Al mateix Sòcrates li interessava molt poc la bellesa de la natura, i amb prou feines coneixia el món més enllà de la ciutat:

"(...) il vit sur l'Agora, et lorsque ses disciples l'entraînent un jour à quelques stades d'Athènes, sur les rives de l'Ilissos, il s'ennuie au milieu de ces choses sans âme et qui ne parlent pas, et revient au plus vite au milieu des hommes".

 

Només hem de pensar que al segle III aC un estudiós desconegut, que probablement vivia a Alexandria, va fer la llista de les set meravelles del món. Totes eren obres humanes i, en la majoria de casos, mostres del passat: les piràmides d'Egipte, els jardins penjats de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia (feta per Fidias), el temple d'Artemisa a Efes, el Mausoleu, el Colòs de Rodas i el Far d'Alexandria. Per això entenem que, parlant dels viatges durant l'edat clàssica, Casson digui que els antics només afrontaven l'escalada d'una muntanya per raons ben precises, com ara la construcció d'un camí o la recerca d'alguna meravella natural dalt del cim.

"Non erano minimamente interessati ad ammirare un'infinita distesa di picchi coperti di neve e non erano commossi dall'austera bellezza delle vastità senza confini. L'unico piacere che essi trovavano in un paesaggio era in generale la sua amoenitas, cioè la sua "grazia". Per quanto riguarda la natura essi erano soprattutto interessati a quei luoghi in cui si sentiva la presenza della divinità -non le zone montuose o i deserti, como capita a noi, ma piuttosto i luoghi raccolti".

Visitaven les fonts, que consideraven com obres dels déus i per tant les adoraven tirant-hi monedes, penetraven a les coves, s'endinsaven en els boscos buscant ombres i pau, però la muntanya en ella mateixa els era poc interessant:

"All'ultimo posto venivano le curiosità offerte dalla natura (...) La sola montagna che gli antichi scalassero per il piacere di farlo era l'Etna -giunti in cima sbalordivano dinanzi allo spettacolo del cratere di un volcano attivo".

Aquest context ajuda a entendre que Christian Rico parli dels Pirineus i digui que de manera general varen restar molt estranys per als autors grecs i romans. Hi trobem un gran desconeixement d'aquestes zones muntanyoses, fins al punt que si Herodot en parlà per primera vegada, ho va fer com si es tractés d'una ciutat: Pirena. En general, els autors clàssics tenien un desinterès manifest pels Pirineus, en vista del poc espai que els dedicaren: només ens han deixat algunes descripcions someres i conjecturals, que podrien ser aplicades a qualsevol altre massís muntanyós de l'Occident romà, com per exemple els Alps. Christian Rico ho explica ben clarament:

"L'image que les écrivains de l'Antiquité en ont retenue -la plupart n'ont d'ailleurs jamais connu par eux-mêmes le massif- combine en effet quelques clichés qui sont propres aux descriptions de toute région montagneuse; l'accent est mis sur les forêts, épaisses et abondantes, sur les neiges qui couvrent les pentes de la montagne et que certains auteurs considèrent parfois comme les plus hautes d'Europe, ou comme les plus accidentées. L'aspect sauvage n'est pas davantage oublié par les Anciens, tel Tite-Live reproduisant les propos tenus par Hannibal à ses troupes effrayées à l'idée de devoir traverser le massif (...) Pyrenaeum saltum inter ferocissimas gentes superatum (...)".

En contraposició a l'espai muntà, molt menys conegut, els grecs descriviren especialment les zones litorals. El desconeixement del món muntanyenc es veu clar en el mateix Aristòtil quan parla dels Pirineus i fa referència a un sistema muntanyós que engloba els Pirineus i els Alps:

"Des Pyrénées (c'est une chaîne de montagnes située à l'Occident équinoxial, dans la Celtique) coulent l'Ister [el Danubi] et le Tartesse [probablement el Guadalquivir]".

Posats a parlar d'Aristòtil fóra interessant recordar que aquest filòsof explica en les seves Meteorològiques el funcionament de les fonts i, en canvi, és incapaç de dir altra cosa de les muntanyes que no sigui que aquestes ajuden a filtrar i a concentrar la seva aigua:

"De même encore, la plupart des sources sont dans le voisinage des montagnes et des lieux élevés, tandis que, si on excepte les rivière, l'eau se montre rarement dans les plaines. En effet, les lieux montagneux et élevés, suspendus comme une éponge saturée, filtrent et rassemblent l'eau, en quantités minimes mais sur une multitude de points. Ces lieux reçoivent une grande quantité d'eau tombant en pluie (...), et ils refroidissent aussi la vapeur qui s'élève et la condensent de nouveau en eau".

Els autors grecs, doncs, varen descriure molt poc les muntanyes en la seva literatura, sobretot si ho contraposem a l'actitud índia. Malgrat que el canvi no va ser massa espectacular, l'actitud romana va ser força diferent. Per a Vázquez Munera, bé que Xenofont, entre els grecs, i Virgili, Horaci i Ovidi, entre els romans, es preocupessin en la seva literatura per les muntanyes, malgrat tot, varen conservar un cert terror i desconeixement per l'alta muntanya i varen aplicar a les diferents muntanyes, que normalment no havien conegut, uns tòpics repetits de manera que les seves descripcions són idèntiques i intercanviables. La muntanya és assimilada a roques estèrils, dures, inaccessibles i poc adequades per a la vida humana.

En aquest marc de desconeixement general i de respecte imponent, el Pirineu i les altres muntanyes resten desconeguts a l'època clàssica, malgrat que se'n parli en algunes obres: si Aristòtil confonia Alps i Pirineu, també Ortelius creu que els Pirineus són a Germània i formen part dels Alps. A l'època d'Estrabó (circa 58 aC-circa 25 dC), moment en què el món habitat es considera conegut i les seves fronteres ben definides, fins i tot els Pirineus passen gairebé desapercebuts, potser perquè no varen ser teatre d'importants operacions militars. Per a Estrabó, l'orientació del massís seria nord-sud. De fet, els Pirineus no atreuen l'atenció ni dels historiadors ni dels geògrafs greco-romans, malgrat que els romans començaren a considerar que calia dur a terme una "géographie descriptive détaillée". De manera general, el Pirineu només va tenir interès per als autors clàssic pel fet que era una fita geogràfica precisa en la descripció global del món occidental sotmès a Roma.

Ara bé, tot i el desconeixement dels llocs concrets i la manca d’interès per anar a visitar-los, la muntanya clàssica va tenir una tradició simbòlica llarga i complexa. En aquests dos nivells de realitat que estem estudiant, ha estat en el pas del mite al logos que les muntanyes semblen haver-se perdut. Les muntanyes, en general, eren poc importants per als grecs si no eren el centre del món, és a dir, el lloc on vivien els déus: l'Olimp. "The ancient Greeks, though reluctant to scale mountains themselves, were very willing to place their Gods there". Per al pensament mitològic clàssic, l'important no era la natura sinó la finalitat de les coses. D'aquesta manera els elements naturals no tenien un caràcter propi, no eren "fets" sinó "le vocabulaire du ciel". El llamp era la llança de Zeus i el volcà, l'alè de Vulcà; les tempestes eren provocades per Eolo per castigar o ajudar els humans. Per a la mitologia grega el nostre planeta era pla i circular; la pàtria dels grecs se situava just en el centre, a redós de l'Olimp, la muntanya on vivien els déus, els quals, com hem vist, jugaven amb els elements. Però, si el centre del món grec era una muntanya on residien els déus (l'Olimp), la muntanya era també el lloc de càstig, el Caucàs, on Prometeu passava els seus dies de pena.

Talment com en el pensament bíblic, a banda d'aquestes muntanyes especials, en general les muntanyes eren vistes com a perilloses, tant pels autors grecs com romans. Així podem entendre que Arnold Lunn digui que les muntanyes reals eren tan repulsives que els grecs varen haver de transformar l'Olimp en una muntanya idealitzada. En la mediança clàssica trobem, per tant, un important interès simbòlic per la muntanya com a món sagrat i un desinterès per les muntanyes en tant que fet ecològic.

En aquest sentit, un autor desconegut, que podria ser Arquímides, parlava de les muntanyes en general en els següents termes: "(...) pierres énormes jetées par les dieux infernaux dans le jardin du monde". Al segle VI aC, el Periple massaliota descriu el Pirineu dient que el poble sordó vivia:

"(...) enmig de llocs inaccessibles (...) allà on els cims dels Pirineus, coberts de pins, s'enlairen, habitava entre caus de feres, i dominava camps i l'abisme de la mar en una gran extensió".

Per explicar aquest desinterès per les muntanyes podríem recórrer a pensar que ningú no estima allò que de sempre ha estat al seu costat, allò que li sembla familiar, i en aquest sentit ens hauríem de fer ressò de les paraules de John Ruskin:

"The Greeks lived in the midst of the most beautiful nature, and were as familiar with blue sea, clear air, and sweet outlines of mountain, as we are with brick walls, black smoke and level fields. This perfect familiarity rendered all such scenes of natural beauty unexciting, if not indifferent to them".

Aquest menyspreu per les muntanyes, que Ruskin suposa que emana de la seva familiaritat amb el medi natural, continuarà en l'època romana. Lucreci (94 aC-51 aC) no serà gaire més optimista, com es veu en De la Natura, obra que es va escriure al segle I abans de la nostra era:

"(...) pues aún ahora la tierra pulula de fieras hasta la saciedad, y un trémulo terror llena sus bosques y altas montañas y selvas profundas; lugares que las más de las veces está en nuestra mano evitar".

Tampoc les Georgiques (llibre II, 474-483) de Virgili (70 aC-19 aC), per contraposició a les selves, no donaven gaire bona imatge de les muntanyes:

"Si alguien, hoy, después de tanto tiempo, contempla los altos Alpes y las plazas fuertes en las montañas de Norica y los campos del yápide Timavo, verá, todavía ahora, desiertos reinos de pastores y dehesas sin vida a lo largo y a lo ancho. En estos lugares se originó en otro tiempo, por contaminación del aire, una deplorable peste que, en plenos calores de otoño, tomó fuerza y originó la muerte de toda clase de ganado y de fieras y, con su ponzoña, corrompió los lagos e inficionó los pastos".

Les muntanyes, a més de menyspreades, eren vistes com a llocs horribles i perillosos. Aurelius Victor, al segle IV, parla de la muntanya com d'

"Un mur infranchissable! Une barrière devant laquelle on se sent comme étouffé, comme écrasé! Tout un monde de Titans prêts à se lever contre vous, à vous saisir, à vous réduire en poussière".

També al segle IV, Aviè parla dels pobles que habiten la serralada pirinenca,

"(...) passant la vida dura enmig dels caus de feres dels pics del Pirineu que s'alcen entre pins cenyint els pocs conreus i el mar pregon arreu".

En resum, doncs, el món clàssic va mantenir clarament la doble natura de la muntanya. En el cas grec, el desinterès per les muntanyes anava associat a una mitologia que situava el centre del món en una muntanya, aspecte aquest que manca en el món romà. Per als romans, les muntanyes tenien molt poc interès, possiblement perquè estaven més interessats en un tipus de vida urbà. Podem pensar, doncs, que si bé la muntanya va ser present en la mitologia clàssica, especialment grega, els llocs reals no varen ser valorats massa positivament.

 

1. 5. 4 - L’edat mitjana: la recerca de la transcendència

Després del període clàssic, en el món occidental del segle VI al XI es produeix la pèrdua dels conceptes científics dels savis de l'antiguitat i la seva substitució per unes cosmogonies basades en la Bíblia. En aquest context, les obres d'Aristòtil varen ser condemnades pel Consell Provincial de París de l'any 1209. L'any 1215 la prohibició s'estenia a la seva Metafísica, i el 1231 a tots els seus escrits fins a ser esporgats del que es consideraven errades. L'any 1245 aquestes prohibicions arriben també a Tolosa de Llenguadoc.

Cal dir, però, que Aristòtil fou admirat i atacat gairebé al mateix temps. En sentit contrari, des de 1225 la Universitat de París inclou formalment les seves obres entre els llibres que calia estudiar, tendència aquesta que s'incrementa l'any 1255 quan aquest autor, prèvia adaptació al Cristianisme, és explicat íntegrament en les universitats.

Més enrere hem dit que la Bíblia distingeix entre les muntanyes i la muntanya (o algunes muntanyes concretes que esdevenen llocs de contacte amb el més enllà i, per tant, la part important de la realitat). Doncs bé, alguns dels primers autors cristians varen aprofundir en aquest sentit. Així, al segle III, Orígenes, en les homilies sobre la Gènesis, remarcava que mai no es baixava a un lloc sant i que tampoc no es podia pujar a un lloc que fos poc recomanable. Per a ell, qui havia assolit la perfecció era tan avançat que era capaç de pujar a la muntanya amb Crist. Però Orígenes no oblidava que calia baixar-ne per ajudar el proïsme. Per això no va fugir al desert, com tot seguit veurem que va fer sant Antoni cercant la muntanya interior, sinó que es quedà a fer vida eremítica a la ciutat. També Orígenes comentava un text de Jeremies (13, 16) dient:

"Il y a des montagnes ténébreuses et il y a des montagnes lumineuses, mais puisque les unes et les autres sont des montagnes, les unes et les autres sont élevées. Comme montagnes lumineuses il y a les saints anges de Dieu, les prophètes, Moïse le "Serviteur", les apôtres de Jésus Christ: toutes ces montagnes sont lumineuses et c'est d'elles, je pense, qu'il est dit dans les Psaumes: "ses fondations sont sur les montagnes saintes". Et quelles sont les montagnes ténébreuses? Ceux qui élèvent des hauteurs contre la connaissance de Dieu. Le diable est une montagne ténébreuse, les princes de ce monde voués à la destruction sont des montagne ténébreuses (...)"

"(...) là où sont les montagnes ténébreuses, là est l'ombre de la mort, engendrée précisément par les montagnes ténébreuses (...)".

A simple vista ens adonem que la muntanya de què parla Orígenes té poc a veure amb les muntanyes amb les quals ens enfrontem avui dia. Moisès, els profetes, els apòstols... són muntanyes, tot i que aquestes tinguin poca realitat a nivell ecològic o mediambiental. I és que, en general, el Cristianisme va donar un sentit sagrat a les muntanyes, sense fer-ne un objecte de veneració en elles mateixes. Aquest fet val la pena de veure'l amb més deteniment en una obra escrita per sant Atanasi, al segle IV. En aquesta Vida de sant Antoni, Atanasi diu que una veu convida el sant a anar cap al desert interior. Si seguim llegint, veurem que aquest document identifica aquest lloc solitari amb una muntanya física. Però quan diu que Antoni, "Tot sol, doncs, s'estava a la muntanya interior, dedicat a la pregària i a l'ascesi" es comença a dubtar que el lloc de la seva retirada fos una muntanya com l'entenem avui dia. I, si seguim llegint, ens trobem immersos en la sensació que ja no entenem res. L'autor parla de "(...) tot aquell desert (...) àrid, sense ni una gota d'aigua, llevat de la muntanya on ell tenia la cel·la (...)". Aquí, com quan diu que la seva casa era la muntanya, sembla clar que som davant d’una realitat física, un indret que, quan uns filòsofs es presenten a ell, és explicitat com "(...) la muntanya exterior (...)", és a dir, un lloc ecològic i físico-químic. Però, al final dels seus dies, Antoni

"(...) s'acomiadà dels monjos de la muntanya exterior i se'n va anar a la muntanya interior, on acostumava a estar-se. Uns mesos després va caure malalt; llavors va cridar els qui s'estaven amb ell, dos que vivien a la muntanya interior feia quinze anys menant vida ascètica i tenint cura d'ell (...)".

En aquest cas es veuen clarament les dues dimensions que ja havíem trobat en parlar de la muntanya bíblica. D'una banda, el lloc real; i de l'altra, la muntanya interior, el símbol que pot trobar-se dins de les persones, tot i que físicament també es trobi a fora. No seríem capaços de precisar si es tracta d'una lectura platònica o bé si ambdues realitats es trobaven a un mateix nivell. El que sí és cert és que el Cristianisme també va continuar diferenciant les muntanyes físico-químiques de la seva realitat transcendent. En aquest sentit s’ha dit que aquesta religió va ser la responsable d'una lenta, silenciosa i decisiva revolució en les actituds occidentals envers la natura i el paisatge. Pel que ens interessa, si el món clàssic havia donat una relativa poca importància al marc muntanyenc, el Cristianisme arribarà a negar la importància i la pertinència del món exterior. Com en la mitologia clàssica, la muntanya serà molt present en el primer Cristianisme, però en una visió del món en què es feia difícil separar realitat factual i realitat transcendent. Segons Augustin Berque, hauria estat la seva manera d'entendre la realitat allò que hauria impedit el naixement del paisatge a Occident fins a l'edat moderna. Per a Berque sembla clar que els romans estigueren a punt de descobrir el paisatge, perquè possiblement només els mancà el mot per parlar-ne (concepte que el llatí desconeix). Posteriorment, l'edat mitjana cristiana, començant pels mateixos textos sagrats, va fer senyera d'aquesta negació del món exterior. El Nou Testament diu:

"No estimeu el món, ni allò que hi ha en el món. Si algú estima el món, l'amor del Pare no està en ell, perquè tot allò que hi ha en el món -la concupiscència de la carn, la concupiscència dels ulls i l'ostentació de la riquesa- no ve del Pare, sinó que ve del món. I el món passa, junt amb la seva concupiscència: però el qui fa la voluntat de Déu resta per sempre".

"Sabem que som de Déu, i que el món sencer està sota el poder del Maligne".

Sant Benet (480-547) estipulava en la seva Regla que els instruments de les bones obres eren, entre altres, castigar el cos, fugir dels plaers o fer-se aliens a les accions del món. Resulta molt interessant veure com aquest fer-se aliens a les accions del món propugnat pel sant va impulsar Benet a instal·lar la seva comunitat enmig d'una muntanya, el Monte Cassino. Més endavant, a principi del segle XII -just en l'"edat d'or de la instal·lació monàstica en les muntanyes"-, Sant Anselm escrivia que la realitat era més perniciosa com més satisfacció donava als sentits corporals i, per aquesta raó, considerava perillós d'asseure's en un jardí on hi hagués roses per satisfer la vista i l'olfacte, cançons i poemes per encantar l'oïda. Fugir del món a la muntanya era anar al desert per fer vida contemplativa; era anar a un espai buit, desert. La muntanya i el desert eren més aviat una època de la història i un lloc en què Déu havia educat el seu poble: "Si tu veux vraiment être ermite, va dans le désert intérieur", diu Déu a sant Antoni.

En aquest sentit, les Etimologies d'Isidor de Sevilla expliquen que els deserts es diuen així perquè no són sembrats i, per tant, estan abandonats:

"Los desiertos se llaman así porque no se siembran y, en consecuencia, están abandonados. Son, por ejemplo, los lugares de las selvas y los montes que son lo contrario de tierras ubérrimas, como feraces son los campos cultivados".

Muntanya, bosc i desert participen, doncs, d’una mateixa imatge. També Atanasi, en la Vida de sant Antoni, diu que aquest sant,

"(...) demanava [a un ancià] que anés a viure amb ell al desert. Com que l'ancià s'hi va negar per mor de l'edat i perquè encara no hi havia un tal costum, Antoni arrencà decidit cap a la muntanya".

Més tard, una veu convida Antoni a anar al desert per trobar-se sol i l'eremita segueix uns sarraïns.

"Antoni, doncs, els anà a trobar i els demanà d'anar amb ells cap al desert (...) Després de tres dies i tres nits de camí, van arribar a una muntanya molt alta, al peu de la qual hi havia una aigua cristal·lina, dolça i fresca. Més enllà s'estenia una plana, amb quatre palmeres silvestres".

Llavors, Antoni "(...) es quedà tot sol a la muntanya (...)", una muntanya que de bon principi era un desert interior. Com veurem més endavant, muntanya, bosc i desert es confonen durant l’edat mitjana. En aquest sentit, aquestes muntanyes i el desert d'Isidor de Sevilla ens remeten a un mateix contingut sota el qual montaña i monte es (con)fonen per donar la idea d'una superfície arbrada. El diccionari llatí-espanyol d'Antonio de Nebrija (Salamanca, 1492) deia: "Nemus, oris: por moheda o montaña".

Entretinguem-nos un moment en el concepte de nemus. Ja hem vist que per a Isidor el desert eren els montes i les selvas, doncs bé, aquesta identificació del desert amb l'element verd i deshabitat i no pas amb el lloc sec (encara que igualment deshabitat) no només ens apareix en aquest autor. El trobem en Jacques de Voragine quan parla de sant Jeroni i ho repeteixen fil per randa uns manuscrits catalans del segle XV (La vida e trànsit del gloríós sant Jerònim, doctor e illuminador de sant mare Església):

"Jerònim és dit de ierar, que vol dir "sant", e nemus, que vol dir "bosc", quasi "sant bosch"; o és dit de noma, que vol dir "ley" (....) Es dit "bosch" per lo bosch en lo qual estech per algun temps (...)".

D'entrada, doncs, el nom de Jeroni deriva de bosc, a causa de la seva retirada eremítica. Però el mateix manuscrit, més endavant, parla d'aquest lloc de retirada del sant com d'un desert:

"Mas yo tenia lo star de la mia cella axí com a malmirenta de males cogitacions, e irant-me contra mi meteix, tot sol trespassava los deserts".

Cal dir que en altres còpies manuscrites es pot llegir "pregons deserts", i que l'original llatí no contenia cap adjectiu. Més endavant, Jeroni passa el mar per anar a Egipte,

"E estech tot sol, sens tota companyia humanal, per quatre anys contínuament, en un for aspre e salvatge desert, faent fort aspra e alta penitència, segons que desús és dit".

En aquests documents el desert i el bosc són identificats. El manuscrit 1191 de la Biblioteca de Catalunya, que Dominique de Courcelles data a les darreries del segle XV, conté los gosts de Nostre Seniora de las Dolos et los goxs de la Soledat. En aquest manuscrit, referint-se a la fugida de l'amenaça d'Herodes, mentre els goigs de Nostra Senyora dels Dolors deien "En Egipte pel desert fogíreu molt cautavent (...)", els Goxs de la soledat parlaven que "La segona soledat fon fugir per boschs inserts (...)". Uns altres goigs que cita el mateix Courcelles, també parlen de Núria com d'un "(...) aspre desert (...)".

Per a Atanasi, la muntanya era una part del desert, talment com les selves i els montes eren el desert per a Isidor de Sevilla. I amb Paul Zumthor podem fer extensiva aquesta idea a tot l'occident medieval. El simbolisme cristià considera la muntanya com un lloc d'intercanvi privilegiat entre Déu i els homes. A part del rol que va jugar en les escenes més importants de l'Antic Testament i en els Evangelis, la muntanya es va imposar en l'imaginari medieval com la millor representació possible del desert. Com diu Robert Lenoble, allà on nosaltres veiem geometria, la gent de l'edat mitjana i del Renaixement hi veien valors; la natura no era un sistema de quantitats, sinó una jerarquia de qualitats. La natura del físic i la del poeta no es distingien netament com fem avui dia i eren part d'una mateixa cosa, perquè la realitat física del món era concebuda com un símbol religiós i moral.

"Cette "géographie" médiévale n'a pas la dimension temporelle de la nôtre, qui perçoit dans la longue durée des faits tels que les courbes du terrain, le dessin d'un rivage ou la répartition des humains. Hors du temps, elle concerne à la fois l'espace immuable, et le symbole qui ne l'est pas moins. Elle a pour tâche de projeter le second sur le premier".

Seguint Aaron J. Gourevich, Paul Zumthor considera que l'edat mitjana va ignorar el paisatge; per a ell, la humanitat estava massa vinculada a la natura perquè en pogués néixer un judici estètic. En aquest sentit, ni Marco Polo no s’atura a parlar de cap dels llocs per on passa i que avui dia ens entusiasmen. A més a més, les llengües medievals no tenien un mot per expressar la nostra idea d'espai. L'spatium llatí, fins al segle XVI o XVII designava un interval topogràfic o cronològic separat per dos límits: l'espai medieval era el que hi havia entre dos punts, un buit per omplir, diu Zumthor.

Segons Aaron J. Gourevich, els poetes i artistes medievals descuraven quasi completament la natura real i no reproduïen el paisatge. I és que, en general, a la individualització preferien la tipificació. Encara al principi del segle XV les formes externes de la natura no hauran esdevingut objecte de consideració en elles mateixes i s’ha arribat a afirmar que els mestres medievals no distingien el món terrenal del món ultraterrenal. En definitiva, per als habitants de l’edat mitjana l’important no era el món dels fenòmens, sinó el món de l'essència divina. Tot plegat feia que no existís distància entre les persones i el món que les envoltava i aquest fet impossibilitava un acostament estètic a la natura, una "admiració desinteressada" del món natural.

 

1. 5. 5 - La natura vista des de la cultura medieval

Per a Gourevich, una de les característiques de la cultura popular medieval és la inexistència de fronteres entre el cos i el món, i per tant la fluïdesa de les relacions entre un i altre.

"Questa percezione del mondo era generata dal rapporto che l'uomo aveva con la natura come con un prolungamento del proprio "io", ed era indissolubilmente legata all'analoga unità organica di individuo e gruppo sociale. Questo rapporto con il mondo gradualmente svanisce con il passaggio all'epoca moderna, quando lo sviluppo dell'industria crea le condizioni per la comparsa di un diverso approccio dell'uomo nei riguardi della natura, che diviene semplice oggetto della sua attività tecnica. Nel Medievo un simile rapporto soggettivo-oggetivo tra l'uomo e il mondo esterno era impossibile. (...) Naturalmente non si deve immaginare l'atteggiamento verso la natura dell'uomo del Medeoevo allo stesso modo di quello dell'uomo delle società primitive. L'uomo del Medioevo non si fonde piú con la natura, ma nemmeno le si contrappone. Egli si confronta con il resto del mondo e lo misura con il proprio metro, trovando però questa misura in se stesso, nel proprio corpo, nella propria attività".

"L'homme d'alors n'a pas comme nous le sentiment qu'il existe une "matière", inhumaine et séparée. Le christianisme faisait certes son possible pour distinguer la "chair" de l'"esprit". Mais l'une et l'autre étaient, avec l'univers, englobés dans la conscience de vivre. Tout homme conservait avec la terre une chaleureuse complicité, que non seulement nous avons perdue, mais qui nous est devenue presque inconcevable. L'espace du paysan médiéval, non moins que du citadin, du seigneur, du prélat, n'avait rien de ce qu'est pour nous le nôtre, tridimensionnel, uniforme, divisible en séquences mesurables et doué de qualités indépendantes de son contenu matériel. L'espace médiéval n'est ni abstrait ni homogène. Nous dirions, en notre jargon publicitaire, qu'il est "personnalisé": concret, individuel, hétérogène, mais intime. On ne le conçoit pas comme un milieu neutre, mais comme une force qui régit la vie, l'embrase, la détermine... la fascine".

Aquest context cultural feia que les distàncies fossin molt difícils de mesurar i d'avaluar; i quan es feia, el cos humà era pres com a mesura. D'aquesta manera, es parlava de colzades, pams, passos, peus, etc., unitats de mesura fetes a escala humana. (En el cas espanyol no fou fins 1880 que començà a regir el sistema mètric decimal, i La veu del Montserrat no li presagiava un triomf fàcil.) Aquesta continuïtat entre cos i medi ambient es veu en obres com ara el Libro de Alexandre, un text del segle III atribuït a un desconegut Pseudo-Calístenes, però que aquí retrobem en dos manuscrits, un a la BNM del segle XIV (o finals del XIII) i un altre a la BNP, del segle XV, que el copista atribueix a Berceo:

"Solemos-lo leer diz-lo la escriptura
que es llamado mundo el ome por figura
qui comedir quisiere & asmar la fechura
entendra que es bien razon sin de presura
Asia es el cuerpo segundo mio creente
sol & luna los oios que naçen de oriente
los braços son la cruz del rey omipotente
que fue muerto en Asia por salut de la gente

La pierna que deçende del sinistro costado
es el reyno de Africa por ella figurado
toda la mandan moros un pueblo llamado renegado
que oran a Mafomat un traedor prouado

Es la pierna diestra Europa notada
esta es mas catolica de la fe mas poblada
esta es de la diestra del obispo santiguada
tienen Petrus & Paulus en ella su posada

La carne es la tierra que es mucho pesada
el mar es el pelleio que la tiene çercada
las uenas son los rios que la tienen tenprada
fazen diestro & sinistro mucha tornauiscada

Los huessos son las pennas que alçan los collados
los cabellos de la cabeça las yeruas de los prados
crian en esta tierra muchos malos venados
que son por maiamiento de los n[ue]stros peccados
".

Tanmateix, un altre manuscrit del segle XV de la BNM, titulat Libro de Astrología i atribuït a Enrique de Villena diu:

"(...) la tierra toda es foradada de dentro et llena de venas et de cavas por donde van et passan las aguas que salen de la mar et van et vienen por medio de la terra (sic) de dentro et de fuera a una parte et a otra segunt fazent las venas en el cuerpo del omne".

Aquesta concepció l'hereta Frai Luís de Granada, quan canta els beneficis de la terra, i diu que entre aquests

"(...) es muy señalado el de las fuentes y rios que della manan, y la humedecen y refrescan. Porque así como el Criador repartió las venas por todo el cuerpo para humedecerlo y mantenerlo, así quiso él también que este gran cuerpo de la tierra tuviese sus venas, que son los ríos, los cuales corriendo por todas partes, la refrescan y humedecen, y nos ayudan a mantener, criando peces y regando nuestros sembrados".

En comptes d'una oposició entre persona i medi ambient, trobem allò que Gourevich presenta com un dualisme entre natura i cultura, una visió tradicionalment representada en termes del macrocosmos i el microcosmos per a la qual la persona humana és una rèplica de l'univers. Per a l'ésser medieval, la natura era un gran repertori de símbols; no era percebuda en termes estètics, per la seva pròpia bellesa; i per això no la contemplava. Segons la "doctrina dels signes" (Signaturlehre),

"(...) les formes des différentes parties de la plante sont comme autant d'indications livrées par dieu sur les vertus thérapeutiques. L'hépatique avec ses feuilles trilobées était un remède contre les affections du foie et, plus généralement, les fleurs jaunes étaient utilisées contre la jaunisse. Dans les arts visuels, de telles significations pouvaient devenir métaphoriques. Le pissenlit, qui servait à guérir les maladies des yeux, pouvait être compris comme une incitation à mieux voir, c'est-à-dire à tendre vers une vie plus chrétienne".

En la natura i en les seves parts es veia el símbol de la divinitat i tots els seus materials servien com a al·legories o ensenyaments morals en un plantejament transcendentalista. La natura era un símbol del món invisible; el coneixement anava del visible a l'invisible ("per visibilia ad invisibilia"), per això els teòlegs afirmaven que l'esperit humà no podia arribar a la veritat si no era a través de les coses materials i de les imatges. Les coses finites estaven en relació directa amb les eternes.

"L'uomo di quell'epoca tendeva a mescolare el piano spirituale e quello fisico e manifestava la tendenza a interpretare l'ideale come materiale. L'astrazione non era da lui concepita come tale, al di fuori della sua concreta incarnazione visibili".

En el camp de la filosofia, sant Agustí (354-430), seguint Plató, proclamava la certesa del que coneixem per l'experiència interior, per l'autoconsciencia. Agustí planteja que un rem dins de l'aigua -per un fenomen que avui dia anomenem refracció- es veu tort, però el subjecte ha de saber que el normal és veure'l tort: si el volgués veure recte s'enganyaria a si mateix. Amb aquest exemple, Agustí mostra que l'únic del que tenim certesa és del nostre judici sobre el fet que el rem sembla tort: llavors el subjecte diu la veritat i sap que diu la veritat quan el veu així. La veritat és dins del subjecte: si fallor, sum. Per a Agustí, el nivell més baix del coneixement és la sensació, que és comú a les persones i els animals, i el més alt, peculiar dels humans, és la contemplació de les coses eternes únicament a través de la ment, sense intervenció de la sensació. Entre ambdós nivells hi ha una estació intermitja en què la ment jutja els objectes corporis a través de models eterns o incorporis.

Així mateix, sant Bonaventura (1221-1274) deia que tota criatura era un vestigium de Déu amb el qual mantenia una relació d'analogia. Això li permetia ordenar la jerarquia de l'ésser segons la proximitat o la llunyania de la semblança de la criatura a Déu. El món de les coses sensibles era un vestigium o umbra Dei. Per a un filòsof natural, la natura només era natura, però,

"La creación racional se encuentra por encima de la creación puramente sensible, y es imago Dei, imagen de Dios en un sentido especial".

És en aquest sentit que podem entendre l'obra del Pobrissó d'Assís. Les Floretes de sant Francesc expliquen que Meser Orlando da Chiusi da Casentino diu a Sant Francesc d'Assís:

"Tengo en Toscana un monte devotísimo llamado de Auvernia, muy solitario y muy apto para quien quisiese hacer penitencia; es lugar apartado de la gente y propio para los que quieran hacer vida solitaria; si te gusta de buen grado te lo daré a ti y a tus compañeros para salud de mi alma".

La muntanya és el lloc de contacte amb la divinitat, un lloc on es busca la solitud per trobar la veritat, d'aquí l'oferta d'Orlando da Chiusi. Llavors Francesc envia dos frares per reconèixer el lloc i, en trobar-lo apte per a la "oración y la penitencia", l'orde accepta el donatiu:

"Y queriendo enseñarles el monte de Auvernia [Meser Orlando], les envió con 50 hombres armados, para defenderlos de las fieras salvajes; y así los dos frailes subieron al monte y buscaron diligentemente, y al fin hallaron una parte muy devota y apta para la contemplación, donde había una pequeña llanura, eligiendo aquel lugar para su habitación y la de san Francisco. Y con la ayuda de aquellos hombres hicieron una cabañita con ramaje de los árboles, aceptando así, en nombre de Dios, y tomando posesión del monte de Auvernia y del lugar de los frailes en este monte; y partieron luego, retornando adonde estaba san Francisco. Y llegados que fueron, le contaron lo sucedido y le explicaron el lugar elegido, aptísimo para la oración y la contemplación".

La muntanya, perillosa com es veu en el fet que el donant fa escortar els frares per cinquanta homes, només era interessant per a aquells si servia per fer vida contemplativa i oratòria. En arribar a l'indret, Francesc digué als qui l'acompanyaven que creia que era voluntat de Déu que passessin la festa de Sant Miquel en aquell lloc, perquè els ocells s'havien posat a voltar al seu costat. Així doncs, la voluntat de Déu es manifesta al sant dalt d'un cim. L'episodi de la muntanya de sant Francesc, com recullen les Floretes, és comparable al de Moisès: "Y en aquella llama hallábase Dios hablándome como antiguamente habló a Moisés", diuen d'una de les aparicions de la divinitat.

És en aquesta muntanya que Déu permetrà que sant Francesc experimenti el mateix que Jesús va patir en el Calvari, i ho permetrà a través del seu sentiment i dels estigmes que apareixen en el seu cos. Però a més, l'entorn, la muntanya d'Auvernia, actuarà recordant el mateix que les llagues: les esquerdes de la muntanya i els estigmes del sant són ecosimbòlicament a un mateix nivell. Aquí veiem ben clarament allò que Gourevich deia que no hi havia separació entre cos i ambient. Amb el cos nafrat, i sentint la mateixa joia que Jesús va sentir morint per salvar la humanitat, també la muntanya esdevé per a Francesc un record de la mateixa passió:

"De allí a pocos días, estando san Francisco junto a la celda considerando la disposición del monte y maravillándose de las grandes grietas y derrumbos de piedras enormes, se puso en oración, y entonces le fue revelado por dios que habían sido hechas aquellas cosas maravillosamente, en la hora de la Pasión de Cristo, cuando, según dice el Evangelista, las piedras se rompieron. Y quiso dios que esto sucediese en el monte de Auvernia, porque en él se había de renovar la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo: en su alma, por amor y compasión, y en su cuerpo, por la impresión de las santas sagradas llagas".

L'estada de sant Francesc a la muntanya té molts paral·lelismes amb la rebuda del missatge mosaic al Sinaí, i és que les muntanyes eren llocs de comunicació amb el més enllà on es manifestava la voluntat divina. Allà succeïen coses extraordinàries per tal de recordar-nos el poder diví. Francesc dirà a un dels frares que

"(...) de aquí a pocos días hará Dios tan grandes y maravillosas cosas en esta montaña, que todo el mundo se maravillará (...)".

També en el misticisme del segle XV castellà la muntanya esdevé un lloc de contacte amb Déu, en un clar context de negació del món sensible. Per a Juan de la Cruz, el lloc on orar:

"(...) no ha de ser lugar ameno y deleitable al sentido, como suelen procurar algunos, porque, en vez de recoger a Dios el espíritu, no pare en recreación y gusto y sabor del sentido. Y por eso es bueno lugar solitario, y aun áspero, para que el espíritu sólida y derechamente suba a Dios, no impedido ni detenido en las cosas visibles; aunque alguna vez ayudan a levantar el espíritu, más esto es olvidándolas luego y quedándose en Dios. Por lo cual nuestro Salvador escogía lugares solitarios para orar (Mt. 14, 24), y aquellos que no ocupasen mucho los sentidos, para darnos ejemplo, sino que levantasen el alma a Dios, como eran los montes (Lc. 6, 12; 19, 28), que se levantan de la tierra, y ordinariamente son pelados de sensitiva recreación".

Per a aquests místics, que busquen el "(...) desasimiento de todo lo criado (...)", l'important no és la comoditat del lloc, sinó el recolliment intern, "(...) escogiendo para esto el lugar más libre de objetos y jugos sensibles (...) el lugar más apartado y solitario que pudieres (...)". Juan de la Cruz planteja la possibilitat d'entrar en contacte amb Déu a través de llocs agradables, però aquests indrets caldria oblidar-los, transcendir-los, car el millor lloc per orar és l'ànima (la muntanya o el desert interior de sant Antoni). D'aquesta manera, la recerca de Déu es pot dur a terme a través de cerimònies que s'haurien de desenvolupar o "(...) en el escondrijo de nuestro retrete, donde sin bullicio y sin dar cuenta a nadie lo podemos hacer con más entero y puro corazón (...); o, si no, a los desiertos solitarios, como él lo hacía, y en el mejor y más quieto tiempo de la noche". Això ens duria de nou al tema del desert com a lloc de contacte amb déu, "I aquest amor al desert, com l'hauríem d'anomenar sinó amor a Déu?".

 

1. 5. 6. El Contemptus mundi: el menyspreu del món

Com l'Auvèrnia de sant Francesc, Montserrat fou també considerada una muntanya esquerdada en el moment de la mort de Jesús al Gòlgota i una muntanya-desert eremític. En el seu monestir, vers l'any 1500, es publicava l'anomenada Epístola de Gerson, obra en què, a més de parlar de les coses "menguadas y enfermas de este mundo", es llegia:

"El que menosprecia os terrenales y exteriores bienes desmostrare las gracias celestiales e interiores: que por su merecimiento exceden todos los otros deleytes. Tales y tan grandes son que ninguno es digno de los conocer: si primero no aprende a menospreciar los vanos y viles solazes".

Això passava just en el "(...) període més brillant de la cultura montserratina medieval", un moment en què trobem un altre manuscrit parlant del menyspreu del món:

"Oblidar em convé el món, vulla jo o no; car la vostra bonesa m'ha lligat, i la vostra pietat m'ha fet força i gens no puc saber per què ni en quina manera s'ha esdevingut això que tant ens haveu manat".

Es tracta d'un text que se suposa escrit al segle XV, però que també podria ser del XIV. L'autor segurament fou el pare Rocacelsa, asceta que vivia a les ermites de la muntanya de Montserrat. Aquest deia que les adversitats del món,

"M'han traït i m'han dissolt, i m'han allunyat molt de la divinal coneixença, per ço com massa he jugat amb les coses que em tenien lluny de nostre Senyor Déu, de la part de fora. Ell era dins meu i em cercava; i jo fugia pels deserts que han molt gastat la meva ànima i l'han enlletgida pel pecat. Però ell em despertà i em tirà a si, i a la multitud de les sues misericòrdies m'ha gitat de tenebres".

Déu és dins de les persones, i és allà on cal anar a cercar-lo, no en la contemplació del món exterior, el desert pel qual, al principi, fugia el pare Rocacelsa. El món és a l'interior de cadascú i a fora no hi ha res que valgui la pena. L'ascetisme del pare Rocacelsa es lliga directament al neoplatonisme propugnat per Agustí:

"Déjà mes biens n'étaient plus au dehors; ce n'était plus sous ce soleil, ni avec des yeux charnels que je les cherchais. Ceux qui prétendent trouver leur joie hors d'eux-mêmes perdent aisément toute consistance; ils se répandent sur les choses visibles, sur les choses temporelles, et leur famélique pensée n'en lèche que les images".

Agustí afirma la seva estima vers el Senyor, però es demana:

"Mais qu'est-ce que j'aime, en vous aimant? Ce n'est pas la beauté des corps, ni leur grâce périssable, ni l'éclat de la lumière -cette lumière si chère à mes yeux- ni les douces mélodies des cantilènes aux tons variés, ni l'odeur suave des fleurs, des parfums et des aromates, ni la manne, ni le miel, ni les membres faits pour les étreintes de la chair. Non, ce n'est pas tout cela que j'aime, quand j'aime mon Dieu. Et cependant il est une lumière, une voix, un parfum, une nourriture, une étreinte que j'aime, quand j'aime mon Dieu: c'est la lumière, la voix, le parfum, l'étreinte de "l'homme intérieur" qui est en moi (...)".

Per això -tal com Petrarca, emprant un recurs formal, ens recordava al segle XIV- s'entén que Agustí menyspreï les muntanyes reals:

"Et dire que les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues géantes de la mer, les larges cours des fleuves, l'Océan entourant la terre, les révolutions sidérales, alors qu'ils se délaissent eux-mêmes! Et ils ne s'étonnent pas que je puisse parler de tout cela sans l'avoir sous les yeux, ni que je ne saurais en parler si ces montagnes, ces vagues, ces fleuves, ces astres (que j'ai vus), cet Océan (a l'existence duquel je crois), je ne les voyais en moi, dans ma mémoire, aussi étendus que si je les regardais au-dehors".

En aquest punt caldria precisar que, si bé Petrarca parla explícitament del fet d'ascendir les muntanyes (recordem que és ell qui obre a l'atzar el llibre d'Agustí al cim del Ventoux, trobant d'aquesta manera la cita esmentada), el text agustinià fa referència a l'àmbit de les sensacions i de la memòria. Es tracta, per a Agustí, d'un exemple de com explicar el coneixement en un moment en què caldria verificar si era cert o no que -com diu Petrarca- les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes. En canvi, un mil·lenni més tard, per a Petrarca, el mateix text serveix per a recordar-li la inoportunitat d'allò que ha fet: pujar a un cim, "Guidé seulement par le désir de voir la remarquable élévation du lieu (...)". Si la situació es planteja en aquests termes, fins i tot podríem pensar que els coetanis d'Agustí anaven més a admirar les muntanyes que no la gent de l'època en què Petrarca va viure, però la "confusió" que ens porta aquest text ens permetrà entendre, un cop més, l’existència d’un doble nivell de realitat i que, per tant, anar a visitar muntanyes és una cosa que té una relació ambigua amb la imatge que es té de la muntanya i del món real en general.

El neoplatonisme d'Agustí distingeix entre el real i l'ideal, els ens i l'Ésser, essent aquest darrer l'important. El món real és només una ombra del món espiritual. De Plató al Neoplatonisme i des d'aquest a l'Agustinisme, s'havia afirmat que la persona era una barreja d'ànima pensant i de cos vivent, i que cadascuna d'aquestes parts formava una substància completa en ella mateixa. Déu infonia idees innates a cada ànima, idea que lligava molt bé amb les doctrines cristianes. Per això s'havien recuperat les teories platòniques; partint d'elles, com que les idees innates es trobaven dins de l'ànima de cada persona, no era pels camins exteriors que calia anar a cercar-les. L'important era conèixer-se un mateix per trobar el camí de la veritat; per això aquesta negació del món de què estem parlant. Podem arrodonir el que diem citant encara altres textos, el primer una poesia dedicada a la Verge de Montserrat, composta per Frai Joan d'Enguídanus, monjo a Montserrat des del 22 de juliol de 1492.


"Piadosa, nuestro abrigo,
madre del alto luzero,
tu holganza
hazme, señora, enemigo
deste mundo halaguero
y su membranza
".

En el mateix sentit, un cant que es troba dins del Llibre Vermell de Montserrat també deia: "Vull tractar del menyspreu del món, per tal que els homes no siguin enganyats per la vanitat". I igualment podem citar algun passatge de la producció d'un dels grans intel·lectuals del segle XIII català, Ramon Llull. Aquest va fer referència al tema en molts passatges de la seva obra. A part dels que hem donat en la nota anterior, aquí en transcrivim un altre en què Llull parla de com els pastors guarden els seus ramats, per acabar explicant que cal vèncer la "bestialitat" de la potència sensitiva:

"Mas molt home, Sènyer, veem que nos sab guardar de peccat la potencia sensitiva, qui es cosa bestial, e sab guardar lo bestiar de les besties salvatges. On assò es gran peguea, que hom aja major diligencia en guardar les besties que la sua bestialitat metexa. La pus contrariosa bestia e la pijor de guardar que sia en lo mon, me par, Sènyer, la sensual potencia qui es en home (...)".

Perquè el bestiar obeeix el pastor, però la potència sensitiva no es pot fer obeir, diu Llull. Tot aquest allunyament del món real es resumeix en l'expressió Contemptus mundi, la qual en comptes de voler significar allò que aparentment semblaria voler dir, ens indica just al contrari. No es tracta de la contemplació del món, sinó del seu menyspreu. Contra una traducció ràpida, el contemptus no implica la contemplació de la realitat, sinó la seva negació. Des d'aquest punt de vista entenem que Camena d'Almeida digui que l'edat mitjana cristiana només va aportar una "(...) attention médiocre aux choses de la nature, ou bien en faussa l'observation en la subordonnant à une téléologie arbitraire". Com a exemple explica que Gregori de Tours (en la seva Historia Francorum) molt rarament esmenta les muntanyes i els boscos, i que només es recorda del Pirineu amb motiu d'un terratrèmol que tingué lloc l'any 580. En aquest punt és bastant clàssic de citar l'exemple de sant Bernat que, després de passar tot un dia viatjant per la vora del llac de Ginebra, ni tan sols el veié.

D’altra banda, per a alguns pensadors, d'Isidor de Sevilla a Pierre d'Aylli, la descripció del món, ja de per si menyspreada, era fins i tot menys important que la seva etimologia:

"Avec Isidore de Séville apparaît une tendance nouvelle de la géographie des montagnes: la géographie descriptive, pourtant très sommaire jusqu'alors, fait place à la géographie étymologique: ce qui intéresse l'évêque de Séville, c'est surtout l'origine du nom des montagnes, des fleuves et des villes, avant que toute autre particularité".

Si Bernat semblaria haver estat orb al seu entorn, tampoc les peregrinacions de l'edat mitjana no varen ajudar a conèixer millor la muntanya. Al segle XIV un burgès de Troyes escriu la història d'un viatge a Jerusalem en què,

"Nulle part ne paraît ce que nous appelons le sentiment de la Nature. Il a gravi le Sinaï, d'où il a vu la mer (il le dit), mais ni la montagne ni le désert, ni les coutumes étranges des peuples qu'il traverse ne semblent avoir fait sur lui le moindre impressions".

Camena d'Almeida, veient la potencialitat que el camí de Sant Jaume podia tenir per a les descripcions de la serralada pirinenca, enceta el tema, però per sortir-ne més aviat decebut:

"La curiosité aurait pu reprendre ses droits quand les Pyrénées furent un peu plus fréquentées, et quand s'accrut la vogue du pèlerinage de Saint-Jacques. Malheureusement, les voyageurs qui s'y rendaient n'étaient pas de ceux qui observent, et leurs itinéraires n'apprirent rien de particulier sur les pays qu'ils traversaient. D'ailleurs, ils ne franchissaient que l'extrémité occidentale des Pyrénées, et encore ce parcours n'était-il pas sans périls".

L’existència d’aquests grans perills va ser tal que, al segle XIV, per tal d'evitar-los, la ruta es va desplaçar cap al Portús. En total,

"Ces pèlerinages ne révélèrent donc à peu près rien de la région pyrénéenne; les fidèles étaient plus attentifs aux hommes, qu'ils redoutaient, qu'au pays, dans lesquels ils ne voyaient que les étapes les plus ingrates de leur course. Ils voyageaient pour leur salut ou pour leur profit, car tout pèlerinage était en même temps une caravane, mais jamais pour leur plaisir, et encore moins pour la science".

"La insensibilitat del pelegrí per la bellesa de la natura era total, densa, absoluta".

Aquesta mirada a ras del sòl, la mirada del pelegrí, és una mirada quasi en blanc i negre sobre l'entorn que seria molt típica de la primera edat mitjana i que ens ajudaria a explicar perquè quan es llegeix un tractat medieval en què es descriu la idea o la imatge que es tenia del món físic crida l'atenció la petitesa de la zona considerada com a habitable i alhora les moltes meravelles que la rodegen. El món segur estava limitat per grans perills.

Només a partir del segle XII, i sobretot de principis del XIV, el concepte del món viurà canvis notables. El pensament occidental deixarà de ser una glosa de les Escriptures i s'obrirà la possibilitat d'acostar-se a les fonts dels savis antics, alhora que començarà a conèixer-se la ciència àrab. El jueu Benjamín de Tudela, nascut al segle XII, hauria tingut un cert gust pel viatge (havia recorregut Europa, Àfrica i Àsia, arribant a la Xina) i pel plaer dels desplaçaments. Però, malauradament, tampoc els detalls geogràfics no són el seu fort: en travessar el Pirineu, ni tan sols no anota la seva existència.

"La principal labor intelectual que realizó la primera época medieval fue la fusión del antiguo conocimiento clásico, tal como se había conservado en los compendios latinos, con la fe cristiana, tal como la habían interpretado los primeros Padres a la luz del neoplatonismo. A partir del siglo IX en adelante puede verse que está ya en marcha ese proceso; de ahí podemos decir que arranca el período constructivo de la Edad Media".

És el moment en què es produeix la revaluació de les obres d'Aristòtil. Aquest redescobriment del filòsof grec és un dels canvis més importants. Com hem vist, entre 1200 i 1225 es comencen a recuperar i a traduir al llatí les seves obres completes, primer a través de l'àrab i després del grec. Aquest retorn a Aristòtil obre un nou món de pensament a la mentalitat medieval; el seu enfocament és més racional i més "científic", i sobretot diferent del neoplatonisme que havia dominat la filosofia antiga.

Aristòtil proposa una teoria sobre el coneixement totalment diferent de l’agustiniana. Ni el cos ni l'ànima són substàncies completes en elles mateixes, sinó parts constitutives de l'ésser humà. Les idees tampoc no són innates, sinó que es formen a partir de les dades que els sentits ens aporten i sota principis autoevidents com, per exemple, el de la causalitat.

"A pesar de sus dificultades desde el punto de vista religioso, la concepción aristotélica suministraba una explicación más aceptable del mundo exterior; por eso la adoptaron Alberto y Aquino; éste por su parte, emprendió con valor y habilidad la magna obra de armonizarla con las doctrinas cristianas".

Sant Tomàs (1225-1274) va adoptar d'Aristòtil la idea que l'home és el centre i l'objecte de la creació, i que el món s'ha de concebre a la llum de les sensacions i de la psicologia humana. Per a ell, els objectes corporis actuen sobre els sentits; la sensació és un acte del compositum de cos i ànima, i no només de l'ànima. Els sentits per si sols no poden aprehendre universals, sinó realitats particulars. L'entendiment humà, que està unit a un cos, té com a objecte les coses materials, però a través d'aquestes pot ascendir a un cert coneixement de les coses invisibles. Només podem conèixer els objectes immaterials negant en ells les característiques dels objectes sensibles, o bé per analogia.

Entre sant Agustí i sant Tomàs ha transcorregut tot un mil·lenni durant el qual la natura ha estat infravalorada des del punt de vista ecològic. La recuperació aristotèlica serà important, però malgrat tot, vist des dels nostres dies, estarà encara en desacord amb els nous coneixements del Renaixement i això suposarà un retard per a la ciència:

"En efecto, el aristotelismo de Santo Tomás fue el principal factor de la actitud predominantemente hostil que adoptaron los centros académicos seculares y la Iglesia romana frente al desarrollo inicial de la ciencia moderna".

Si fem cas a José Angel García de Cortázar, aquest acostament a la realitat per part del món intel·lectual i universitari seria paral·lel a un canvi de valoració del dinamisme i del moviment de les persones, que aparentment sembla anar en sentit contrari. Per a García de Cortázar, al segle XIII trobem una frontera que permet distingir, en termes de viatges, entre l'homo viator i la Roda de la fortuna, dues maneres de veure la mateixa realitat. En la primera es prima el moviment de les persones a través de les coses. En la segona, el moviment de les coses que afecten una persona més estàtica. En la primera s'exigeix que les persones s'impliquin en les coses, que es debateixin amb elles, que siguin croats a Jerusalem i sinó que pelegrinin a Roma, etc.

En la segona imatge, el paradigma preconitzat per l'església i pel poder polític des del XIII exigeix que es menyspreïn les coses, que es desenvolupi un contemptus mundi, observant la vanitat de les realitats terrenals, que es deixi de ser croat, que fins i tot no cal que es facin pelegrins. Les relíquies ja s'han multiplicat prou com per ser prop dels humans. Però a voltes aquests petits desplaçaments duen a escenaris de ritus pagans encara poc refets, per això és preferible substituir-los per viatges curts: la processó serà suficient. La consagració de l'hòstia es fa cada dia a l'església: Déu és aquí mateix, per trobar-lo no fa falta moure's.

El moviment es redueix a la imaginació, a l'al·legoria, al símbol. Es demana estabilitat; les indulgències acosten a les llars els beneficis que abans proporcionaven activitats com les croades. Al cristià ja no se li demana tant que es doni com que doni: augmenten les almoines, especialment les dedicades al sufragi dels morts. Desenes, centenars de misses substitueixen en els segles XIV i XV a formes de reclamar la protecció celestial que eren més mòbils. L'homo viator és comminat a caminar pels camins de l'esperit. És en aquest context que Gigues de Chartreuse (1083-1136) va escriure:

"Que vayan otros a Jerusalén! Tú debes ir más lejos todavía, hasta la humildad y la paciencia. En otras palabras, mientras ellos se quedan en el mundo, tú debes salir de él".

Després del segle XIII la societat secular es va convertint cada cop en més estable: els viatges estan bé per als poetes, com Dante per exemple, però la norma ha de ser l'estabilitat. El moviment es confia a la roda de la fortuna. Tot allò que es mou és sospitós: pastors transhumants, gitanos, rodamóns... El pobre rodamón deixa de ser un exemple a imitar per esdevenir amenaça a evitar. Fins al descobriment d'Amèrica no veurem el ressorgiment de l'homo viator.

Si el que diu García de Cortázar és cert, podem entendre perquè el paisatge o la "descoberta" immanent de l'entorn varen haver d'esperar encara una mica més, però cal dir que aquestes idees no són gaire compartides pels experts. Més aviat al contrari: el discurs del professor García de Cortázar està molt ben construït, però no sembla acceptat per la majoria d'autors. Fins i tot Paul Zumthor diu el contrari:

"Nous retrouvons ainsi le thème spirituel et littéraire de l'homo viator ("l'homme de la route"), l'un des plus constants de la tradition médiévale, qui souvent le lie à celui du contemptus mundi ("le mépris du monde")".

Potser no caldria fer distincions cronològiques -com ha fet García de Cortázar- perquè és cert el que diu el professor Garrote Pérez:

" (...) la historia del pensamiento y la actitud de los cristianos no ha sido constante, y la oscilación entre la aceptación y la repulsa de la naturaleza es un hecho comprobable. La postura negativa frente al mundo se hace realidad cuando se considera a la naturaleza como un óbice que impide las legítimas aspiraciones del alma. Surge entonces en muchos autores la idea tradicional del contemptus mundi, aunque los místicos no la llamen así, sino que se fijarán más en la idea de la purificación, de desprendimiento ascético del alma para centrarse gradualmente en la contemplación mística de la divinidad".

"Supone esta vía negativa una superación de la piedad sencilla, y es practicada por los místicos, quienes en sus éxtasis unitivos pierden la perspectiva del Dios que se refleja en la naturaleza para vivir la fruición que se desprende de la unión con el Uno. Por lo tanto, su objeto es Dios (el Uno) y no la naturaleza (lo múltiple). De ahí que se busque la perfección más allá del mundo creado, pero, para conseguirlo, debe el hombre realizar la unidad de lo múltiple en su ascensión gradual a Dios, en cuya esencia puede contemplar todo lo creado".

En el mateix sentit hem d'interpretar les paraules de Chris Fitter:

"In conclusion, Christian perspectives on nature in late antiquity, far from being entirely dominated by a bleakness of contemptus mundi enlivened by Satanic terrors, encompass a range of ambiguous and diverse positions. The world is created very good by God, and recreated by Incarnation, yet must also be seen eschatologically as a fallen and finite testing-ground to prepare us for the eternal Kingdom, and as a visible reflection of a greater, unchanging and incorruptible spiritual and intelligential reality. Conceived thus, nature can emerge as the dazzling projection of the divine creative mind; and the wide earth itself may be restored, before time burns, to the garden-perfection of Paradise".

Com diu Fitter, la realitat natural seria més aviat l'estructuració divina del profà. Segurament la història del pensament vacil·la entre l’acostament al món físic i el seu menyspreu, però no és menys cert que no podem confondre les actituds vers les muntanyes com a fenòmens naturals amb les actituds, els símbols i valors de la muntanya com a realitat sagrada o transcendent.

Aquest plantejament no tan cronològic permet entendre que Alfons X (1221-1284) intenti ordenar i valorar diferents perspectives d'acord amb un nou concepte del saber basat en un sentit més objectiu de les vivències i l'obertura al món de les coses. Des d'un punt de vista estrictament evolutiu això es fa molt més difícil. Però no només va ser Alfons X, sinó que altres autors -com Albert el Magne (1206-1280), que defensava que només l'experiència produïa la certesa- també varen donar una mica més d'importància al món exterior, negant allò que el Contemptus mundi de Thomas de Kempis establia, és a dir, que la natura portava a la perdició. A més, aquest autor afegia:

"Muy loable es al hombre devoto, salir fuera pocas vezes, y huyr de demostrarse. Para que quieres ver, lo que no conviene tener? (...) La salida alegre, muchas vezes causa triste y desconsoladoda buelta: y la alegre tarde haze triste mañana. (...) Que puedes ver en otro lugar que aqui no lo veas? Aqui vees el cielo y la tierra, y los elementos, de los quales fueron hechas todas las cosas. Que puedes ver, que permanezca mucho tiempo debaxo del Sol? Piensas te hartar? Pues cree que no lo alcançaras. Si todas las cosas viesses ante ti, que seria sino una vista vana? (...) Cierra tu puerta sobre ti, y llama á tu amado Jesu[s]. Esta con el en tu camara: que no hallaras en otro lugar tanta paz. Si no salieres, ni oyeres nuevas, mejor perseveraras en buena paz. Pues te huelgas en oyr algunas vezes novedades, conviene que sufras que te venga turbacion del coraçon".

"Si en qualquier cosa que te acaeciere estas firme, y no juzgas della segun la apariencia esterior, ni miras con el ojo sensual lo que oyes y vees: mas luego en qualquiera cosa entras a lo interior, (...) oyras algunas vezes la respuesta divina, y vendras instruydo de muchas cosas presentes, y por venir. (...) Asi deves tu huyr, y entrarte en el secreto de tu coraçon, y alli pedir con atencion el socorro divino en todo tiempo, y para toda cosa".

Si l'edició que comentem de l'obra de Kempis és de 1625, cal anotar que aquestes idees arriben en alguns casos fins a l'època contemporània. Aquí hauríem de parlar del cas d'El Montserrat del espíritu, publicat després de la nostra darrera guerra civil, tot i que aquesta publicació dóna la impressió d'estar ja clarament fora de lloc, o millor, de temps. Per contra, aquestes idees no semblen tan fora de lloc al primer terç del segle XVIII, quan Lluís Montegut recordava que Montserrat era una muntanya "sainte" i que en arribar-hi calia desfer-se de "(...) tous les attachements terrestres (...)". En un altre lloc haurem de fer una aturada per veure on conduïa aquest menyspreu del món quan els cristians s'acaraven a la muntanya.

Resum:

En aquest capítol hem volgut demostrar que històricament el món occidental ha vist l’existència de dos nivells de realitat i que sempre tant un com l’altre han variat, possibilitant així noves representacions de la realitat geogràfica. L’investigador haurà d’estar molt atent a no confondre ambdós nivells per no caure en el parany de considerar que ambdues realitats són la mateixa, però alhora haurà de recordar que ambdues realitats presenten relacions d’analogia tan estretes que gairebé podríem pensar que efectivament mai no han deixat de ser parts d’una mateixa cosa.

 

1. 6 - La muntanya i la seva història

Aquest capítol intenta explicar la representació (i no la percepció) que històricament s'ha tingut del que avui dia considerem fets muntanyosos en el marc del món occidental. En ell ens proposem fer una breu història del sorgiment de diferents conceptes de muntanya des de l’edat mitjana fins a l’edat contemporània, per veure d’aquesta manera en quin marc general es mourà la nostra recerca.

 

1. 6. 1 - El món medieval

En el capítol anterior hem fet un repàs de la representació de les muntanyes i de la muntanya en el món bíblic i durant el període clàssic i l’edat mitjana. El punt de partida del que ara comencem arrenca amb l’edat mitjana i amb un text de François Fosca que resumeix molt bé l’actitud medieval vers els llocs elevats a partir de la seva història de la pintura de tema muntanyenc. Fosca concloïa que:

"Pendant tout le moyen âge, les montagnes demeurèrent ce qu'elles avaient été dans l'antiquité: des lieux qui inspiraient la terreur et qui en même temps étaient des lieux sacrés. Des lieux peuplés de bêtes fauves, où se réfugiaient des bandits et que hantaient des esprits malins; et aussi des lieux d'épreuve et de purification, où, loin des vaines agitations des hommes, on pouvait davantage percevoir la présence de Dieu, où l'on pouvait mieux entrer en contact avec Lui. C'était dans les montagnes que se retiraient les ermites las du monde, et que bien souvent s'élevaient les monastères".

El text de Fosca ens recorda la dualitat essencial de la realitat muntanyenca a l’edat mitjana i com, per una banda, les muntanyes inspiraven terror i eren poc visitades i, per l’altra, se les representava en tant que llocs sagrats i espais on s’anava a lluitar contra el poder del maligne i es buscava la purificació. Nosaltres hi volem afegir que ambdós aspectes no podien donar-se per separat, perquè la muntanya, talment com el desert, havia de ser un lloc horrorós, esquerp i difícil per, d’aquesta manera, donar més valor a la trobada amb Déu que els ermitans cercaven amb el seu allunyament del món. En aquest sentit, per a aquells que fugien del món per trobar-se ells mateixos i el seu Déu, la muntanya havia de presentar aquests dos aspectes perquè com més esquerpa i dificultosa era la vida en ella, més valor tenia l’espera de la trobada amb la divinitat. Com més intens fos el món exterior, més valor adquiriria el menyspreu que el contemptus mundi predicava.

Vist aquest context, hem de dir que Josep Romeu té raó quan afirma que no hi ha textos catalans medievals que intentin fer un relat en què les muntanyes siguin explícitament descrites o interpretades. Més aviat al contrari, la muntanya serà vista i representada com un obstacle, una barrera que aïlla i separa més que no pas com un element de relació.

"Inaccessible, inexpugnable, elle [la montagne] inquiète et fait peur. La montagne recèle autant de dangers bien réels expérimentés par les voyageurs que de craintes imaginaires et fantasmatiques".

Entre aquests perills trobem els espadats, els pendents escarpats, la neu, el fred o les tempestes sempre amenaçats; els dimonis, els dragons que regeixen el temps atmosfèric i turmenten el viatger, etc. En definitiva, la muntanya és un lloc on poden passar coses molt violentes.

"Pendant longtemps, la montagne n'a inspiré aux habitants des plaines que crainte ou indifférence. On a souvent décrit cette sorte de terreur superstitieuse qui enveloppe les hauts lieux du globe dans l'Antiquité et au Moyen-Age. Siège de phénomènes étranges, inexplicables, la montagne est perçue négativement; création du Démon, elle ne peut être peuplée que de dragons ou de sauvages. Cette attitude, on le conçoit, n'est guère favorable à l'étude objective ou à la simple compréhension des montagnes".

"Un sentiment peu voilée, tel est le ton qu'on adopte pour parler des montagnes. Elles sont toujours associées à des idées de tristesse, de découragement, de laideur morne".

"Mountains came under the category of willful and uncontrolable nature beyond the human domain and even, in a sense, beyond God's purview. Likewise, wild animals and dark forests".

Aquesta és la cara en què els estudiosos positivistes s’han aturat amb més regularitat a l’hora de parlar-nos de la relació amb la muntanya. Però alhora hi havia l’altra cara d’una moneda que era la mateixa: la seva recerca com a llocs sagrats que permetien l’accés a les forces sagrades.

"Dans des régions spécifiques, vouées au diable, lions, dragons et reptiles régnaient en maîtres, tandis que l'espace sacré se distinguait par la nature idylique de l'activité des ermites. Deux visions semblaient ainsi devoir s'opposer -l'image "savante" et didactique du paradis s'affrontant à la version "populaire" d'un monde inconnu, nécessairement voué au mal. La dimension fantastique de l'Inconnu fut encore accentuée par l'engouement médiéval pour les relations de voyage (Alexandre le Grand, Jean de Mandeville, Marco Polo) et pour les récits de visites dans l'au-delà (saint Brandan, Tungdal): selon leurs assertions, la montagne s'imposa comme lieu de séjour des peuples inconnus, des monstres et des démons".

En el primer sentit de la relació amb la muntanya, aquella esfera en què la realitat crua dels elements climatològics i ecològics es mostra implacablement, Claire-Eliane Engel va recollir les impressions del monjo anglès John de Bremble. Bremble, l'any 1188, travessa el coll de Saint Bernard per anar a Roma i, aclaparat pel lloc, escriu:

"Seigneur, rends-moi à mes frères pour que je puisse leur dire de ne jamais venir en ce lieu de tourment".

Talment com Enric IV d'Alemanya travessant aquell lloc, els viatgers medievals "(...) ne pouvaient fatalement éprouver que haine et terreur à l'égard des montagnes", diu Claire-Eliane Engel. En aquest sentit podem dir que les muntanyes eren generalment mal vistes, llocs horrorosos i perillosos, però alhora la muntanya (o el desert i el bosc, perquè tots aquests aspectes són indestriables, com ja hem vist) tenia una representació positiva i així durant l’edat mitjana es va construir una infinitud d’ermites i esglésies en llocs elevats i allunyats de la presència humana. Com a colofó del que hem dit anotem que aquest odi i horror per les muntanyes es troba molt ben documentat en els treballs d'Alain Roger.

Un dels "perills" de les altes muntanyes era la irrespirabilitat del seu aire. Al segle XIII, Thomas de Cantimpré escrivia:

"Les hommes qui voulurent y monter durent emporter des éponges pleines d'eau, à travers lesquelles ils purent respirer un air plus humide pour éviter de suffoquer", a causa de què

"Dans les montagnes, l'air est excessivement subtil et peu consistant. A altitude moyenne, ni trop haut ni trop bas, il est très bon".

En aquest mateix sentit, els viatges de Joan de Mandeville expliquen que cap bèstia no pot viure a l'Olimp a causa del seu aire sec,

"And men say in this country that philosophers sometime went on these hills and held to their nose a sponge moisted with water for to have air for the air above was so dry".

Partint de textos com els anteriorment citats, avui dia, una anàlisi ràpida i no desprovista d’ingenuïtat dóna la impressió que l’edat mitjana va menysprear sistemàticament les muntanyes. En aquest sentit podríem dir que fins i tot en un moment com aquell, en què el pensament religiós i bíblic va donar motius a les muntanyes per sortir a escena, perquè en elles la inspiració divina es mostrava amb més facilitat, les muntanyes varen continuar en la foscor. Però, després del que abans hem dit, podem pensar que, a un altre nivell de realitat, les coses anaven per un altre viarany, per no dir al revés. El que ens interessa destacar d’aquest dualisme de la realitat és que encara no havia arribat el moment d’establir la connexió entre aquests dos nivells del que es creia real. Per això podem entendre que, al costat dels autors que mostren el desinterès per les muntanyes, altres parlin de l’"estima" per la muntanya. En aquest darrer corrent trobem el filòsof Anthony Kenny, el qual ha dedicat part de la seva antologia als textos religiosos que parlen de la muntanya: sant Basil, sant Francesc, l'Èxode (19), etc. Kenny arriba a la conclusió que

"The love of mountains is no new thing, no fad of an industrial era. Human beings have loved mountains since history began, but their love has taken different forms in different ages".

Tot i que Kenny parla de l’amor envers les muntanyes, nosaltres voldríem puntualitzar que l’amor que trobem en la majoria d’aquells textos és un amor per la muntanya. Això ens ajuda a entendre que per a ell sigui més sota l'aspecte de la fermesa que no pas per la bellesa que les muntanyes apareguin en l'Antic Testament.

Resumint diríem que, si bé és cert que es detecta un menyspreu per les muntanyes, les coses canvien de forma radical quan ens enfrontem amb el tema de la muntanya. Aquesta distinció ens permet entendre que durant l'edat clàssica hi hagués personatges per a qui la vista de la muntanya o des de les muntanyes es pogués qualificar de bella. Més endavant, el cas de sant Francesc, especialment, ens ensenya que aquesta estima de la bellesa de la muntanya no era incompatible amb l'ascetisme, perquè de fet ens trobem davant de dos nivells de realitat diferents. I l’existència d’aquests dos nivells ha fet que fins i tot durant l’edat mitjana el salt de l’un a l’altre hagi estat possible, encara que això no hauria de ser motiu per confondre’ns i prendre l’estima per un d’ells com quelcom que es pugui aplicar sense prevencions a l’altra: parlar de les muntanyes no és el mateix que parlar de la muntanya. Parlar de la muntanya en contextos de gran força del pensament trascendentalista ens pot dur a parlar únicament d’un nivell simbòlic de la realitat, com va ser el cas de bona part de l’edat mitjana:

"The writing saints of the Middle Ages, however, showed little interest in the mountains, even when, like St Anselm and St Thomas Aquinas, they were born in mountainous regions. The computerized concordance to the eight million words of St Thomas's writings reveal that in almost every one of the many places where the Latin word for "mountain" appears it is in a symbolic sense".

"The greater part of medieval literature consist of philosophical and theological texts. Whenever a theologian has to comment on a Biblical text about mountains, he will turn to allegorical interpretation (the mountains are the virtues, or the angels, or the devils, or what you will); and in the writings of the philosophers golden mountains are more likely to appear than real ones".

En canvi, parlar de les muntanyes en un context immanentista obre les portes a l’apropament al nivell ecològic o mediambiental de la realitat (en aquest punt, el problema és creure que la realitat es resumeix només a això i que només és constituïda per matèria). Feta aquesta puntualització, entenem que la muntanya sigui present durant l’edat mitjana, tot i que només rarament ho sigui per ser admirada o conquerida, perquè en aquell context, com va dir Engel,

"L'inspiration divine descend plus aisément sur les montagnes que partout ailleurs, mais il n'y a aucun rapport entre l'inspiration et l'alpinisme".

És ben cert, com diu Engel, que el passat de les escalades és tan vell com la Terra, però tampoc no és menys veritat que les escalades voluntàries són recents. Com diu P. Camena d'Almeida, hi ha causes polítiques, econòmiques o físiques per no conèixer les muntanyes, però no podem oblidar, com no ho fa aquest autor, la moda. El coneixement d'una serralada depèn de la ciència i de l'atzar, "(...) de la nature et de l'homme, de la volonté et de la fantaisie (...)". Les idees de les persones es modifiquen a voltes molt lentament; la morfologia de les muntanyes no dificultava o facilitava tant el coneixement del medi muntanyenc com ho feia la cultura dels qui l'havien de contemplar,

"(...) et voilà pourquoi l'histoire de la connaissance d'une chaîne doit tenir compte à la fois de la nature propre de cette chaîne et de l'état d'esprit de ceux qui l'ont visitée ou décrite".

 

1. 6. 2 - La muntanya, el desert i el bosc medievals: el cas castellà

En general, l’edat mitjana va fixar la seva atenció en la part transcendent de la realitat muntanyenca i per això entenem que un primer motiu de l'accepció medieval de la muntanya es vinculi més a la terra salvatge i inculta que no pas a qualsevol factor determinant del relleu topogràfic. Això es veu molt clar en el cas del castellà.

Els estudiosos de la llengua castellana a l'edat mitjana estan d'acord a afirmar que en castellà la paraula montaña volia dir superfície coberta d'arbres (monte o matorral). Com a mínim així és utilitzada en diferents passatges del Poema del mio Cid. Referint-se a aquest ús, Menéndez Pidal deia que,

"Esta acepción, hoy desconocida de la voz montaña, fue llevada por los españoles á América, y perdura en el Perú, donde se halla una región inmensa "impropiamente llamada Montaña, al pie de la Cordillera Oriental, y que con mayor razón debía distinguírsele con el nombre de Región de los Bosques" al decir de un geógrafo. Según otro geógrafo peruano, "en el Perú casi nunca se emplea esta palabra 'bosque' en su verdadera acepción, y en su lugar se usa la de Montaña, con la cual se indica una extensión de tierra poblada de árboles muy tupidos ó espesos, ya sea en un llano, en un cerro ó en un terreno quebrado"".

Encara avui dia, en certes parts d'Amèrica del Sud, la paraula montaña és emprada per designar la selva. De fet, en el cançoner tradicional de l'Edat d'Or castellana ja trobem diferents casos en què es parla d'una montaña, però només en dos d'ells el seu sentit es veu a les clares:

"halléme perdida
en una montiña (sic),
echéme a dormir
al pie del enzina
".

"Montaña hermosa,
alegre y muy leda;
la tu arboleda
¡cómo es deleytosa!
".

Ja hem vist en un altre lloc que la muntanya, el bosc i el desert són paraules quasi sinònimes. Un indicador molt interessant d’aquesta sinonímia el trobem en el castellà en semantitzar la paraula montaña com a sinònim de nemus o de bosc. És clar que quan l'Arcipreste d'Hita parla d'un cavaller que "(...) mandaba sembrar trigos e cortar montañas (...)" no s'està referint a fer talls en el relleu, sinó en els boscos. Podem trobar el mateix significat en el lapidari d'Alfons X de Castella, dit el Savi, escrit l’any 1250. Quan Alfons parla del corall, diu que la seva virtut és que,

"(..) el que la truxiere consigo, amara mucho andar por yermos et por montes, et ninqua querra entra en villa, et sera bien andant en toda caça que se faga con aues".

Trobem el mateix sentit en el Liber de propietatibus rerum, compost per Bartolomé Glandiville també vers l'any 1250. Quan aquest autor parla de la part gascona del Pirineu, escriu: "Es tierra silvestre & montuosa & llena de montañas (...)". Sembla clar que el fet que aquella part del Pirineu estigués plena de muntanyes volia dir una cosa diferent al fet que fos montuosa: pel primer concepte es referia a un terreny boscat, i pel segon a un indret bonyegut. El cançoner que abans esmentàvem, per parlar d'un lloc elevat, utilitza diferents expressions: "si muriese por ventura, sepúltenme en alta sierra (...)", "Y en aquella sierra erguida (...)", "No cogeré flores del valle sino del risco do no andó nadie (...)", "La sierra es alta y áspera de sobir (...) por aquella sierra de aquel lomo erguido (...)". La utilització del mot sierra, que implica més d'un cim, per referir-se a la muntanya és interessant perquè, com veurem més endavant, la descoberta dels cims individuals va ser un fet força tardà (vegeu el capítol 3.6.2 sobre la invenció del Cavall Bernat).

Al llarg de la història de la llengua castellana es mantindrà viva la sinonímia entre monte i montaña, produint-se així una identificació del sentit de terra elevada i de terra coberta d'arbres. Semblaria, pel que anota Martín Alonso, que del segle XII fins al XV el significat de Montaña (a voltes escrit Montanna) seria el de "Monte, tierra inculta cubierta de árboles, arbustos o matas", mentre que des de finals del segle XIV i XV passaria a significar "Monte, elevación natural del terreno". Segons Jesús García, la paraula montaña s'hauria utilitzat en el seu sentit pristino d'espai cobert de vegetació fins entrat el segle XVI, però ja abans de mitjan segle XVII era utilitzada per designar un relleu destacat, costerut i de dimensions relativament grans. Sembla clar que fins al segle XVI era sinònim de bosc o monte: Diego de Valera (1482) escriu que els elefants "(...) cuando se ayuntan ala fembra escondense enlo mas espesso dela montaña". Rodrigo Fernández de Santaella, a final de segle XV, traduïa el silva llatí per "bosque o monte o montaña". En la traducció de Martín Martínez (1498) de la Peregrinatio in Terram Sanctam de Bernardo de Breidenbach es llegia:

"(...) andando entramos en una montaña muy fuerte y aspera: donde no havia otra manera de arboles si no unos espinosos llenos de flores de olor suave que nos recreava (...) No era esteril esta montaña: empero toda escopulosa de puntas de peñas y pedregosa".

Per si fos poc, l'autor ens parla de "(...) una montaña muy fertil de palmas llena (...)". Cal anotar, però, que en l'obra de Breidenbach trobem tant aquest sentit arbustiu del mot montaña, com també el sentit de lloc elevat i vinculat a la verticalitat. Jesús García fa la hipòtesi que aquest nou significat podria ser un italianisme introduït durant el segle XVI, però no ens sembla que ho acabi de demostrar a les clares.

L'ús que al segle XV se'n feia en la Cancelleria aragonesa, en els seus documents escrits en castellà, ens mostra com majoritàriament era un terme fet servir en plural (192 casos contra un en singular). Aquesta sinonímia entre la superfície arbrada i la superfície elevada, junt al seu ús en plural ens permeten pensar que el concepte Montaña (per referir-se a la imatge general de les muntanyes en sentit immanent) no estava encara ben fixat en el castellà de l'edat mitjana i que corresponia més a una acumulació de llocs que no pas a un concepte que els englobés tots plegats. Aquesta és una de les raons que ens podrien dur a pensar que les muntanyes castellanes medievals no tenien encara una representació fixada –en canvi, sí que existia un consens per parlar del sentit que calia donar a la muntanya, fonamentalment en el món religiós, però també en el literari.

El diccionari d'Alfonso de Palencia (Sevilla, 1490) no conté l'entrada Montaña, sinó Mons:

"Mons. es grande altura de monte que faze ser valle la tierra a el subiecta: o que sea llanura a su respecto. Las p[ar]tes que tiene el monte son otero: cuesta cumbre: cima: collado: de los que los nombres lo dize en su logar. por el contrario se dize el monte de mover por que no se mueve, su diminitivo es montezillo. Y el possessivo: es montano: lo que se cria o anda o hay enel monte como logares montanos: o ombre: o lobo. Et llamamos montuoso alo seco: aspero: non labrado: encubierto: roqueño".

El diccionari de Covarrubias (Madrid, 1611) també insistirà sobre la relació vertical de la muntanya. Covarrubias cita la paraula monte, donant-la com a sinònim del mons llatí: "tierra alta; y montaña es tierra alta, áspera y habitada, como las montañas de León y las Asturias". Però, amb tot, la paraula muntanya encara no té entrada pròpia en aquest diccionari de principis del segle XVII.

Amb el pas del temps Monte i Montaña esdevindran sinònims, confonent els seus significats, com veiem en els diccionaris de la Real Academia Española del segle XVIII o en el Madoz. Els diccionaris de l’Acadèmia insisteixen en el fet que la muntanya i el monte es defineixen per la seva altura. Així, el monte, sinònim de muntanya, volia dir:

"Una parte de tierra notablemente encumbrada sobre las demás".

"Significa también la tierra cubierta de árboles que llaman monte alto, ù de malezas, que llaman monte baxo".

En el mateix sentit s'havia pronunciat el diccionari d’Esteban de Terrenos, afirmant la sinonímia de montaña i monte, i definint-los com a "elevación grande sobre la llanura". En el camp de la geografia, diu Terrenos, el monte és "(...) una parte de tierra mui encumbrada sobre el llano". El que no fos tan alt com per merèixer aquest nom es diria colina o collado.

Una mica més tard, Pascual Madoz s'adonarà de l'ambivalència del terme monte i dirà que a Lleida:

"(...) no hay montes, si comprendemos esta palabra por la mayor elevacion de unas tierras sobre otras (...). En el sentido de monte por terreno cubierto de árboles, el de Lérida es sumamente montuoso".

Des del nostre punt de vista, el fet que calgui diferenciar ambdós sentits de la mateixa paraula ens indica que som davant d'una realitat que va cobrant importància (la muntanya), una realitat que es vincula cada cop més a l'altura i no a la presència o no d'un determinat tipus de vegetació o al fet de ser un recer de la vida mundanal, com havia estat a l’edat mitjana. En aquest punt es planteja una qüestió que cal aprofundir: el bosc -el monte- jugarà a l’edat contemporània un paper ambigu, fins i tot podríem dir dúctil. Segons com se’l representi podrà ser assimilat a la muntanya, i per tant al desert, o bé a la campanya. Com tindrem oportunitat de veure més endavant (5.1.2), històricament hi hagué un moment en què la representació va bascular cap a la idea de muntanya, i aquest fet és molt important.

Al segle XIX, la tendència a identificar muntanya amb verticalitat és ben clara. Cels Gomis, en la seva obra divulgativa sobre la terra, distingeix el cerro (una eminència d'algunes desenes de metres d'altura), la colina, (que té més de 100 metres) i la montaña:

"(...) la grande eminencia cuya cumbre es suficientemente elevada para tener un clima y una vegetacion completamente distintas del clima y de la vegetacion de las partes bajas. Estas partes bajas se conocen con el nombre de faldas, los lados se llaman laderas ó vertientes y la cúspide cima ó cumbre".

Per a Gomis, la diferència entre les petites, mitjanes i grans muntanyes depèn de les altures, de les plantes que hi viuen i de la presència o no de neu. També per a Esteve Paluzíe les muntanyes o montes eren parts de la terra elevades de forma notable sobre les altres, reservant el concepte colina per a les muntanyes de poca elevació. Aquí, a més de ser elevada, la muntanya té unes característiques pròpies: vegetació i clima fonamentalment.

En aquest apartat, l’estudi del cas castellà ens ha permès veure com la muntanya ha canviat la seva representació al llarg de la història i, de ser un lloc sagrat i de contacte amb la divinitat, ha passat a ser un lloc caracteritzat pels seu desnivell. Ens proposem ara estudiar els casos català i francès per demostrar que les coses no han anat a tot arreu pel mateix camí, en el mateix moment.

 

1. 6. 3 - El casos del català i del francès

La història de la llengua castellana deixa veure que el sorgiment de la muntanya ha estat un procés històric de construcció de sentit canviant sobre un mateix medi ambient, fet amb força retard. En canvi, la història del mot muntanya en el francès i en el català és força diferent del cas castellà.

En català, el mot muntanya per referir-se a un lloc elevat existeix en la nostra llengua com a mínim des de 1250. Bernat Desclot l'utilitza a finals del segle XIII, tant en singular com en plural, per referir-se a les terres altes. Així, els almogàvers eren "en la muntanya", un lloc del qual més tard "(...) no gosaven devalar e·l pla (...)". Per a Desclot, Prades i Siurana estan "en les muntanyes".

També el francès, des de l'any 1080, expressa les elevacions del terreny a través del mot montagne. I en aquest cas, el concepte fa referència a una determinada aparença (el fet de sobresortir més que allò que l'envolta) i no tant a una realitat quantitativa. La noció d'altitud només apareix en francès a la fi del segle XVIII, i el mot al segle següent.

En el francès que utilitza un pelegrí a Terra Santa del segle XIV, els termes per referir-se al que avui considerem la muntanya es resumeixen en un: el mons. Conjunt de cims o muntanya isolada, el mons serveix per indicar qualsevol elevació del sòl. En canvi, per referir-se a les zones de contacte entre la terra i el mar ja es disposava de set termes diferents, mentre que quinze eren usats per referir-se als cursos d'aigua, i encara n'hi havia més per parlar del desert. Hi ha, per tant, un desinterès manifest per la muntanya en aquell final d'edat mitjana. En aquest relat tampoc no hi ha cap desig de comptar, de mesurar; només hi ha adjectius, però mai acompanyats de xifres. Els termes abstractes hi són rars i per tant no es pot parlar d'un interès per passar del particular al general, d'explicar o descriure els fenòmens. Aquesta tendència es veu encara clarament en el francès del segles XVII i XVIII, quan dóna més importància a l'altura relativa que no als metres absoluts de les muntanyes.

En conjunt, si no coneguéssim el cas castellà, estaríem d'acord amb la visió que Sylvain Jouty dóna de la muntanya medieval, però coneixent-lo, només podem estar parcialment d'acord amb ell quan diu que,

"La montagne est donc définie par le relief et non par l'altitude et ses phénomènes. Tout relief accusé est montagne (...)" .

Encara que, com diu Sylvain Jouty, l'edat mitjana no desconeixia la noció d'altitud, no sembla que, en el món castellà, aquesta tingués establerta una relació clara entre muntanya i verticalitat. En tot cas, les muntanyes per a Isidor de Sevilla devien el seu nom al fet de ser prominents (eminentes, en llatí). Però alhora compartien amb els caps marítims i amb les illes el fet de sobresortir, de ser promineant, d'aquí el seu nom: promuntoria (caps). Seguint Isidor, Pierre d'Ailly encara és més clar:

"[Los cabos] Reciben el nombre de promontorios porque, por decirlo así, son prominentes; de ahí que se dé ese mismo nombre a islas prominentes, como dice Salustio de Cerdeña, que es tan prominente tanto es su parte oriental como en la occidental".

L'Universal vocabulario d'Alfonso de Palencia (Sevilla, 1490) s'expressa en el mateix sentit quan diu que Lilibeus, Pachinus i Pelorus "Son tres cabos de montes en Sicilia". Més endavant, torna sobre el mateix tema: "Sicilia. Tiene sito a manera de triangulo con tres cabos de monte (...) Poloro esta alto sobre el estrecho que corre entre Sicilia & Italia". I encara ho fa un altre cop, però sense referir-se directament a Sicília: "Triquatra. Por trinacria de tres promontorios. O cabos. Que cada qual tiene un puerto".

Els caps i les illes, com també les muntanyes, sobresortien, però aquest sobresortir no és clar que fos en un sentit vertical. El De propietatibus rerum afirmava que,

"Montaña es una ynchazon dela tierra levantada contra el çielo & toca la tierra con la perte inferior & por esta causa son llamadas montañas porque se muestran evidentemente sobre la tierra segund dize Ysidoro".

Tant si eren prominens com eminens, les muntanyes i els caps tenien en comú que el seu nom derivava del terme llatí mineo: projectar-se, avançar-se, però sense dir quant, en quin sentit i cap a on. Així, tant Isidor com d'Ailly sostenen que Calp (Gibraltar) és un cap (promuntorium) i també un mons d'Hispània. El mateix sentit es troba en un manuscrit del segle XIX conservat a la Biblioteca de Catalunya, tot i que aquest cas sembla un anacronisme força clar.

 

1. 6. 4 - Apropament al tema a través dels models gràfics

En el cas castellà, la muntanya remet a un tipus de preeminència que pot ser horitzontal (com en els accidents marítims) i, en el món rural, a una superfície forestal. A més, quan alguns autors medievals varen representar amb una pedra a voltes insignificant l'escena de Moisès recollint les taules de la llei dalt de la muntanya, hauríem si més no de dubtar que la muntanya tingués massa a veure amb l'altitud. La muntanya no tenia escala, sinó forma. Així els pintors gòtics prenien les pedres com a model de les seves muntanyes. Aquelles muntanyes, que avui dia ens semblen fantàstiques, de l'art gòtic troben la seva explicació en el llibre d’art de Cennino Cennini:

"Si tu veux faire des montagnes d'un bon style et qui paraissent naturelles, prends de grosses pierres pleines de brisures et non polies, copie-les d'après nature en faisant venir la lumière et l'ombre dans la direction qui te convient".

De fet, ens estem movent en un període en què, pel que fa al món occidental, Alfred W. Crosby situa el pas d'una percepció qualitativa a una percepció quantitativa de la realitat. Vers 1250, amb l'increment de població, les expansions territorials, el desenvolupament del comerç, la naixent burgesia i l'impuls de l'escolàstica, varen canviar "Las percepciones occidentales (...)" i el salt vers una visió quantitativa del món va esdevenir possible. Aquest canvi radical en la representació del món no es va dur a terme a la mateixa hora a tot arreu, ni en tots els camps. La concepció qualitativa de la natura en què aquesta era feta a partir de projeccions antropomorfes, iniciada pels presocràtics i elaborada per Aristòtil, va dominar la física fins al segle de Galileu i de Descartes, els quals acabaren desacreditant-la. Per tot plegat, dins de la geografia francesa de l'edat moderna, no existeixen mots com relleu o altitud. El relleu era molt menys important que la hidrografia per a aquells primers geògrafs. Fins i tot,

"Les plus belles cartes terrestres de la seconde moitié du XVIIIe siècle, bien que construites sur un canevas assez exact, n'ont donné lieu à aucune mesure d'altitude et ne cherchent pas à représenter les formes réelles du terrain. Il suffit d'un regard pour constater combien elles sont fantaisistes même là où le parcours était facile. Le relief y est sans valeur. Sauf exception, les ingénieurs qui les ont levées n'ont pas su regarder le terrain. Ils ne l'ont même pas voulu. Cassini le déclare tout net, "pour la topographie qui offre la description détaillée et scrupuleuse de la conformation du terrain et du contour exact des vallées, des montagnes, des couteaux... c'est une partie de la géographie tellement étendue, si minutieuse, si longue et si coûteuse dans l'exécution qu'elle ne peut être entreprise dans une carte générale". Il se contente, pour rendre sa carte "plus agréable", d'y joindre "pour ainsi dire une esquisse, une ébauche de topographie" (1784)".

"Les cartes se bornent à montrer le site des montagnes, sans rien dire de leur hauteur, de leurs dimensions. Fautes d'altimétrie et de nivellement, les meilleures cartes à la fin du XVIIIe siècle n'arrivent pas à une définition satisfaisante du relief. Il est exprimé de sentiment, de façon pittoresque, mais très imparfaitement, sauf dans les régions moyennement accidentées".

El baròmetre va ser inventat per Torriceli en 1643 i fou utilitzat per Pascal l'any 1647 per mesurar el Puy de Dôme. Aquest fet és transcendental perquè va caldre el desenvolupament de les mesures baromètriques i de la geometria descriptiva, així com el perfeccionament de la tècnica i dels instruments d'observació geodèsica per tal que fos possible descriure amb exactitud matemàtica l'altura. Com remarca el general Berthaut:

"On n'a commencé à savoir regarder la montagne, à en saisir les formes, à chercher réellement à les représenter, que du jour où s'est révélée la possibilité de la définir méthodiquement".

Però no podem oblidar que "On peut dire aussi que les retards de la science étaient l'effet d'un désintérêt des hommes", com diu Dainville. Perquè, seguint Jean-Pierre Nardy, la impossibilitat de combinar les representacions de la muntanya sembla menys lligada a una dificultat tècnica que no pas a una percepció determinada d'aquest tipus d'espai. En aquest punt tornem al tema de la percepció i la representació: no només es tractava d’una incapacitat tècnica per representar el que es veia, sinó que hi havia una "resistència ètica" i una "voluntat d’art" que feia difícil representar altrament el que es veia.

En aquest punt, l'art esdevé un dels grans reveladors d'aquesta representació. Entre art i societat existeix una relació analògica a la que existeix entre societat i cartografia, de manera que podem pensar que també podem accedir a la representació de la muntanya a través del treball artístic en sentit estricte. En aquest sentit, resulta molt difícil trobar representacions de muntanyes en l'art romànic. Aquest art ens mostrava una cosa i en volia dir una altra, com ha remarcat Male; era un llenguatge simbòlic en què els animals, les plantes o les persones eren representacions d'idees importants que no havien necessàriament de tenir res veure amb la seva imatge aparent. L’art romànic, com tots els arts, mostra ben clarament la distinció entre els dos nivells de realitat dels quals hem parlat a bastament: una cosa és la realitat tal com la veien els artistes i una altra, el resultat de les seves obres.

"El arte medieval era deficiente en la aplicación de la perspectiva y la poesía siguió su ejemplo. Para Chaucer, la naturaleza es siempre primer plano, nunca representa un paisaje. Ni los poetas ni los artistas sentían demasiado interés por el ilusionismo estricto de épocas posteriores. El tamaño relativo de los objetos en las artes visuales estaba determinado más por el interés con que el artista deseaba recalcarlos que por los tamaños del mundo real o por su distancia. El artista medieval nos muestra cualquier detalle que quiera hacernos ver tanto si es visible como si no".

És simptomàtic, com ja veurem, el fet que algunes representacions medievals mostrin muntanyes de mides quasi iguals que els personatges que s'hi mouen: fins i tot l'art gòtic mostra el seu desinterès pel medi muntanyenc. Aquest art, "oblidava" el paisatge o les muntanyes.

Les muntanyes són gairebé inexistents en la pintura romànica. Amb el gòtic, la pintura catalana començarà a mostrar els primers rudiments d'allò que més endavant en direm paisatge. També la literatura humanista donarà proves d'un cert amor per les muntanyes. Serà el Renaixement, la introducció dels homes i de les dones en un món que abans havia estat ocupat per elements sagrats. Però siguem precisos: la història sagrada deixa un petit espai a la història mundanal. El paisatge ocuparà la part dels llenços i dels murals que abans restava buida, entrant en escena, com diu Roger, per la finestra. Amb tot, el paisatge a Catalunya i a Espanya arriba força en retard en relació a la resta d'Europa: això ja es veu una mica en fer la història del mot. Malgrat tot, amb el Renaixement trobem petites indicacions d'un canvi en la sensibilitat ecosimbòlica:

"Començava, en un mot, a ésser possible dibuixar una ovella del natural. El cas és, si hem de creure un bon sector dels historiadors moderns de l'art, que "no tot resulta possible en totes les èpoques". Un pintor romànic o un pintor gòtic no podien dibuixar, com el Giotto, del natural. I no podien dibuixar per la simple -o complexa- raó que no volien. Es parteix en aquesta interpretació, de la base que el poder és, psicològicament, un fenomen conseqüent del voler. Cada temps té una "voluntat d'art" peculiar, la qual condiciona la seua "capacitat". Aquesta voluntat arrela en causes culturals profundes, incidides en el mecanisme vital del moment històric: hi ha una resistència -una "resistència ètica", ha dit algú- a intentar determinades realitzacions, que per això mateix es fan impossibles; hi ha un impuls que mena l'activitat creadora de l'artista en un sentit concret".

Prenem diferents exemples de l'"oblit" medieval del medi ambient, d'aquesta forma de resistència estètica.

El primer d'ells és la Topografia cristiana, originalment publicada al segle VI de forma anònima, i des del segle XI atribuïda a Cosmas Indiciopleustès. Les il·lustracions que acompanyen el manuscrit mostren com el "paisatge" no hi és encara, només s'insinuen alguns trets per donar informacions més o menys rellevants, com per exemple que els fets passen en un ambient muntanyenc. Els personatges semblen surar en el cel, perquè són representats sense fons ni decorat. En la representació d'Abel pasturant els xais, només el veiem a ell, els xais i un gos, sense res que faci la funció de fons. Al Sacrifici d'Abraham només hi ha una mena de petita massa aquàtica i un arbret que, a les cantonades inferiors, donen sensació de lloc; la resta de personatges suren en l'aire.

Si en els gravats de Cosmas l’Indiciopleustès el marc geogràfic és ignorat, al segle XII, en plena edat mitjana, Herrade de Landsberg farà dibuixar en el seu Hortus deliciarum una escena en què es veu una tenda de campanya (el tabernacle bíblic) al costat d'una gran pedra amb dos personatges sobre d'ella. A dalt hi ha Déu, que entrega les taules de la llei a Moisès. La muntanya i la tenda mesuren més o menys el mateix: l'il·lustrador no volia en cap cas "reproduir" res, el que pretenia era donar una informació precisa: que les taules de la llei les va rebre el poble d’Israel de la mà de Déu i que això va tenir lloc dalt d'una muntanya (el Sinaí). Alguns autors creuen que a la portada del monestir de Ripoll es va esculpir el passatge bíblic en què Moisès puja dalt del Sinaí per rebre les taules de la llei. Aquí la muntanya seria representada per una roca enmig del desert; sobre d'ella, Moisès es dirigeix al poble. El mateix trobem en les miniatures de l'anomenada Bíblia de Ripoll.

 

Un altre cas és una imatge del Llibre vermell de Montserrat (vegeu-lo en l’apartat 3.5.1). Aquí la Verge sosté un nen Jesús amb cara d'adult. Al seu darrera tres o quatre cims muntanyosos amb alguns arbres i arbustos semblen fer de setial a la mare. Res no ens faria pensar que es tracta de la Moreneta, perquè la seva pell és ben blanca, si no fos pel darrer pla, per les muntanyes que "qualifiquen" la Mare de Déu. Però aquestes muntanyes són "irreals" i no tenen valor figuratiu.

Un darrer exemple seria la nativitat del frontal de santa Maria de Cardet (segona meitat del segle XIII). Aquí trobem dos pastors, amb els seus xais i gossos que escolten l'àngel que els anuncia la bona nova. Les muntanyes són poc més grans que ells i la seva orografia és absolutament "irreal". Com en els exemples anteriors, també trobem herbes que ajuden a qualificar el lloc.

Es podria objectar que estem parlant de casos amb voluntat artística que no pretenen descriure el món. Potser sí, però en tot cas, hem de creure, com ho fa Robert Lenoble, que "(...) la représentation de la Nature qui prévaut dans chaque cas donné va influencer tous les esprits: savants et artistes et, parmi ceux-ci, peintres, poètes et musiciens". En aquest punt no podem fer altra cosa que remetre el lector al concepte d’analogia i al seu funcionament, que han estat explicats en el marc teòric a l’inici d’aquesta tesi, i a les resistències ètiques.

Seguint amb aquesta diferenciació entre els dos nivells de realitat, cal dir que Martin Gosman exposa clarament que la visió del món dels cartògrafs medievals no era una qüestió fisiològica sinó filosòfica: "a mappa mundi was an imago mundi" en la qual no eren importants els fets isolats sinó "(...) their insertion in the macro-structure of the descriptio (...)". La majoria d'aquests mapes tenien una funció iconogràfica en què realia i irrealia eren exempla a través dels quals l'invisible es feia visible. Fins al segle XV, "(...) the perception of the world is essentially connotative"; no es poden analitzar aquests materials sense els textos als quals es refereixen. Des d'aquest punt de partida, els mapamundis medievals francesos tenien un caràcter simbòlic més que no pas geogràfic, com ens diu Numa Broc:

"Tentatives pour soumettre l'espace terrestre à un ordre géométrique, elles évoquent un monde surnaturel tout imprégné par l'au-delà, et ne visent qu'accessoirement à donner une image concrète de la terre. Tous les tracés sont déformés, stylisés, schématisés en fonction d'une vision d'ensemble, et l'on commettrait un grave contresens si l'on jugeait ces cartes suivant des critères objectifs applicables, par exemple à Ptolémée. Qu'on ne s'attende pas à trouver une image fidèle de la France sur de tels documents, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, les différents "pays" n'occupent que de faibles espaces et ce n'est pas sans un certain artifice que l'on isole tel fragment d'une mappemonde faite pour être considérée globalement. Par ailleurs, ces cartes oscillent entre la profusion et l'indigence: certaines, surchargées de détails, enjolivées à l'excès, sont peu lisibles et laissent apparaître difficilement leurs linéaments géographiques; d'autres, au contraire, poussent le schématisme au point que la seule mention du nom peut suffire pour représenter un pays, à la façon des Mystères où le lieu scénique pouvait être indiqué par une simple pancarte".

En el terreny de la cartografia, pel que a nosaltres ens interessa, fins al segle XVIII els cartògrafs varen tenir problemes per representar satisfactòriament les muntanyes,

"Mais depuis 1750, il commença à se faire sentir un nouvel esprit dans la cartographie et tout spécialement dans la manière de regarder et représenter les montagnes".

Això malgrat que des del segle XIV es pot parlar d'un procés de distinció entre l'universal i el particular, el transcendent i el temporal, com es veu en la pintura altogòtica, la qual "(...) sense transcriure una geografia propera, reconeixedora en una realitat, intenta de situar l'home en una natura, bé que abstracta, possible". Ara bé, la natura encara no hi és massa present, se segueix preferint els temes urbans, fet que no treu que els elements propers als personatges (com per exemple els arbres o els animals domèstics) fossin tractats de forma fidedigna i detallista; per contra, el paisatge encara mostra una formulació clarament estereotipada. L’edat moderna, pel que a nosaltres ens interessa, és el pont entre el món medieval i la modernitat; entre la visió qualitativa del món i la representació quantitativa, entre un món encantat i sagrat i un món considerat com a res extensa... i és en ella que la imatge de la muntanya i de les muntanyes canvia radicalment.

En aquest sentit, un exercici molt interessant de fer és una visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a les sales dedicades al romànic i al gòtic, amb les "ulleres de caçar paisatge" posades. Nosaltres no hi hem vist gairebé res en la sala de romànic. En canvi, a la sala dedicada a l'art gòtic, a mesura que passa el temps i l'exposició avança, cada cop el paisatge hi és més present. Els fons daurats d'obres com ara la Resurrecció de Guerau Gener i Lluís Borrassà (1403-1411) o Sant Miquel Arcàngel vencedor de l'anticrist (Jaume Huguet, vers 1455-1460) anirà deixant lloc cap a final del segle XV als xipresos que es veuen en el darrer pla de Sant Jordi i la princesa (del mateix Huguet). Els pintors i les escoles més vinculades al món nord-europeu duen aquest pas més endavant. L'Epifania de Fernando Gallego (1480-1490) mostra un magnífic paisatge rural de fons que irromp en l'escena sagrada per un forat en la paret del portal de Betlem. Per les dimensions del quadre, la part paisatgística no desmereixeria al costat de cap pintura posterior. Però, des del nostre punt de vista, la peça més interessant és Sant Jeroni penitent, atribuïda al mestre de la Seu d'Urgell (vers 1490). Aquí el paisatge profà ocupa gairebé la meitat de l'escena; es tracta d'un aiguamoll d'on sobresurten uns arbres molt ben traçats i diverses agulles, entre les quals una d'elles capta molt intensament la visió de l'espectador. Sempre hem tingut la impressió que es podria tractar de dos quadres diferents, potser d'una solució de compromís que no havia de deixar contents ni els amants del "paisatge" ni els qui volien una escena purament religiosa.

Perspectiva i paisatge van de bracet. És entre 1485-90 que la perspectiva comença a ser utilitzada a Catalunya, especialment en el retaule de Sant Esteve de Granollers o en algunes obres del mestre de la Seu (actualment ambdues es poden veure al MNAC). La perspectiva -un canvi tècnic que acompanya una nova voluntat artística- permetrà començar a distingir-se els "fondos" de certes pintures i és en aquests on es començaran a pintar els primers "paisatges". Al segle XV,

"El paisaje no existe como género, pero la representación de los "lejos" o de los "países" alcanza un relieve tan destacado que es obligado afirmar que si no existe el género existen los paisajes como marco de obras sacras o profanas".

Com hem vist amb l'escena de sant Jeroni del mestre d'Urgell, a la fi de l'edat mitjana, entrant en l'edat moderna, la muntanya encara ocupa el lloc d'un dels darrers deserts de l'eremitisme occidental. Es tracta d'un fenomen generalitzat: des del segle XIII la muntanya substitueix el desert per representar les escenes de la Tebaïda. Progressivament, els ermitans ocupen un lloc menor en la pintura i l'escena profana passa a ocupar-ne la major part. Finalment el sant acabarà per esborrar-se donant naixement a la pintura de paisatge moderna. En aquestes primeres representacions de la muntanya naixerà un sentiment paisatgístic molt prematur. "Insensiblement, les clercs parvienen en effet à admettre, sinon à apprécier, la représentation de la nature". Aquella natura que fins al Renaixement havia estat considerada com un monstre.


Poc a poc aniran quedant enrere posicions com les de sant Anselm o de Thomas de Kempis. Darrera d'aquest tipus de formulacions, d'aquesta negació del món i de la seva "contemplació", les muntanyes i els boscos havien estat representats pels artistes de l'edat mitjana d'una manera simbòlica. Les muntanyes del paisatge gòtic, "(...) ces étranges rochers tordus qui s'élèvent dans la plaine de façon si abrupte (...) ont d'évidentes intentions didactiques", perquè no pretenen representar el món particular sinó l’universal. Més que muntanyes són la muntanya perquè es repeteixen aquí i allà amb formes semblants que, d’altra banda, no se semblen a cap muntanya particular.

En la pintura medieval, les muntanyes es limitaven a ser simples decorats de fons, estereotipats i no figuratius, molt difícils d'identificar amb precisió i adquirien la forma de la muntanya. Potser l'única excepció és la Pêche miraculeuse de K. Witz, obra de 1444, al fons de la qual es distingeix el Mont Blanc.

"A part cette peinture rare, la plupart des compositions enluminées, des fresques ou des retables d'autels répétaient un paysage conventionnel, simplifié et symbolique. La montagne abstraite et stylisée était traitée comme un entassement de rochers abrupts, bruns, ocres ou bleutés dans les lointains; elle signifiait le monde spiritualisé des "déserts" réservés aux Prophètes, aux Anges Messagers de Dieu et aux ermites".

Encara que amb el Renaixement la humanitat va aixecar la vista cap a les muntanyes i que això donés naixement a la primera literatura de muntanya, tot plegat no fou suficient per fer néixer un desig generalitzat de recórrer-les, és a dir, l'alpinisme. Aquesta mostra d'estima per les elevacions, que duu les persones al medi natural per pujar al seu cim, no es pot entendre deslligada dels grans corrents d'idees de cada moment històric. Ja sabem que les muntanyes foren durant la major part de la història occidental ignorades, ningú sortia de casa per anar-les a veure. Va caldre el desenvolupament d'una societat urbana, una societat allunyada del medi natural, però alhora interessada en aquest, perquè l'interès científic o estètic, i al seu darrera l'alpinisme, es desenvolupessin. Aquest fet no es pot destriar d’un procés de separació del subjecte i de l’objecte que ha donat la possibilitat de sorgiment de l’art del paisatge i de la ciència i, entre ambdós, un apropament diferent al medi natural. Aquesta separació entre objecte i subjecte és un dels pilars sobre els quals s’assenta el que hem anomenat modernitat.

 

1. 6. 5 - Muntanya i modernitat

Si la "visió" de la muntanya, com diu Camena d'Almeida, és també una qüestió de "moda", no serà fins al segle XVIII que trobarem l'acarament definitiu dels llocs elevats en un sentit immanent i particularista. Com diuen Altman i Chemers, inspirats en Tuan, en la cultura occidental les actituds negatives envers la muntanya varen durar fins ben entrat el segle XVIII i no va ser fins al segle XIX que es varen convertir en més positives. Fins aleshores objectes de por i de repulsió, les muntanyes esdevenen al Segle de les Llums objecte de passió i d'estudi i aquest fet va ser un dels canvis més importants quant al canvi en la percepció i en la representació de la muntanya en l’edat contemporània.

Ara bé, el primer pas vers aquest canvi de "moda" es va donar al Renaixement. L’any 1592, en el col·legi dels Jesuïtes de Coimbra es planteja la qüestió de si la terra havia estat creada amb muntanyes o sense. La resposta va ser positiva i la causa ens sembla simptomàtica dels nous temps: per la seva utilitat i bellesa. Segurament és cert que el Renaixement va obrir una nova era i que va fer entrar les muntanyes en l'espai mental dels humanistes. Com a mínim això és clar en el cas de Montserrat, com ja veurem (4.1.1). I és que, com diu Mariàngela Vilallonga, la tradició de la geografia humanística arrelà profundament a Catalunya, tot i que no podem oblidar que Camena d'Almeida ens adverteix que les descripcions que els humanistes feren de les muntanyes, que és el que aquí ens interessa, foren, amb comptades excepcions, una còpia dels autors clàssics: "Pas un détail, pas une description, qui ne fussent empruntés à un auteur de l'antiquité". Però aquest aspecte caldria puntualitzar-lo molt, perquè a vegades es repeteixen les cites, però responent a altres esperits, com veurem en el cas de Montserrat (5.3.1). El mateix text no sempre ens remet a un mateix context.

Preàmbul de la revolució científica i del sorgiment del paisatge, el Renaixement suposa un canvi profund en el pensament europeu, en un context en què es trobava un desig de connectar i de redescobrir l'antiguitat grega i llatina. Però en el context espanyol hi va haver una important continuïtat cultural amb el període anterior, una simbiosi entre l'antic i el modern. Els autors pretenien cristianitzar els clàssics, admetent-ne de bon grat tot allò que no s'oposés a la seva fe, i això va permetre una situació especial en què les realitats d’ordre immanent i transcendent es varen barrejar per donar lloc a un producte específic. D'aquesta manera Antonio de Torquemada (autor que florí a la segona meitat del segle XVI) deia que la paraula naturalesa només servia per representar la voluntat de Déu:

"Naturaleza no es otra cosa sino la voluntad o razón divina, causadora de todas las cosas engendradas, y conservadora dellas, después que se engendran, conforme a las cualidades de cada una".

També Lluís Vives (València 1492-Bruges 1540) escriurà:

"Primeramente la naturaleza, por la cual quiero que se entienda a Dios, porque no es ella otra cosa que la voluntad y mandamiento del Señor".

O Gonzalo Fernández de Oviedo (Madrid 1478-Valladolid 1557):

"(...) pues cualquier cosa o particularidad que se diga de Natura, es para mucho mirar y considerar en ella el poder inmenso y excelente de Dios, de cuya voluntat proceden todas las cosas criadas, e las formas e diferencias de las unas de las otras, e la compusición (sic) e hermosura e efectos tan apartados e distintos unos de otros".

L'humanisme espanyol no deslliga la natura de Déu i es mostra desconfiat davant el procés de secularització. Amb tot, sense trencar amb Déu, aquest pensament sobre la natura serà capaç d'arribar a una visió en certa mesura mecanitzada, encara que conservarà per a Déu el paper de director de tot aquest mecanisme. També, com es demostra en el cas de Montserrat, en un món tan marcat com l'Espanya de la Contrareforma, existien els elements necessaris per tal que algunes muntanyes esdevinguessin belles. Des d'aquest punt de vista, en el cas de Montserrat, la bellesa i l'ordre naturals esdevingueren cants d'alabança envers el Creador. La muntanya, doncs, estava preparada per esdevenir un conjunt de fets particulars i obrir-se a les muntanyes, de manera que una nova representació de la muntanya va esdevenir possible

En aquest procés trobem (encara) un clar contacte amb una manera de representar la realitat d'arrel clarament medieval en què es produeix una "(con)fusió" entre real i ideal, entre simbòlic i físic, tot i que aquesta confusió és un fet universal perquè respon a la doble articulació de la realitat. Més enrere (1.5.4) hem vist un text d’Orígenes en què aquest parlava de Déu i dels apòstols com a muntanyes, doncs bé, al món espanyol tenim altres casos prou interessants, en els quals veiem com perduren aquest tipus de posicions atribuïdes a l'edat mitjana. El primer és un incunable de l'any 1499 d'Alfonso de Fuentidueña en què aquest autor explica com Ezequiel deia:

"Elevada es la alteza de todos los arboles de las montañas. Los arboles delas montañas llamava todas las personas santas plantadas en las eternales montañas de Parayso llamasse lo segundo la virgen excellente tierra (...)"

El segon exemple és el de Frai Luís de León. Fins i tot al segle XVI, Luís de León creia que entre altres noms -com els de pastor, camí, pare, braç de déu, etc.- Jesucrist es deia Monte:

"Porque monte en la Escritura, y en la secreta manera de hablar de que en ella usa el Espíritu Santo, significa todo lo eminente, o en poder temporal, como son los principes, o en virtud y saber espiritual, como son los profetas y los prelados; y decir montes sin limitación, es decir todos los montes. O como se entiende en un artículo que está en el primer texto en aqueste lugar, es decir los montes más señalados de todos, así por alteza de sitio como por otras cualidades y condiciones suyas. Y decir que será establecido sobre todos los montes, no es decir solamente que este Monte es más levantado que los demás, sino que está situado sobre la cabeza de todos ellos: por manera que lo más bajo de él está sobrepuesto a lo que es en ellos más alto".

"Y no sólo se dirá Cristo monte más alto que todas las criaturas, como está dicho, por su eminencia, sino también por la gran abundancia y fertilidad que hay en él. El hebreo llama a los montes preñados, porque suben más que la tierra. Los montes producen árboles, yerbas y flores; unos árboles sirven para frutas, otros para edificios. De los montes nacen las fuentes, se crían los metales y piedras de valor; finalmente son como un arca de tesoros llena; ansí Cristo, no solo en cuanto Dios contiene en sí todas las cosas mejor que ellas están en sí, más según que es hombre es un amontonamiento y preñez de todo lo bueno, provechoso y deleitoso y mucho más que en el seno de las criaturas puede caber. En Él está el remedio del mundo, la vitoria (sic) contra el demonio y la destrucción del pecado y, finalmente, las fuentes de todas las gracias y virtudes. De este Monte y de su virtud, los altos cedros, palmas y diversidad de árboles, que son los apóstoles, mártires, confesores y vírgenes, tienen su valor; y aquí están sus raíces de fe, esperanza y caridad. El es el médico y la medicina, la guía y el camino, defensa nuestra y consuelo, y nuestro premio. Lo humilde de este monte es su vida y pasión y obras maravillosas, y estas yerbas son dulces, donde sus ovejas hallan gran pasto y gusto".

És cert que la natura de Luís de León no és per ser assaborida en ella mateixa -rouseauniana per dir-ho amb altres paraules-, però tampoc no és una natura plenament medieval, una natura que submergeix la persona en el seu si, que la rodeja i que la captiva. En Frai Luís la natura és, abans que res, un camí vers Déu:

"Ella tiene valor en función del hombre inteligente que la ve, la interpreta, la siente, pero no le absorbe ni sensualiza; no es la naturaleza simplemente sentida, sino la naturaleza contemplada. El sentido se ha hecho reflexión, y la reflexión vuelo y ardor y melancolía de lo infinito".

Si la natura de Frai Luís és alhora societat i cultura -un fet, per tant, ecosimbòlic-, la natura ecosimbòlica de la muntanya catalana queda clara en el tercer exemple, l'obra del teòleg, prior de l'església d'Espira i catedràtic de filosofia i teologia de Perpinyà, Pere Nicolau (nascut a Millàs, l’any 1575). Nicolau no distingeix entre imatge "real" i imatge "ideal" en la seva representació de la Verge i afirma que,

"Totes les perfeccions, virtuts y gracias de la santissima Verge son celsituts y sublimitats que juntas y unidas fan una cumbre y montaña altissima (...)".

D'aquesta manera pot parlar d'una muntanya que és alhora una Verge,

"(...) pingue y fecunda de plantes, arbres, flors fragantissimas y olorosas, y fruytas sanissimas y saludables, de virtuts infusas, gracias divinas, dons sobre naturals, y obras meritorias de la gloria; montaña pingue y fertil per los rozios celestials de las divinas espiracions, que de continuo la alentaven y refrescaven".

Més o menys cristianitzat, el Renaixement suposa que alguns elements de l’élite cultural (alguns intel·lectuals i poetes) descobreixen les muntanyes, tot i que no sempre acabin de convèncer els seus contemporanis. El camí cap a una mutació en la representació de la muntanya estava obert. Però, en canvi, el segle XVII fou un segle en què aquesta tendència es va aturar:

"Le XVIIe siècle marque un récul très net de la curiosité. Le contemporain de Louis XIV, homme des plaines et des villes, ne "voyant" pas la montagne, ne peut la comprendre et encore moins l'aimer. Les montagnes, et surtout les hautes montagnes ne sont que désordre, chaos et sauvagerie; elles défigurent la terre, la rendent "bossue et contrefaite", elles "blessent le désir d'ordre, d'équilibre et de raison qui règne, tout puissant, sur les esprits de l'âge classique".

Per a Luter (1483-1546), les muntanyes havien aparegut després del diluvi i convertit un món simètric i apacible en una superfície plena de berrugues i veroles per tal d'assenyalar el pecat i la decadència de la natura. Altres autors del segle XVII veuran les muntanyes com el resultat del pecat humà i no de la creació divina: és el cas de Thomas Burnet el 1681. En el mateix segle el poeta anglès Andrew Marvell havia escrit que les muntanyes eren excrescències mal dissenyades que deformaven la terra i espantaven el cel. Gairebé un segle més tard, l'any 1775, es publicava A journey to the Western Isles of Scotland de Samuel Johnson per a qui les muntanyes eren:

"(...) wide extent of hopeless sterility. The appearance is that of matter, incapable of form or usefulness, dismissed by nature from her care and disinherited of her favours, left in its original elemental state, or quickened only with the sullen power of useless vegetation".

Més endavant tindrem ocasió d’aprofundir en un fet que ja Azorín va veure molt clarament: el segle XVII va preferir el món rural i agrícola al wilderness; la natura era bella si era productiva:

"El sentido de la Naturaleza es completamente moderno. Hace dos, tres siglos, había parajes en las campiñas o en las montañas que inspiraban sensaciones de horror; el hombre sentía miedo, o disgusto, o repugnancia, por ejemplo, hacia ciertas abruptas montañas".

Lletges, improductives, resultat del pecat, mostres de la decadència de la natura, tant hi fa, l’important és que les muntanyes comencen a ser objecte de discurs, que no formen part del món indicible i que són percebudes des dels dos extrems de la seva dualitat existencial. Per a Camena d'Almeida, a la fi del segle XVII i en el transcurs del XVIII, els prejudicis que s'oposaven al coneixement dels Pirineus varen començar a desaparèixer. Fins i tot es va començar a pensar que la respiració en les muntanyes no era tan perillosa com s'havia pensat.

"Tandis qu'aux yeux de l'homme du XVII siècle la montagne constitue une menace, les artistes du XVIII siècle vont accompagner les "decouvreurs de l'Europe" et susciter la curiosité de tout un public avide de nouveautés et de sensations plastiques originales. Avec Henri de Valenciennes, véritable technicien du paysage, le public émerveillé va assister à la transformation du paysage historique ou académique en un paysage réel et vivant. De leur côté, les géographes avaient pris l'habitude de considérer les montagnes comme des barrières utiles, enfermant les populations hostiles et dangereuses. Elles devinrent donc des frontières des pays à proprement parler. A ce rôle primordial et protecteur s'ajoutait une fonction mystérieuse par la présence des volcans, et une fonction génitrice: être la mère des fleuves".

La muntanya havia tingut una representació pròpia en el món medieval, però després del Renaixement aquesta va començar a canviar. En el marc d’un món que cada vegada més tendeix a secularitzar-se, en què cada cop les aproximacions immanents a la realitat esdevenen preponderants i on la ciència i la tècnica comencen a desenvolupar-se, la vella visió de la muntanya va anar canviant radicalment i progressivament. Però aquest canvi, en el nostre país, no va ser un procés sense solucions de compromís.

1. 6. 6 - Ciència i religió als segles XVII i XVIII

Aquest "descobriment" de la muntanya contemporània, com ja s’ha remarcat manta vegades, no es pot destriar del desenvolupament científic. La ciència moderna, que comença a desenvolupar-se al segle XVII, s'oposa, amb més o menys virulència, a la religió. La nova mecànica ho vol mesurar i comprovar tot.

"Se pasó así, casi insensiblemente, del sobrenatural cualitativo de las esencias indemostrables al sobrenatural cuantitativo de los axiomas indemostrados; se pasó del a priori astrológico de lo describible al a priori astronómico de lo matematizable. Se sustituyó el determinismo de lo mágico por el determinismo de lo mecánico. La física de ontología llegó a ser fenomenología. Se pasó de la filosofía natural que sólo habla de filosofía a una filosofía natural que sólo habla de fenómenos. El hombre se lanzó en la exploración de lo exacto, olvidando sus aventuras con lo bello".

La raó substituirà, potser només parcialment, la revelació; la ciència, la religió; i la persona humana, els déus. L'oposició de ciència i religió va provocar un fenomen que Elías Trabulse qualifica d’únic en la història de les seves relacions: "la aparición de un paradigma religioso emanado de la visión científica del mundo".

"Así, del mismo modo que una nueva astronomía y una nueva física eliminaron a la astronomía y a la física medievales, vemos ahora una religión nueva oponerse a la religión tradicional, un esquema moral nuevo oponerse al viejo esquema moral cristiano".

Aquesta nova fe posseïa diferències amb la medieval perquè si aquella va ser l'edat de la fe basada en la raó, ara serà l'edat de la raó basada en la fe. El nou paradigma tindrà com a motor la raó. Es tractava de legitimar la primacia de la filosofia sobre la teologia, és a dir, de la raó sobre la revelació, el primat de la moral sobre la fe, de la cultura sobre el regne de déu. Tot això condueix a la recerca d'una religió natural.

A partir d'aquell moment, els miracles hauran de perdre pes en l'explicació racional del món; aquests seran interpretats d'una manera al·legòrica. En aquest context, Leibniz creia que si Déu fes un miracle hauria de canviar tot el curs de la natura, fet que resultava absurd, excepte que, un cop fet el miracle, la divinitat tornés cada cosa al seu lloc. Els miracles irreversibles deixaven de ser miracles per esdevenir misteris. Aquest arraconament del miracle com a explicació de la realitat mundanal serà molt important per al funcionament de la futura representació de la muntanya perquè implica i demostra una valoració cada cop més particularista i immanent de la realitat dels elements naturals. El món del meravellós, que veurem que va ser molt important en la geografia de l’edat moderna, serà qüestionat en el mateix moment que es comenci a dubtar de la possibilitat efectiva dels miracles.

Quan miracle i ciència s'han fet incompatibles també Spinoza carrega contra els miracles en escriure:

"El vulgo llama milagros a los fenómenos extraordinarios de la naturaleza, és decir, obras de Dios, y ya por devoción, ya por antipatía a quienes cultivan las ciencias naturales, se complace en la ignorancia de las causas, y no quiere oír hablar de lo que admira, es decir, de lo que ignora".

En aquest context, durant el segle de les Llums, els cims ja no seran considerats com a objectes de por i de repulsió sinó com a objectes d'estudi. El desenvolupament de la curiositat científica moderna portarà alguns científics a les muntanyes i, darrera d’ells, primer les classes més privilegiades i, després, el conjunt de la societat. En aquest context, el sentiment de la muntanya apareix com una forma més del sentiment de la natura. Al segle XVIII, la nova mirada sobre la natura en general, i l'èxit de les ciències naturals, amb la popularitat de Linneu o de Buffon, arrosseguen diferents naturalistes a estudiar el gran llibre que seria la Creació. Els botànics, que recorren els Alps i els Pirineus, enllaçant amb la tradició del Renaixement, són els veritables "inventors" de la muntanya, diu Numa Broc, especialment molt més que no pas els geògrafs, encara ""savants de cabinet" qui ne reconnaissent aux montagnes qu'un rôle passif de barrières naturelles ou, au mieux, de châteaux d'eau".

Amb tot, a mitjan segle XVIII, el combat en favor de les muntanyes encara és lluny de ser completament guanyat i els Alps tenen encara molts detractors. L'any 1723, per exemple, Scheuchzer, membre de la Royal Society, presentava una classificació detallada dels dragons dels Alps. Va caldre un canvi en el "sentiment", junt al desenvolupament de les ciències naturals i de les grans exploracions perquè la muntanya adquirís el seu lloc en la cultura del segle XVIII. Llavors els naturalistes s'adreçaren als cims, i si bé els botànics no varen passar del nivell dels prats, els geòlegs ja s'arribaren fins a l'alta muntanya. Es sota aquest prisma de "laboratori de la natura" que la ciència va descobrir la muntanya al segle XVIII. Per a Victor Hugo, per exemple, "Les montagnes sont des laboratoires. -La cascade est le pilon -le gouffre est le mortier, pile des arcs-en-ciel, & c.", idees no massa allunyades de les d'altres científics, Saussure sense anar més lluny.

En aquest context, Elie Bertrand publicarà l’any 1754 l'Essai sur les usages de montagnes, obra en què aquestes esdevenen importants perquè són peces claus en la constitució del planeta. A més, com que han estat volgudes per Déu, no cal menysprear-les, fins al punt que Bertrand arriba a dir que són coses belles que inspiren els artistes. En general són més sanes que les planes, més diversificades quant a productes, perquè fan néixer els vents, els núvols i les pluges, alimenten les fonts i procuren la distribució de les aigües corrents. Aquest home d'església acaba de composar un "hymne à la sagesse divine" que anuncia els sistemes organicistes que floriran més tard, al segle següent. Himne en què, per primera vegada, les muntanyes han estat integrades en l'economia general del globus, en comptes d'excloure-les, de fer-ne "(...) un milieu à part, terrifiant ou merveilleux, échappant aux lois naturelles communes". L’apropament a les muntanyes, en tant que objectes particulars, començava a ser possible, primer als Alps, més tard als Pirineus.

El Pirineu, poc visitat pels autors clàssics, gairebé desconegut dels medievals, no serà "descobert" fins al segle XVIII. Encara cent anys abans

"L'on trouvait plus simple, et absolument suffisant, de compiler les renseignements fournis par l'antiquité, et voilà comment un sujet de Louis XIV et un contemporain de Pline l'Ancien avaient, à propos des Pyrénées, à peu près la même somme de connaissances".

Per al que a nosaltres ens interessa, el segle XVIII és el moment clau, perquè en ell el món occidental veu més o menys alhora el naixement del sentiment paisatgístic i el desenvolupament de la ciència moderna. La conjunció d’ambdós moviments va permetre que el sentiment de la muntanya aparegués en aquell moment com una forma més del nou sentiment de la natura.

"Ces "aberrations de la nature" [les montagnes] qui blessaient le désir, l'équilibre et la raison classique seront désormais sublimées par les passions qu'elles font naître chez tous les spectateurs et amateurs de science et d'art de la nature".

Si fins llavors l'altitud havia estat poc explotada, a la fi del segle XVIII a Europa es produeix el naixement, en el món artístic, de l'art del paisatge i del paisatge de muntanya en particular. El sorgiment de l'art del paisatge muntanyenc al segle XVIII s'acompanya del "descobriment" de la vall de Chamonix i d’altres indrets muntanyencs que fins llavors havien estat mirats i descodificats a partir d’altres representacions. La muntanya fou conquerida, abans que res, com diu Philippe Joutard, per la mirada, però això va suposar un canvi transcendental quant a la relació medial del període modern. Numa Broc, un dels grans especialistes de la muntanya al segle de les Llums, ha estat molt clar quan ha afirmat que en aquell moment es va produir una veritable "révolution du sentiment": "C'est au XVIII siècle que les montagnes ont été découvertes sur le plan littéraire comme sur le plan scientifique".

Nogensmenys una nova forma d’apropament a la realitat transcendent de la muntanya es posa en marxa en aquell moment i la literatura i l’art ho mostren clarament. Pel que fa a la literatura pirinenca, Jean Fourcassié deia que

"Avant que les âmes sensibles de la fin du dix-huitième siècle trouvent dans la montagne un paysage en accord avec leurs émotions, les Pyrénées n'occupent dans notre littérature qu'une place infime".

Com demostra en la seva tesi doctoral, en el pla literari foren els autors romàntics els qui tragueren l'alta muntanya del que Bernard Francau n'ha dit l’

"(...) indicible, de la métaphore pure, pour devenir une réalité. On en parle, on la représente par la gravure ou la peinture, on la décrit et on la chante, avec exubérance ou réalisme, mais en lui conservant son statut d'exception".

En paral·lel a la "descoberta" de les muntanyes es produeix un fet molt important: al segle XIX, per no dir una mica abans, també la muntanya ha canviat radicalment la seva representació. Des de llavors, tot i que hi ha una imatge general dels llocs elevats, aquests no s’entendran sense la seva relació amb indrets concrets i particulars. Els ecosistemes o els geosistemes, com a models generals, no s’entenen sense la seva aplicació concreta, de la qual pretenen ser resultat. Una pintura o descripció d’un indret muntanyenc no s’entén sense un model concret al qual imitar. Ciència i art arribaran a fer-nos creure que el món immanent és l’únic que existeix i que només cal sortir armats de paper i llapis per descriure’l, però entre ell i nosaltres hi ha molts segles d’història condensats en tòpics que transformen el món en discurs i en text.

 

1. 6. 7 - Il·lustració i Romanticisme

La dialèctica entre ciència i art es veu molt clarament, en el món dels viatges, en el pas del viatge il·lustrat al viatge romàntic. Com diu Gaspar Gómez de la Serna, al segle XVIII, viatjar es converteix en una feina important. Però a banda dels viatges generats per les necessitats de la vida pràctica (comerç, treball, rodamóns, etc.) es viatjava, principalment, pel desig d'informar-se i d'instruir-se. El viatge esdevingué gairebé una forma d'anàlisi del país visitat. Es buscava conèixer el món i per això abans de sortir de casa els viatgers il·lustrats havien fet un pla detallat dels seus objectius. El viatger esdevé sociòleg i antropòleg, fins i tot geògraf, abans que artista:

"Al segle XVIII, viatjar és instruir-se per instruir, és una forma privilegiada d'adquirir cultura per transmetre-la".

"Claro que la preocupación del viajero ilustrado por la geografía va solamente guiada por el signo de lo útil, esa consigna del tiempo; no, por supuesto, por la naturaleza como espectáculo, sino por la naturaleza como materia de cultivo; por eso es muy raro hallar en sus libros de viaje ninguna descripción paisajista que encierre cierta categoría o pretensión estética. Cuando el viajero se halla ante algún conato de pintura literaria, de los que entonces se llamaba un "país", en seguida se le seca la intención en los puntos de la pluma, abrumada por el propósito cientifista o utilitario".

El segle de les Llums, com diu Josep Romeu, posa normes i geometria al paisatge, l'entén com un domini de la raó humana damunt la salvatge llibertat de la naturalesa, però si els autors il·lustrats varen mirar-se el medi ambient amb ulls d'enginyer o d'entomòleg, els "somniadors del Romanticisme", com els qualifica Alejandro Sánchez, varen veure el món en termes artístics. L'anàlisi objectiva, la preocupació racional, desapareixen quasi completament per deixar pas als sentiments individuals.

"En aquesta nova etapa, el tipus de viatger il·lustrat donà pas a un nou tipus de viatger: el viatger romàntic. La diferència essencial entre els dos personatges és que, mentre l'il·lustrat recorria el país a la recerca d'una informació científica, el romàntic, en canvi, menys atent a la recopilació de dades, vistes i croquis objectius, recorria països més aviat a la recerca de sensacions exòtiques o amb la finalitat de donar una versió personal dels llocs visitats".

La societat ha deixat pas a l'individu; ja no es viatja pel tot, sinó per la part, per l'home o la dona en ells mateixos. D'aquesta manera, el lloc de l'observació amb vocació científica propugnat uns anys abans va ser ocupat per un deambular a la recerca de sensacions estètiques, tot fugint de les descripcions pretesament fidels de la realitat. El viatger romàntic sortia a fora per trobar-se amb els seus fantasmes més que amb un altre que li interessés. Com deia Americo Castro:

"(...) lo que se llama en sí romanticismo es una metafísica sentimental, una concepción panteísta del universo cuyo centro es el yo... se atribuía un valor especial a todas las obras y a todas las situaciones en las que se veía que el hombre actuaba sobre su medio, o era determinado por éste".

Rafael Argullol diu que el viatge romàntic sempre és un viatge a la recerca del Jo, que "El romántico viaja hacia afuera para viajar hacia dentro y, al final de la larga travesía, encontrarse a sí mismo". Aquest reencontre entre el jo i el món, tan essencialment romàntic, va ajudar a qualificar els objectes visitats: es busca fora del jo una sensibilitat que antigament havia estat negada. Com deia Azorín,

"El sentimiento amoroso hacia la Naturaleza es cosa del siglo XIX. Ha nacido con el romanticismo, poco a poco; gracias a la ciencia, a los adelantamientos de la industria, a la facilidad de las comunicaciones, el hombre ha ido descubriéndose a sí mismo. Ha surgido el yo frente al mundo; el hombre se ha sentido dueño de sí, consciente de sí, frente a la Naturaleza. De esa consideración y de esa afirmación ha brotado toda una literatura nueva, desconocida de los antiguos. Esa es precisamente la obra del romanticismo. Por primera vez, el romanticismo trae al Arte la Naturaleza en sí misma, no como accesorio...".

El romanticisme de principi de segle XIX, en menysprear la mesura racional de les coses propugnada per les Llums, va donar un darrer cop de mà per fer acabar de canviar la visió tradicional de la muntanya. Els romàntics se senten fascinats per la potencialitat destructora de la natura i del temps i, davant d'aquesta situació de destrucció, la seva sortida suposa un reencantament del món, una nova fe en unes forces superiors, a voltes d'ordre religiós. Amb ells es fa realitat el que diu Thomas Weiskel:

"The essential claim of the sublime is that man can, in feeling and in speech, transcend the human".

La natura atreu i promet la destrucció; la ment concep un estat de terror imaginari per tal d'abastar la transcendència. Aquest plantejament va tenir implicacions clarament espacials:

"The infinite spaces are no longer astonishing; still less do they terrify. They pique our curiosity, but we have lost the obsession, so fundamental to the Romantic sublime, with natural infinitude. We live once again in a finite natural world whose limits are beginning to press against us and may well crush our children".

El romanticisme va ser essencialment panteista i va suposar un canvi en la consideració del paper que fins llavors havia tingut la religió en la cultura occidental. Per a Byron, per exemple, les muntanyes eren el símbol de la força divina, quelcom bell i un punt de contacte amb l'infinit. A Catalunya, Jacint Verdaguer fou també un escriptor vinculat al moviment romàntic per a qui les runes parlaven de la mort.

Les muntanyes han sortit de l'indicible, tenen un interès científic per se i poden ser objectes de contemplació estètica. Epistemològicament i històricament, la seva descoberta és inseparable de la seva construcció medial; a mida que se la coneix, se la representa. La representació ha passat del buit o de l'horror a la presència, fins i tot a la bellesa i la utilitat. En el món social i polític, la muntanya podrà esdevenir símbol de la pàtria i bressol de la raça. A nosaltres ens interessa la seva representació en tant que paisatge, és a dir com a part contemplable i agradable del món. Per això el proper capítol intentarà fer un repàs de les diferents descripcions que trobem en la història de la representació de les principals muntanyes catalanes.

Resum:

Les muntanyes i especialment les altes muntanyes varen ser ignorades o temudes durant tot el període estudiat. En general la superestructura ideològica del Cristianisme sembla negar la pertinença del món exterior alhora que dóna una gran importància a la muntanya com a lloc de trobada amb el més enllà. Però passada l'edat mitjana, la muntanya sembla perdre importància com a realitat transcendent i comença, un cop arribats al segle XVIII, a ser estudiada d'una manera immanent. El món de la ciència i el món de l'art han estat dos dels camps que, en interessar-se per ella, han "posat de moda" les muntanyes i han donat una nova representació a la muntanya.

Anar al tercer document