4 - Quarta part: Les primeres representacions protopaisatgís-tiques de les muntanyes catalanes

El capítols següents pretenen aprofundir en la imatge i en els models que permetien el manteniment dels tòpics que l'edat moderna catalana repetia sobre el massís de Montserrat en tant que cosa bella.

Durant l'edat moderna catalana, l'estima per Montserrat es pot detectar molt fàcilment, però encara no se'n pot parlar en tant que paisatge i els models que serveixen a aquests autors, la majoria d'ells homes d'Església, tenen les seves arrels en el món bíblic. Montserrat esdevé així un protopaisatge excepcional, la primera muntanya que va ser estimada com a tal en un sentit ja força paisatgístic.

Els capítols 4.3 i 4.4 mostren els motius pels quals es parlava d'altres muntanyes (i d'altres realitats cosmològiques) durant l'edat moderna, perquè no només es parlava de Montserrat.

 

4. 1 El canvi de representació de la muntanya a l’edat moderna

En els capítols anteriors hem parlat de dues mediances en relació al fet muntanyenc, per al cas català. Hem parlat d’una imatge moderna de la muntanya i d’una altra de contemporània, vistes ambdues com a discursos que podien convertir certs indrets en textos de caire encara no paisatgístic. A partir d’ara estudiarem la mediança paisatgística i protopaisatgística pròpia d’ambdós moments.

A nivell històric, l’inici de l’edat moderna va comportar el reposicionament de les persones i del món a través de l’humanisme, el qual es va manifestar a Catalunya per un cert interès pel medi ambient. En el ventall que aquell segle XVI ofereix trobem des dels tractats geogràfics de Jeroni Pau o de Francesc Tarafa fins a la poesia de tema muntanyenc d'Antoni Brenach o de Cristóbal de Virués, passant pel parer de Pere de Burgos, per a qui fins i tot les penyes de Montserrat eren agradables. En algun d'ells el sentiment del paisatge és ben present, en contraposició al que seran els segles posteriors.

 

4. 1. 1 - Montserrat

En el cas català, la primera muntanya que va ser vista en termes paisatgístics, malgrat la inexistència del mot per parlar-ne, va ser Montserrat. Allí coincidiren una comunitat culturalment capdavantera, oberta a la cultura llatina, amb un medi ambient extra-ordinari, especial. Aquests fets, junt a l'arribada de l'humanisme renaixentista, varen permetre que la imatge paradisíaca de la muntanya es pogués desenvolupar. En no comptar amb la presència del mot, hem de considerar aquesta nova mediança com a protopaisatgística.

Sobre aquest punt, Artur Farinelli deia que els textos en què es presentava Montserrat com un oasi verd havien tardat a arribar, però pres a nivell europeu aquest fet no és gens cert, si pensem que ens remetem a unes societats en què el més normal era el sentiment de por, de temor per la rudesa dels camins i per les horrors de la natura salvatge que ja hem estudiat més enrere (3.4).

La introducció de la muntanya en l'agenda de temes pertinents per a l'élite que formava la capa cultural superior de la societat catalana té una primera fita en la geografia renaixentista i especialment en Jeroni Pau. Com diu Mariàngela Vilallonga, una certa tradició geogràfica arrelà profundament a la Catalunya renaixentista, amb obres com el diccionari geogràfic de Francesc Tarafa o el tractat de Jeroni Pau. Pel que fa al tema que ens interessa, remarquem que les muntanyes varen ocupar un lloc molt més important en el tractat d’aquest darrer.

Jeroni Pau (circa 1458-1497) escriu abans de 1475 el seu De fluminibus et montibus hispaniarum libellus, que fou publicat una mica més tard, potser a Roma, l'any 1491. Amb ell s’intenta de realitzar un inventari dels rius i de les muntanyes espanyols prenent com a base els textos geogràfics més reputats de l’antiguitat clàssica, passats pel sedàs de Boccaccio. Segurament abans que Pau cap autor català no havia donat tanta importància a les muntanyes i per això hem dit que amb ell aquestes surten a la llum pública i abandonen la regió de l’indicible.

En un altre lloc ja hem repassat el cas del Canigó, però pel que fa a Montserrat hem de remarcar que el nostre autor hi descobreix un aspecte agradable, malgrat tenir una morfologia molt escarpada. Un dels elements que fa agradable l’indret són els arbres, les cascades i les herbes medicinals que s’hi troben. A més a més, des del cim es descobreix una extensa vista que arriba fins als Pirineus i a les Illes Balears. En ella es troba un ordre molt remarcable que dóna a veure la muntanya com un lloc sagrat. Som a la fi del segle XV, un moment en què Montserrat encara no ha estat descobert com a lloc bell, diu Alexandre Olivar.

"Serà una mica més tard, al començament del segle XVI, que hom començarà a cantar la nostra muntanya com un fenomen geogràfic de bellesa extraordinària".

Aquesta és la conclusió que Olivar extreu de la narració del viatge del metge de Nürnberg Jeroni Münzer, feta el setembre de 1494. La primera cosa que aquest viatger veu és la muntanya, però la seva descripció és molt breu. Per a ell, l'important són el monestir i les ermites; els seus camins són fatigants i perillosos. Segurament tot plegat sigui cert per al cas de Münzer, però volem remarcar que l’estima pels arbres, l’aigua en moviment, les herbes medicinals, l’ordre aparent de massís i la vista que des d’ell es pot obtenir eren elements prou potents per donar a veure aquest indret com a lloc agradable i protopaisatgístic, i volem també destacar que -tot i la concisió dels seus mots- ja eren presents en el tractat Jeroni Pau.

Així, fet el primer pas de la mà de Pau, el segle XVI veurà florir una sèrie d'obres ecosimbòlicament molt interessants.

La primera d’elles no va tardar gaire a arribar: l'any 1514 s'havia de publicar una obra que seria molt important per a la història ecosimbòlica de Montserrat: el Libro de la historia y milagros hechos a invocacion de Nuestra Señora de Montserrat, obra de l'abat Pere de Burgos. Per a Pere de Burgos, les mateixes penyes que formen la muntanya són belles:

"Y no solamente las arboledas y verduras hazen hermosa, y deleytable esta montaña, mas aun las mesmas peñas en su assiento y compostura tienen tanta hermosura, que deleytan los ojos de los que las contemplan".

Després, vers 1543, el monjo Antoni Brenach escriu el poema Saxia, que parla de Montserrat. Ja hem dit més enrere que es tracta d’una de les primeres vegades que un humanista s'atura a contemplar una part de la natura muntanyenca sense témer els abismes, els horrors i els perills dels roquissars, un fet que també hem qualificat d’excepcional. L’evolució que hem anat veient fins ara ens podria fer pensar que amb el pas del temps cada cop es va estimar més el món sensible, però aquesta resulta ser una impressió falsa, perquè el segle XVII i bona part del XVIII varen suposar una reculada molt important en aquest nova mediança.

Una part de Saxia descriu la muntanya de Montserrat, amb un cert regust ovidià i influències virgilianes. En aquest poema, Brenach hi deixa veure que Montserrat és representat de forma diferent de les altres muntanyes i que els temes paisatgístics són importants. Aquests prenen importància davant de la vista que es troba des de diferents llocs. Així, des de Sant Jeroni,


"(...) quisvulla
que hi ascendeix pot esbargir la vista
a tots els termes de la rodalia,
talment un benaurat si llambregava
l'Univers des de l'alt sojorn Olímpic
".

Brenach mostra el seu desencís quan descriu les ermites que no permeten fruir dels panorames. Aquest és el cas de Santa Anna, la qual


"(...) com és environada
a l'horitzó, per encelades comes,
sols lluca migradíssims panorames,
car la massa rocosa de sant Dimas
no permet d'esplaiar la vista,
i els cimerols del Salvadô i de Tebes
l'esguard mortal del sol morent bandegen,
sense que pugui veure en la gran corba
els cavalls que el Tità sublim afua
".

En definitiva,


"Hom conta que cap altre Mont no es troba
semblant en tot el món, que pel paisatge
així formós els cors mortals enjoï.
Com més un hom se'l mira, més desitja
amb desig vehement tornar-lo a veure
".

"Mirant sovint els cims del Mont santíssim
les punyents amargors són bandejades;
i així mateix el tedi foragita
la visió freqüent de la Muntanya.
Si mai, alguns la prometença feien
de visitar ben tost l'Estage cèlic,
cap mena de descans tenir podrien
sinó en havent vingut, ni lleure poden
fins que els cimals de la celest Muntanya
han atès: fins aquest punt llur afecte
a la Muntanya senten que s'adreça!
Però tantost les dolçfluents collades
se'ls dóna d'ascendir, tant se n'emplenen
de celestial repòs i de dolcesa
que, dexeixint-se de la terra, els sembla
d'ésser arravatats als regnes summes
i d'asseure's als divinals cenacles,
creient copsar a dolls el cèlic nèctar
".

Malauradament hem de creure que la traducció que ofereix el segle XX és una mica esbiaixada, posant en ella tot el sentiment paisatgístic de què fou capaç la modernitat. Només com a exemple indicarem que la utilització del mot paisatge no podia ser massa literal quan sabem que l'obra era escrita en llatí, llengua que, com hem dit en un altre lloc, desconeixia aquest concepte. Però això no hauria d'impedir que Brenach fos per al pare Anselm Forcada "(...) Poeticae natura propensus (...)".

Saxia tindrà una clara influència en Cristóbal Virués (València vers 1550-1609), un dels dramaturgs més importants del grup d'escriptors valencians vinculats a la literatura castellana del segle d'Or. Parlant d'ell, Artur Farinelli deia que a mida que passava el temps

"(...) más se templa el sentimiento de la terrible aspereza y aridez general en la edad del más intenso ardor místico. La visión se suaviza, y se descubre un secreto encanto, una incógnita dulzura en este retiro en la soledad y apartamiento del mundo".

El Montserrat del capità Cristóbal Virués va ser considerat per Farinelli com un

"(...) documento precioso del estado de alma del siglo XVII frente a la diosa naturaleza, comúnmente rechazada o cuando menos desdeñada por rígida e impasible, atrincherada en su silencio y sin comunicación con los hombres"

Així, Virués parlava dels "helados y altos Pirineos fragosos (...) con mil peligros rigurosos". En canvi els pics de Montserrat, en forma de piràmides, "Bastan a divertir y dar consuelo/ a las más tristes almas y afligidas".


"(...) allí extremó naturaleza
Todo lo más suave y más hermoso
Y todo lo que más mueve y aviva
La santa soledad contemplativa
"

I és que Virués parla de Montserrat com d'una "dulcísima montaña" o d'un "hermoso monte", un lloc al qual cap altre iguala "En belleza admirable y en regalo". I, estant escrit en castellà, no tenim el problema de la traducció del llatí al català que teníem amb l'obra de Brenach.

Per completar aquest repàs i donar entrada a alguns autors estrangers, podríem anotar que el viatge del també eclesiàstic portuguès Gaspar de Barreiros, de l'any 1542, deia:

"Y aunque estos grandes y espantosos picos hagan una brava y soberbia demostración, no es por eso esta sierra triste y melancólica, sino antes con toda su aspereza, que no acabo de decir, tiene por entre unos roquedos y otros mucha verdura de árboles bravíos, que la hacen deleitosa y apacible, especialmente en verano, que fue el tiempo en que la vi".

Mig segle més tard, Enrique Cock, notari del rei Felip II, en la relació del viatge fet per aquest (1585) a Saragossa, Barcelona i València, escrivia sobre Montserrat:

"A la primera vista parece muy estéril, sin camino y desierto; con todo esto a cualquier persona que va a mirar sus rincones causa admirable gozo y espanto".

L'estima per Montserrat i pel seu paisatge és un fet excepcional per a un país com el nostre on el sentiment i el mateix mot del paisatge varen arribar amb força retard respecte d'alguns països d'Europa. Ara bé, aquesta estima posa alguns dels nostres autors en la mateixa línia que algunes de les figures més emblemàtiques del que Coolidge va anomenar els orígens de l'alpinisme: recordem que la famosa carta de Conrad Gessner és de 1541. Poc a poc, primer en uns autors, més tard en d'altres, la muntanya passarà a ser vista d'una altra manera. Cal deixar anotat que aquest canvi de representació de l'espai muntanyenc a casa nostra no va ser un procés que afectés per igual tots els massissos, ans al contrari. Una part de Montserrat va ser "descoberta" i reconeguda per la mirada al segle XVI, mentre que altres serralades i cims varen haver d'esperar l'arribada del XIX o del XX. El Pirineu, per exemple, només va sortir de l'indicible amb el romanticisme (vegeu els capítols 2.3 i 4.2). Aquests fets només serveixen per remarcar el caràcter excepcional de la mediança protopaisatgística montserratina durant l’edat moderna.

 

4. 1. 2 - Altres "muntanyes" estimades

A banda de Montserrat, no serà fins a mitjan segle XVI que es començaran a "estimar" -d'una manera molt més excepcional, però- altres llocs més o menys muntanyosos i també llavors serà el moment en què el conjunt mediambiental de Catalunya començarà a ser vist com una cosa agradable i bella. Entre aquest casos excepcionals trobem Cristòfol Despuig i els seus Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, escrits en 1557. L'obra fou dedicada a Francesc de Montcada, Comte d'Aitona, el qual en el pròleg parlava del poeta Horaci.

Per a Despuig, a Espanya no hi ha cap riu com l'Ebre car és incomparable quant al "(...) delit, i profit (...)". Aquest delit prové de les fonts que neixen a les seves ribes, fresques i clares, i alhora tan productives en peixos

"(...) y tantes arboledes fresques, y jardins que té per la ribera ahont nos anau á recrear en lestiu, que no crech jo que en tot lo mon sia altra millor regalo (...)".

Despuig se sorprèn pel fet que la frescor de la muntanya no hagi atret cap a ella els habitants de les ciutats i que aquests no hi hagin construït les seves cases a fi de fugir de la xafogor del riu. Les muntanyes dels rodals de Tortosa haurien donat als seus habitants "llocs cómodos" per viure, es lamenta.

Entrant al segle XVII (1600), Pere Gil publica la seva Geografia de Catalunya: per a ell, la nostra terra és "montuosíssima", fins al punt que es podria dir que "(...) tota ella, o quasi tota ella, és muntanyes". Però aquestes muntanyes, seguint el que hem vist més amunt, són una mica diferents i agradables:

"Pero son totas las montañas tan vestidas de arbres y plantas, y tan fertils ab les fonts, y temperie del clima, y tan habitadas dels cathalans: y tan cultivadas y fecundas; que apenas y ha grans deserts ni devesas; ni se mostran parts que no sian totas ò casi totas cultivadas. Y ayxi nos porian referir quants son tots los monts de Cataluña, per que son innumerables".

Som al principi del segle XVII, i les muntanyes tornen a ser aquí. Se'n parla des d'un punt de vista geogràfic, alguns autors en canten les belleses, sobretot si estan conreades; fins i tot se'n troben referències dins dels sermons. En aquest darrer sentit, a més dels Col·loquis de Despuig, també tenim l'obra d'Honofre Manescal. Es tracta d'un sermó, publicat l’any 1602, en què l'autor parla de la Selva del Camp. Com en la Bíblia, Manescal lloa les muntanyes per la seva fertilitat:

"(...) puys en moltes parts delles hia moltes pastures, y quant en ella faltassen pastures, per animals, hia molt regalo de fruytas, y estan plens de avellanes, y vinyas".

La muntanya és bella si és fèrtil i en aquest context es comprèn que Manescal faci elogis als agricultors, sense oblidar-se de citar Virgili de passada. Bellesa i fertilitat, també en Honofre Manescal, van de bracet per fer un objecte que era alhora agradable i productiu.

Un document excepcional, de l'autenticitat del qual ens permetem de dubtar (en el sentit que fos escrit quan es diu que ho fou), és la Crònica de la gelosia que vers el Montseny sentí lo famós bandoler don Joan de Serrallonga, contat per lo seu cosí, en Miquel Pallarès i Sala, veí de Viladrau, obra datada en 1633 en la qual l'amant de Joan Serrallonga està enamorada del Montseny. El cosí del bandoler hauria escrit,

"(...) jo em só imaginat l'escena, la Joana encisada per aquells paratges, enduta per lo misteriós silenci dels cims, per la callada música de los arbres, de la vista".

Es tracta d'un document molt qüestionable, més que res per la datació, perquè ens sembla una data molt primerenca. Però el fet que no sigui l'únic cas que tenim no permet fer-ne cap desqualificació taxant. En aquest sentit, un cas ben clar és el de Corbera.

Esteban de Corbera, l'any 1678, publicava la seva Cataluña illustrada en la qual trobem una referència a una -i només una- part de la muntanya pirinenca, més concretament a les muntanyes que envolten la Seu d'Urgell, representades ja en termes d'alegria i de delicadesa. Aquesta valoració pirinenca en termes força paisatgístics dels rodals de la Seu és molt excepcional, com acabarem de comprovar més endavant. La resta del Pirineu, per a ell, era estèril o deserta. En canvi, a part del Pirineu, a Catalunya,

"(...) se levantan otras montañas altissimas, y apazibles, que la hermosean, y enriqueçen, con la variedad de sus sitios, y con lo provechoso de sus plantas. En el fertil, y delicioso se aventaja al Pirineo, y en la alteza se igualan, porque se empinan de fuerte que pareçe porfian por llegar al Cielo (...)".

En l’obra de Corbera, la valoració pirinenca negativa es veu compensada per les altres muntanyes catalanes i la seva productivitat i profit. Si aquesta valoració en termes ja força paisatgístics és molt excepcional, el que no ho era tant va ser la valoració d'unes muntanyes que eren fèrtils i productives. En aquesta línia, podríem recordar el Fènix de Catalunya de Narcís Feliu de la Peña, que ja hem comentat en un altre lloc.

Junt a Corbera, un altre autor excepcional seria Francesc Marès i la seva Historia y miracles de la Imatge de Nostra Senyora de Nuria, la primera edició de la qual és de 1666. Per a aquest natural de Llívia, les flors, les aigües en totes les seves manifestacions i el verd "il·lustren" aquesta muntanya "hermosa a la vista" i que semblaria una vila rodejada de muralles o bé el paradís terrestre. Josep-Sebastià Pons parla del sentiment paisatgístic que traspua aquesta obra, que no neguem, tot i que no podem coincidir amb ell quan pensa que aquest es vincula als cims. El paisatge que Marès estima és el fons de la vall, els rodals de l'ermita que, com Jerusalem, està rodejada de muntanyes.

En general, doncs, les nocions paisatgístiques resten estranyes al segle XVII català: per norma general, s'era incapaç de produir cants a les muntanyes com abans havien fet Brenach o Virués. A voltes, certament, hi ha referències a les muntanyes en termes estètics, però es tracta de petits passatges excepcionals. Alguns autors consideraven que hi havia una gran muntanya, el Pirineu, amb branques que ocupaven tot Catalunya. I el Pirineu era ben temut. El resultat és clar: com Jeroni Pujades reconeixia "(...) ninguna, o poca cosa (...)" s’escrivia de les muntanyes catalanes.

Si hem de resumir el que hem dit fins ara, escriurem que just abans i poc després que el mot paisatge sigui "inventat" (potser millor, "importat", com hem vist més amunt), trobem una élite amb una consciència paisatgística aplicada especialment al camp conreat. L'amor pel paisatge de muntanya és inexistent o, en una visió optimista, tan sols insinuat. A banda de Montserrat, a l'edat moderna catalana la muntanya era agradable si era conquerida per l'agricultura, o si donava fruits útils als humans: si renunciava a ser muntanya i esdevenia mont o campanya. Però, excepció qualitativa i quantitativa, de Montserrat se'n parlava més que de les altres muntanyes i es feia en sentits força diferents. El més normal, però, era que la muntanya no fos interessant; gairebé ningú no en parlava, de les muntanyes. Des del nostre punt de vista, més que la relació poruga i desconfiada, el que qualifica la trajecció muntanyenca catalana de l’edat moderna és la seva indicibilitat, el fet que no es parlés de les muntanyes com a tals, com si aquestes no hi fossin.

En general, i fora dels casos excepcionals que hem vist, no és fins a la fi del segle XVIII que apareixen algunes notes més o menys esparses en què es deixa pressentir aquest canvi de valoració de les muntanyes. El primer cas que volem tractar és el del corregidor del crim Francisco de Zamora, els viatges del qual hem utilitzat potser en excés per provar el seu desinterès pel paisatge i per la muntanya. I la veritat és que en els seus escrits es poden trobar les dues posicions.

Així, parlant de muntanyes, hauríem de dir que Zamora escriu que Vic està rodejada d'altes muntanyes,

"(...) y aún toda ella se halla cortada por pequeñas colinas que todavía la hacen más agradable".

Clar que, com ja hem vist, això no impedia que aquestes muntanyes li agradessin pel fet de ser conreades, com es veu pàgines enllà en comentar la vista des del castell de Savassona. I és que, com diu parlant del Montsacopa (la Garrotxa), el medi ambient i la intervenció humana s'uneixen per fer "(...) el paseo de esta montaña muy agradable".

Les élites culturals catalanes dels segles XVII-XVIII mostren una certa atracció per les muntanyes i per una cosa que avui dia anomenem paisatge, tot i que aquesta noció es vinculés més al món agrari que no al món "natural". En aquest context podem comprendre que Estebán de Corbera digués, parlant de Catalunya, a la fi del segle XVII que

"(...) y aunque el tener mucho de montaña, y algunos ramos del Pirineo que la ocupan parece que la hazian o esteril, o desierta: pero antes la hermosean con su variedad, y frescura".

Un país muntanyenc (i més pirinenc!) havia de ser, per força, estèril o desert, però el cas català era diferent per a Corbera: les muntanyes feien de Catalunya un lloc formós. Com veiem, fora de casos excepcionals, especialment els de Corbera o de Marès, no serà fins a la fi del segle XVIII que apareixeran algunes notes més o menys esparses en què es deixarà pressentir aquest canvi de valoració de les muntanyes.

Resum:

Aquest darrer capítol ens ha deixat veure que la muntanya de Montserrat va ser, des del segle XVI, una muntanya diferent, un lloc que no causava horror.

Junt al cas de Montserrat, hem vist alguns autors que, de forma excepcional, en les seves obres varen estimar la muntanya enmig de la sequera paisatgística dels segles XVII i XVIII.

Aquestes són les excepcions d'una realitat ecosimbòlica que valorava d'una altra manera les muntanyes i que, a Catalunya, no va fer irrupció fins al segle XIX.

4. 2 - La "descoberta" dels Pirineus

Aquest curt capítol presenta l'altra cara de la moneda: la gran majoria de muntanyes, que eren ignorades o temudes. A través de l'estudi de la serralada pirinenca podem veure quina era la imatge més habitual de les muntanyes durant l'edat moderna. A nivell ecosimbòlic ens interessa retenir que aquesta imatge pirinenca s'estenia cap als altres massissos catalans i, excepte el cas de Montserrat, les altres muntanyes eren, poc més poc menys, com uns brancatges ecosimbòlics del Pirineu.

 

4. 2. 1 - Els braços del Pirineu

En general, els autors parlen majoritàriament dels Pirineus com si es tractés d'una gran serralada que ocupés tot Catalunya, o, si no, que les muntanyes catalanes fossin uns brancatges més o menys lligats al nucli pirinenc. Per exemple, per a Jeroni Pujades, massissos com el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat o el Montsec eren en realitat braços del Pirineu. Són força els autors que segueixen aquestes idees. Entre ells Andreu Bosch per a qui,

"Tota Cathalunya, Rosselló, y Cerdanya, y los Comtats estan situats dins la circunferencia dels Monts Pirineus, que de totes parts ses branques los travessan, y circueixen (...)".

"Los dits Monts que son anomenats Pirineus que los Auctors estranys han anomenat Alpes de Espanya (...)".

De fet, aquesta creença era molt estesa. Es considerava que totes les muntanyes conegudes formaven part d'una mateixa serralada que corria des del sud de la Península Ibèrica fins a l'Asia. Molts foren els autors que combregaren amb aquesta idea, fins i tot en èpoques molt recents. Un cas força espectacular és el de Buffon que encara feia dels Alps, els Pirineus i les muntanyes gregues una mateixa serralada. Entre ells trobem el mateix Francisco de Zamora, especialment quan en el seu viatge a Andorra i la Vall d'Aran diu que des de Castelladrall,

"(...) se descubre todo el territorio que media entre los Pirineos que llamamos bajos -Monseny, San Llorens, Montserrat- y los de la Seo de Urgel (...)".

Línies més enllà, Zamora torna a parlar dels Pirineos bajos, dient que són una part de territori que es troba al nord de Solsona. En general es fa difícil de desxifrar l'extensió que aquests tenien per a Zamora, però la cita és prou clara per il·lustrar la idea que el Montseny, Montserrat i Sant Llorenç formaven part de la serralada pirinenca.

Aquestes idees són presents fins i tot al segle XIX quan Vicente de Frígola, l’any 1824, afirmava que,

"Este pais [el Principat de Catalunya] es bastante montuoso, lo que parece causado por la vecindad de los Pirineos, que van ramificándose en todos sentidos hacia el interior y dejando en los intermedios algunas llanuras pero de corta estension: en él se hallan casi como aisladas las famosas montañas de Monseny, cuya altura sobre el mar es de 6094 pies españoles (...) y de Monserrat elevada sobre el nivel del mar 4439 pies (...)".

"Todas las montañas descienden de la cordillera de los Pirineos que circuyen este principado por la parte de Francia".

El Diccionario geográfico-estadístico de Miñano (1827) també deia que Catalunya tenia un clima,

"(...) suave y templado hácia el S. y el O.; pero frio hácia el N. por la inmediacion á las montañas, cubiertas casi siempre de nieve. Su terreno es áspero y fragoso, cortado por ramificaciones del Pirineo, que forman frondosos valles".

En el mateix sentit, Tomàs Bertran i Soler dirà l’any 1847 que "En la Cataluña todo es Pirineo (...)":

"Sus montañas son parte de la inmensa cordillera de los Pirineos, que compone la vieja y la nueva Cataluña desde el mar hasta las fronteras de Aragon; y sus ramales, esparcidos por el Principado, forman montañas secundarias. Entre ellas las mas notables son las de Montnegre, Vallgorgina, Sant Grau, Olsinelles, Requesens, Monseny y Monserrat, y en la parte de Francia, Canigó".

També insisteix en el mateix tema Emilio Valverde Alvarez. Ara bé, si és cert que tot Catalunya era Pirineu, no ho és menys que el Pirineu, a grans trets, era desconegut i temut. Parlar del Pirineu, i dir que totes les muntanyes de Catalunya n’eren branques no vol dir altra cosa que acceptar que existeix un lloc desconegut i perillós, un indret mític on no cal anar a buscar-hi res agradable o bo. Un lloc, per regla general, considerat estèril o desert, quan no indicible.

 

4. 2. 2 - El seu desconeixement secular

Els Pirineus varen restar estranys per als autors grecs i romans, i és dóna el cas que Herodot en parla com si es tractés d'una ciutat. El mateix Ortelius els creurà a la Germània, formant part dels Alps. Es possible que la mateixa condició morfològica de la serralada -on les valls longitudinals són rares, els rius no corren en el mateix sentit que la carena i la cresta principal és en molts llocs difícil de travessar- hagi contribuït al seu desconeixement pràctic. Com a mínim això els va haver de mantenir lluny de les principals vies de comunicació. Camena d'Almeida, al segle XIX, explicava que,

"Enfin, c'est à une époque bien rapprochée de nous que les explorations dans la région pyrénéenne sont devenues en faveur. Longtemps négligée, peu visitée ou décrite, encore moins étudiée, la chaîne n'avait attiré que des rares voyageurs jusqu'à la fin du siècle dernier. Ce n'est pas qu'on fût indifférent à toute étude orographique; le XVIIIe siècle s'est, au contraire, signalé par un mouvement scientifique d'une portée et d'une densité considérables, mais l'activité des chercheurs se dirigeait vers d'autres points".

Al Pirineu no trobem res comparable al moviment detectat als Alps o a Montserrat durant el Renaixement. Un exemple molt clar el trobem en l'obra de Cristóbal de Virués: ell parla dels "helados y altos Pirineos fragosos (...) con mil peligros rigurosos" i es refereix als pics de Montserrat dient que "Bastan a divertir y dar consuelo/ a las más tristes almas y afligidas". D'aquesta manera, fins a la fi de segle XVII els autors que en parlaven, que eren més aviat escassos, preferien repetir els textos de l'antiguitat. No fou fins al segle XVIII que els obstacles que s'oposaven al coneixement del Pirineu començaren a desaparèixer. Fins a aquell moment, en general, aquestes muntanyes foren desconegudes i mal conegudes.

A més a més, com ja hem vist que passava en el cas de Montserrat, també del Pirineu se'n parlava i era representat com una totalitat, desconeixent-se els seus diferents cims. En el cas del Canigó:

"Les auteurs grecs et latins de l'Antiquité qui ont parlé des Pyrénées n'ayant pas cité le Canigó, pas plus, d'ailleurs, qu'aucun autre sommet de la chaîne, c'est seulement au haut Moyen Age que remontent les premières mentions de la montagne qui, jusqu'au XIX siècle, passa pour en être le point culminant".

La referència més antiga remunta a l'any 949 quan una acta parla del monestir de sant Miquel de Cuixà situat "au pied du Mont Canigó": "In loco vocato Coxano prope radicem montis Canigonis" El Canigó és esmentat al llarg del segle X amb diferents noms: monte Canigone; Canigonis (950); Montem canigonem (958); in monte Chanigono (959); montem Canegonis (986), etc. Però la realitat del lloc, amb diferents cims, i el conjunt d’altres massissos resten ignorats.

El mateix desconeixement dels cims el trobem en el cas del Montseny, massís en què als segles IX i X "(...) resulta evident que els documents es refereixen a dos Mons Signa: el massís de les Agudes-Turó de l'Home i el del Matagalls, tots dos denominats idènticament així com també els seus contraforts". Confusió de cims, que es prenen com una única cosa, i alhora ignorància de la gran majoria de punts culminants dels indrets muntanyencs, vet aquí la conseqüència lògica d’una concepció espacial basada en la diferenciació entre un espai sagrat i un espai profà. I és que, en general, a banda d'alguns massissos amb noms propis, com és el cas del Canigó, del Pirineu només se'n sabia el nom i alguns tòpics; a més, se'l coneixia sobretot per ser frontera disputada entre regnes.

Menystinguts durant l'edat mitjana, els Pirineus seran mal vistos durant la moderna: Francisco de Ortega, en 1690, parlarà dels "Nunca bien aplaudidos Perineos (sic)". Per a Esteban de Corbera, el fet que Catalunya fos molt muntanyosa i que bona part del seu territori formés part del Pirineu, l'havia de fer "(...) o esteril, o desierta", visió clarament negativa de la muntanya. El naturalista francès Le Monnier, que acompanyava Cassini de Thury l'any 1739 pel Pirineu Oriental, compararia la nostra muntanya amb l'Auvergne i referiria unes muntanyes pirinenques "(...) stériles, pierreuses et très peu herbées".

El segle XVIII, en general, preferirà les geleres, els llacs o les cascades a les muntanyes: "(...) on "voit" mal la très haute montagne (...)", dirà Numa Broc. Però darrera dels botànics francesos, el segle XVIII procedirà a descobrir el Pirineu. Aquest desig científic s'ajuntarà al romanticisme i (primer els Alps, després altres massissos) les muntanyes aniran sortint a la llum. Al principi,

"La haute montagne a peu de place dans cette production. C'est pourtant l'époque des officiers géodésiens et des grandes premières (Nethou, Vignemale, etc.). Mais les auteurs de ces ascensions, mus soit par des motifs de service, soit par un attrait sportif, ne s'intéressent pas à la littérature et ne livrent pas leurs impressions au grand public. Les autres se gardent d'y aller et les guides se contentent souvent de faire de larges emprunts à Ramond".

El Pirineu central francès va ser descobert sobretot a partir del desenvolupament del termalisme i, en termes generals, cal dir que el gran canvi no s'esdevé fins al romanticisme:

"Le Romantisme s'annexe les Pyrénées comme thème littéraire et sujet de gravure.(...) La littérature proprement dite prend le pas sur la littérature scientifique".

És cap a la fi del període 1820-1860 que la crida dels cims es deixa sentir en la literatura, principalment amb Chausenque i Tonnellé. Tot i que després de 1860 el Pirineu deixa de ser un gran tema literari en el món francès, el primer impuls ha estat donat. Però cal anotar que aquesta descoberta del Pirineu es va reduir a l'àmbit del Pirineu Central. L'any 1813, el botànic Picot de Lapeyrouse escrivia que a excepció de les valls d'Eina i de Montlluís, que havien estat recorregudes pels botànics de Montpeller, la serralada només havia estat estudiada en els Alts Pirineus. Al vessant sud, la situació també es presenta amb un cert retard. De manera que Josep Comas Galibern, quan l'any 1881 publica la seva guia d'Espanya, es queixa que per tenir una bona guia del lloc que ens interessa s'havia de recórrer -de manera vergonyosa, segons ell- als autors estrangers.

Resum:

El Pirineu fou "descobert", per als catalans, al segle XIX. Aquest massís ofereix la imatge més comuna de la muntanya a Catalunya, fet que no fa altra cosa que subratllar el paper excepcional de la visió protopaisatgística de Montserrat en aquell segle XVI.

També trobem una important diferència cronològica entre la descoberta de la part central del Pirineu francès i el Pirineu oriental. La part coneguda del Pirineu donaria llum a aquella que encara quedava per descobrir i ambdues participarien d'una mateixa imatge nascuda als Alps (que estudiarem més endavant).

 

4. 3 - La representació de Montserrat: els models

Aquest capítol vol mostrar com aparegué el sentiment d'estima per la muntanya de Montserrat i amb quines imatges ho féu. Ens demanem, per tant, els tòpics que els membres de l’élite catalana utilitzaven per comunicar el seu coneixement sobre aquest massís. Més endavant en farem una anàlisi de conjunt per trobar el model general que aquella gent tenia al cap quan representaven aquest massís.

 

4. 3. 1 - Els tòpics montserratins

Si la visió de les muntanyes és una qüestió de models, de tòpics, un dels casos més frapants -que no va arribar a institucionalitzar-se, però- seria el de Chantreau. El llibre de Chantreau recull el viatge per Catalunya, fet l’any 1792, d'un enviat per una comissió secreta del Ministeri d'Afers Estrangers francès per visitar les fronteres espanyoles i recollir dades sobre la disposició dels catalans envers el procés revolucionari que es vivia a l'estat veí. En unes cartes que publicà a la fi del segle XVIII, aquest autor mostra molt clarament que el model que tenia a mà per interpretar la nostra muntanya eren les geleres suïsses. Aquesta nota, que aparentment semblaria estrident, ens hauria d'ajudar molt a entendre el conjunt de la partitura. Deia Chantreau:

"Vous vous rappellez les glaciers de la Suisse, où a des hauteurs immenses s'élèvent perpendiculairement des parties de rochers qui, détachés d'une masse énorme, semblent menacer d'une chute prochaine; tel est le Mont-Serrat. Les sommets des rocs suspendus, qui d'abord effrayent, et auxquels l'oeil s'accoutume bientôt, y forment des pilastres irréguliers, des prismes, des cônes, des pyramides, et d'autres figures si bizarres qu'on ne peut leur assigner aucune dénomination. Ces sommets sont blancs, pelés et tristes; mais un peu au-dessous, et dans les ouvertures, il y a de la verdure, et elle y est quelquefois charmante. C'est dans les détours de ces différentes ouvertures que sont situés très-pittoresquement quinze hermitages, habités par de pieux fainéans, qui sont peut-être, dans ce séjour isolé, plus près du bonheur que vous et moi".

Les repercussions epistemològiques i teòriques d'aquesta construcció medial de la realitat són llargues i complexes, però les podríem resumir en una frase del científic Miquel Cuní i Martorell:

"En nostre cap existeix una provisió, un vast depósit de clixés ab vistas dels payssos qu'havém recorregut, y basta un sol acte de la voluntat per tenir al instant devant de nostra imaginació, lo panorama ab tots los detalls de forma y colorit".

Pel que fa al cas del Montserrat modern, i a grans trets, aquesta provisió de clixés dins del nostre cap mostra dues fases clarament diferenciades: una entre la introducció de l'humanisme i la irrupció de la ciència moderna, i l'altra, a partir d'aquest fet. A un nivell testimonial o simbòlic, podem considerar la visió de Bowles com la frontissa que divideix ambdues etapes, encara que aquest científic d'origen irlandès hagi d’estar més clarament emmarcat dins del segon moment.

En les pàgines que segueixen ens proposem analitzar els tòpics majoritàriament repetits sobre aquesta muntanya, durant l’edat moderna, destacant-ne uns quants, com l'isolament de Montserrat, la seva vegetació, la presència d'aigua o la representació en tant que jardí o ciutat. Un cop fet això, ens demanarem quin model (o models) donaven coherència a tot aquest entrellat i permetien estimar una muntanya que, fins al final de l’edat mitjana, havia estat o ignorada o temuda.

Plantejat el nostre objectiu més immediat, podríem començar per dir que un dels tòpics més repetits durant l'època moderna va ser la posició central de Montserrat en l’espai català. Un altre tema molt interessant, lligat a aquest, és constatar que molts dels autors moderns insisteixen en el fet que la muntanya s'eleva solitària enmig del nostre país: al seu voltant no hi ha altres muntanyes, o bé, quan aquestes hi són, des del cim, es veuen molt més baixes, fins al punt que semblen estar al nivell de la plana. Aquí hauríem de pensar que si tots aquests autors no parlen de les altres muntanyes, no és perquè aquestes físicament no existeixin, sinó perquè no estan dins del seu centre d’interès. Aquest punt és molt clar en comparació al cas del Pirineu, que ja hem analitzat.

Així, Pere de Burgos deia:

"Y aun que esta montaña esta circuida de otras muchas montañas, empero ella esta exempta, y apartada por si sola, de manera que ninguna otra montaña se junta con ella".

També repeteix el mateix Jeroni Jorba, a les acaballes del segle XVI: Montserrat es troba "(...) in insulam sedens & nulli contiguus, vt Soracte in Italia". Idea que dugué Antonio Yepes a veure-hi una mena de miracle:

"(...) y el mismo sagrado monte en sí parece milagroso; porque siendo toda la comarca alrededor llana algunas leguas en contorno, poco antes de llegar, a raiz de ella, comienza a empinar y luego se levanta, y encumbra y está a modo de isla, sin tener otros riscos ni peñascos notables que la rodeen".

En el mateix sentit ecosimbòlic, esmentem que la part manuscrita de la crònica de Jeroni Pujades, tot i que abans ha parlat de Sant Llorenç i ha afirmat que és més alt que Montserrat, diu que Montserrat es troba "(...) sola y esenta de compañía de otros montes". També Esteban de Corbera la veurà "(...) tan levantada, y esenta que ninguna de las demas, ni se le arrima, ni se le iguala antes las mas altas estan como tierra llana en su respecto, pareçe que todas se le humillan". Josep Vicente del Olmo, Juan de Campos, Lluís Montegut, Alvarez de Colmenar, Serra i Postius o Enrique Flórez repeteixen el mateix tòpic.

Per a aquells escriptors, ni Sant Llorenç, ni el Montseny no fan ombra a Montserrat, malgrat que el mateix Montseny sigui gairebé cinc-cents metres més alt que la muntanya montserratina. Aquí trobem un exemple molt clar de com la representació medialment construïda pot arribar a distorsionar les percepcions existents, sobretot si aquestes són una mica ambigües. A nivell individual, hauríem d’acceptar que la visió d’ambdós massissos, sense la utilització d’instruments de mesura precisos com el baròmetre, no permetia distingir quina de les muntanyes era la més alta. Aquesta percepció "ambigua" adquiria certesa a partir de les representacions socialment (medialment) construïdes, les quals donaven la relació exacta i l’escala pertinent per "captar" la "realitat". També podríem pensar que, a nivell social, Montserrat, per a aquella élite, estava sola perquè les altres muntanyes no existien: encara no havien estat "descobertes" i quasi no havien sortit de l’indicible.

Un altre tòpic sobre Montserrat, molt repetit, és la seva visió en tant que jardí. Així Diego Cuelvis, a la fi del segle XVI, deia que "Es cosa maravillosa ver entre estos riscos y piedras las frescuras y arboledas que hay, que no parecen sino unos jardines muy compuestos". I és que un dels models que es disposava per estimar algunes muntanyes era el del jardí (vegeu 3.2). Tal com Cuelvis havia fet anteriorment, al segle XVII Gregorio de Argaiz parla del camí que duu a Sant Jeroni com d'un "apacible jardin" i la imatge del jardí és àmpliament emprada per Juan de Campos. Al XVIII Serra i Postius insistirà en el fet que, malgrat la manca d'aigua a la part superior, "(...) està todo el Monte hecho un jardin (...)". Més a prop de nosaltres Grau i Solà, Francesc de P. Crusellas, el Diccionario geográfico universal de 1832 i altres autors insistiran igualment en el mateix tema. Fins i tot el segle XX ens sorprèn amb un Montserrat convertit en un jardí en totes les estacions de l'any. Estem davant de la guia que va publicar l'any 1909 la Revista Montserratina, obra que es dedica a recordar la fertilitat i l'abundància de flors i plantes que presenta el massís i que repeteix la frase del pare Figueroa: "Que aquí, como es María la hortelana, medran las plantas sin la industria humana".

Aquesta idea de la verdor causada per una vegetació exuberant era comprensible per als autors que en el seu discurs afirmaven que la muntanya era rica en aigües, però, per als qui no havien tingut aquesta precaució, la vegetació es convertia en una mena de problema, perquè si s’havia dit que hi havia poca aigua o que aquesta s’infiltrava ràpidament cap al subsòl, llavors no es podia explicar l’exuberància vegetal que el massís lluïa. En aquest punt hem de remarcar que Miquel Muntadas, que coneixia el monestir i els rodals per ser-ne l'abat, era conscient que,

"En ella no se ven deliciosas cascadas, ni murmullan los riachuelos, ni serpentean entre las matas las humildes, cristalinas y frescas aguas; en ella no hay aquellas tierras que allá en sus profundidades tienen grandes depósitos de sales y demás principios vitales; y sin embargo de que todo parece que se conjura contra la vegetacion, vemos en ella árboles seculares y de toda clase de plantas y yerbas, y con una lozanía peculiar de campiñas y prados de otras regiones, climas y condiciones... Pues que es esto?".

Evidentment la resposta, repetint una poesia que acabem de citar, és que en aquesta muntanya, Maria n’és l’hortolana. Aquests breus mots introductoris ens han de dur a parlar de la natura ecosimbòlica de les plantes montserratines. Perquè el fet que hi hagués tants vegetals i tan diversos era una qüestió estranya a la qual calia trobar alguna explicació i, com hem vist més enrere que passava a nivell general, aquesta explicació es trobava en un altre lloc.

 

4. 3. 2 - La natura ecosimbòlica de les plantes

D’entrada, indiquem que la presència de plantes -moltes, agradables o/i útils - al massís de Montserrat és un altre dels tòpics més repetits pels representants de l'élite que estem estudiant. Si comencem el nostre repàs per Jeroni Pau, veurem que en aquell segle XV la muntanya ja es "caracteritza" pels oms frondosos, freixes i altres arbres. Si al segle XIX un poeta podrà rimar que a Montserrat és Maria l’hortolana, en aquells inicis del Renaixement a casa nostra, Jeroni Pau ja nota que la natura o el creador del món pretenia mostrar a través seu "(...) no sé quina mena d'esperit sagrat (...)".

Després d'ell, Pere de Burgos s'admira de la fertilitat de la muntanya, per contrast amb el fet de ser tota roca. També al segle XVI, el teòleg Alonso de Villegas, malgrat l'aspror de la muntanya, veu natural que hi hagi arbres i flors enmig de les penyes:

"Su aspereza â los que la miran de lexos es grande: y por ser toda peñas, y riscos ay arboles de lindas frutas, y hiervas de olorosas flores".

A la fi del segle XVII Esteban de Corbera dirà allò que ja hem vist de la "fertilidad y hermosura" de Catalunya, afegint que aquesta està tan poblada d'arbres que podria ser considerada una floresta, car les flors neixen en grans quantitats a les muntanyes més pelades. Per a Corbera, Montserrat,

"De lexos parece toda ella no solo inabitable pero inaçessible, y es tal su fabrica maravillosa que la mayor soledad de aquellos riscos, y peñascos alegra, y consuela con su vista, y levanta el coraçon a alabar a Dios. Las peñas mas secas, y peladas estan llenas de varios arboles de yervas saludables, y de flores hermosissimas. Està falta de fuentes pero ay algunas concavidades, y cuevas, dentro de las quales se oye una gran rumor de las aguas que corren, y estas deven de humedeçer tantas plantas, pues no tienen otro beneficio que el Cielo, y la naturaleza. Estos son los jardineros que la cultivan".

Aquest fet, que nosaltres podem englobar dins del que hem qualificat de meravellós -que passava a Catalunya en general, en opinió de Corbera-, tenia un escenari especialment reconegut: Montserrat. D'aquesta manera, el manuscrit de Jeroni Pujades diu que,

"Lo que mas admira es, que siendo tan áspera y llena de peñascos, nacen entre ellos mil variedades de flores y silvestres clavelinos, violetas y narcisos, y entre las apesgadas rocas odoríferas y saludables yerbas; apacibles plantas, haciendo á toda aquella montaña un grandioso jardin ó deleitable y fresca floresta. No solamente se halla esto en los lugares bajos y profundos valles donde se descubre alguna poca de tierra; mas tambien de las macisas y apretadas breñas salen diferentes colores de margaritas, mosquetas y estendidas hiedras que con sus largos brazos ciñen estrechamente á las encumbradas y altas peñas. Acrecienta la admiracion el ver que se crie tanta belleza en un monte que desde la mitad hasta la cumbre no tiene fuentes abundantes, sino pequeñas y de muy poco caudal para entretener la frescura; porque en algunas de ellas en verano vienen á disminuir sus manantiales, y aun en tiempo seco del total faltan. Esto es muy cierto, y así me espanto de que el Mtro. Diago la describa por tierra regalada de muy cristalinas y frescas fuentes. Sino es que lo entienda como el Mtro. Yepez de las que manan en su alrededor; desde donde, como diré presto, corren diferentes arroyuelos y riberas que despues de haber fertilizado y dado abundancia á lo bajo de la montaña, recreando la vista y el cuerpo de los cansados caminantes, acrecientan el caudal del rio Llobregat. Es verdad que en algunas partes de lo alto se descubren algunas venas de aguas, que se escurren dando señal de que entre las profundidades de las peñas debe haber algunas estancadas ó encharcadas aguas, que cuando abundan por lluvias se desaguan entre aquellos riscos como por canales. No pudiendo desaguarse del todo se embeben y sabullen entre las mismas entrañas del sacro monte: esto entretiene el verdor de las plantas y el fresco de la tierra".

Pujades ha introduït dos temes que ens interessa tractar més profundament. D’una banda, la qüestió de l'aigua que embelleix l’indret, sobre al qual revindrem més endavant. De l’altra, aquest cronista ha dit que hi ha diversos autors que parlen de Montserrat, els quals ja veiem que han esdevingut referències quasi obligades per a tothom. Avui dia sabem que, com deia Yepes, en general aquests autors,

"Todos ellos dicen que están llenos de hierbas provechosas y medicinales, y el mismo aire que corre es puro y saludable, que no quiso la naturaleza que en esta sagrada montaña hubiese cosa baldía y por de más; toda ella es alegre, toda apacible, toda vistosa, toda de provechos (...)".

De manera que, a principi del segle XVII, els "autors" havien donat per establerta l’exuberància vegetal i floral del massís de Montserrat. Això es veu clarament en el llibre de Francisco de Diago, que parla de Montserrat en termes d'una muntanya,

"(...) regalada de las aguas de muchas christalinas fuentes: ennoblecida de abundancia de yervas medicinales: privilegiada entre todas las montañas del Orbe con los peñascos, riscos, y escollos tan vistosos y señalados de que esta ceñida y quajada su espacioso circuyto de onze mil passos (...)".

Per fer un pas endavant, anotem que, a la fi de segle XVII, Roig i Jalpí puntualitzava que les herbes que es trobaven a Montserrat eren de tipus medicinal. A més, en donava alguns noms, com ja havia fet Pujades:

"En tiempo de Primavera se hallan infinitas hiervas medicinales, romeros, arrayanes, tomillos, espliego, y otras varias especias: retamas, otras flores odoriferas cuyo olor suavissimo recrea el olfato, como su hermosa vista".

En general, utilitat i bellesa donen sentit a aquestes flors. Fins i tot Lluís Montegut dirà que formen un parterre molt ben entretingut:

"Ces rochers sont couverts d'une infinité de fleurs, qui peuvent disputer pour la beauté avec celles des parterres les mieux cultivez; &, ce qu'on aura de la peine a se persuader, c'est que malgré la dureté du rocher, & l'injure des saisons, elles se conservent toûjours dans leur éclat & ne se flétrisent point de toute l'année. Celles que l'on y remarcque le plus communément sont l'oeillet simple, l'aiglantine & la violette".

"Une infinité d'arbres d'une frosseur surprenante sortent des fentes de ces roches, quoiqu'il n'y paroisse point de terre ni d'humeur; mais les plus gros chênes naissent dans ces lieux si secs, & l'on en voit une grande quantité, non-seulement au bas de la montagne, mais même sur les plus hautes pointes des rochers: ces arbres conservent leur verdure toute l'année, de sorte qu'il semble que le Maître de la nature ait répandu une benediction particuliere sur cette montagne en faveur de la Sainte Vierge qui y est honorée de tous les fidelles".

Serra i Postius, recordem-ho, explicava que, malgrat la manca d'aigua a la part superior de la muntanya, "(...) està todo el Monte hecho un jardin (...)". El Compendio historial parlarà de "(...) la amenidad frondosa de tanta variedad (passa de 500) de plantas medicinales, y de arboles muy robustos, que hermosa, y deliciosamente le visten". Per al seu anònim autor, la natura va donar poders a aquesta muntanya "(...) haziendo en èlla, y por èlla las mayores maravillas, y obrando los mas maravillosos prodigios". Idea molt semblant a la que havia defensat el pare Camós en el seu Jardín de María:

"(...) sossiega mucho a quien habita en ellos, el ver tan grande concierto, y orden en sus caminos: y en descubrir tanta diversidad de flores. Con esto se alegra la vista, y pregonando todo quanto tienen maravilla: dexa llenos [d]e devocion, a quien con atencion les mira".

Tampoc Enrique Flórez no hi veurà sinó un,

"primor de soberano Artifice, que sembró de multitud de bosques, la montaña, haciendo brotar arboles sobre las mismas peñas, y el suelo está bordado de flores, y variedad de hiervas siempre verdes".

Sobre aquest tema, una qüestió interessant de retenir és que el nombre de plantes que viuen en aquest llit ecològic va anar augmentant a mesura que passava el temps. Hem vist que de primer no se n'esmenta cap de forma concreta, després només es parla d'unes quantes que s'identifiquen. Doncs bé, si el Compendio diu que hi ha més de cinc-centes plantes, Guillaume Bowles parlarà de més de 200 espècies d'arbres, arbustos i plantes, que desapareixen a mida que es va guanyant altura. El Diccionario geográfico-estadístico (1827) de Sebastián de Miñano parla igualment de més de dues-centes espècies. Mig segle més tard, l'Album pintorech-monumental seguirà parlant de la vegetació esplèndida, espontània i variada que hi creix.

El gran salt qualitatiu es troba en obres com la Guía diamante de García del Real, el viatge de Swinburne o la Guia de Richard Ford:

"Vue de loin la montagne parait très aride, cependant elle renferme plus de cinq cent espèces de plantes salutaires, dont plusieurs médicinales (...) Il n'y a ni trou ni ouverture où il ne pousse quelque arbuste ou quelque plainte, c'est que l'air dans cette montagne produit en abondance les germes de la vie et de la santé".

La Reseña histórica para un Album de vistas de Montserrat (vers 1896) parla de més de vuit-centes plantes diferents, mentre la Guía López eleva el nombre per sobre de 820. I és que ja se sap, Maria n'és l’hortolana! Tot plegat fa la impressió que siguem davant d’una carrera imparable, a veure qui la diu més gran. Però aquesta carrera havia de tenir la seva fi. L'any 1904 el botànic Joan Cadevall publicava un treball sobre les plantes d’existència dubtosa en què afirmava que s'havien descrit en aquest massís un conjunt d'espècies que en realitat no hi vivien. Cadevall, un cop que ha visitat Montserrat i després de més de trenta anys de recórrer les muntanyes dels rodals, parla d'un total de 256 espècies dubtoses. Tot això sense tenir en compte una sèrie d'altres plantes que, per les seves condicions ecològiques, mai no hi haurien pogut viure, estudi aquest que deixa com a objecte d'un altre petit treball. Amb tot, però, volem remarcar el fet que actualment s’accepten com a pròpies de la regió més d’un miler d’espècies. Ara bé, això no vol dir que la seva importància es degués al seu nombre, sinó a una altra cosa.

Si volem saber una mica més sobre aquest tema, haurem d’indicar que les plantes, de molt antic, han tingut poders terapèutics reals o suposats, i virtuts estètiques més o menys reconegudes. Però en el cas de Montserrat, aquesta insistència sobre les plantes, el seu nombre i diversitat i l'aparença enjardinada del massís, bé val que ens hi aturem encara un bon moment. La primera parada la farem un altre cop acompanyats de Lluís Montegut.

 

4. 3. 3 - El mite culte de l’origen de Montserrat

En la seva obra dedicada a Montserrat, Montegut va escriure dues pàgines essencials que va titular "Réflexion sur la description du Mont-Serrat". En elles llegim que,

"Ce qui nous en paroît est, qu'ordinairement Dieu a donné la préference aux lieux élevez, qu'il a voulu operer ses plus grands Mysteres, & les faire servir comme des degrez pour nous approcher de lui (...). Il semble que cette portion de l'Univers qui s'éleve & s'approche du Ciel, nous doit servir d'exemple pour élever nos coeurs de ce côté là, où est notre veritable patrie, & que comme l'air y est plus pur que dans les lieux enfonsez, nous y devons chercher la pureté du corps & de l'ame qui nous est necessaire pour nous conduire vers Dieu".

"Il semble que les Payens ont eu quelque connoissance de ces veritez, lorqu'ils on feint le temple de la vertu sur une haute montagne où l'on grimpe au travers des précipices avec beaucoup de difficulté, quoiqu'il semble que leur emploi devoit demander un accès plus facile; tant il est vrai que l'on ne trouve les grandes & belles choses que sur les lieux élevez. C'est pour cela que le Mont-Serrat est couvert de belles fleurs: & si se rochers sont le simbole de la penitence & de la mortification, l'odeur & la beauté de ces rares plantes qui croissent au milieu de ce desert, nous marquent l'excellence des vertus & des bones oeuvres qu'elles produisent; mais toutes ces idées de grandeur & d'élevation se doivent associer avec l'humilité qui est le fondement du Christianisme, aussi la providence de Dieu y fait reverer l'Image de la sainte Vierge qui n'est que de bois, pour nous faire souvenir que ce n'est que par la bassesse & l'infirmité que l'on peut s'élever a la possession de la gloire. C'est un mélange bien difficile; mais qui se trouve heureusement accompli sur le Mont-Serrat, où l'on voit d'un côté la fragilité & le néant de la creature figuré par l'Image de bois, & de l'autre les grandeurs où l'humilité a élevé la sainte Vierge par les prodiges & les miracles qu'elle y opere tous les jours par le pouvoir & le credit que ses prieres ont auprès de son fils, c'est le plan general de ce saint Lieu, où Dieu a voulu confondre la vanité du monde & du siécle, y faisant voir la sainte Mere sous une figure humiliante pour la recompenser aussi-tôt d'un nombre infini de graces & de benedictions, avec des marques le plus éclatantes de gloire & de grandeur".

Per a Montegut, les muntanyes són llocs de contacte amb la divinitat -tal com havien entès els pagans- i és per aquesta mateixa raó que Montserrat és plena de plantes agradables. Ara bé, ¿d’on treu Montserrat aquest sentiment sagrat? Doncs, diu Montegut, del fet que aquest massís és el símbol de la penitència i de la mortificació de Jesucrist. Per a ell, i per molts altres autors de la seva època, Montserrat és una muntanya agradable, alhora que un indret sant; una muntanya feta a imatge de llocs sagrats profundament arrelats a la cultura occidental que després estudiarem. Només hem de veure com el seu nom li ve del fet que,

"(...) perdiò la forma, y entereza que Dios le avia dado quando le cri&ogr